Organiziranost in poslovanje

ZZZS je organiziran tako, da izvaja svojo dejavnost na celotnem območju Republike Slovenije, in sicer v:

  • v 10 območnih enotah, 
  • 45 izpostavah znotraj območnih enot.
  • področni enoti Informacijski center in 
  • na direkciji

Vsaka območna enota s svojim delovanjem pokriva določeno območje. V njenem okviru pa obstaja mreža izpostav, ki poslujejo v posameznih občinah. Takšna organiziranost zagotavlja, da je zavarovalna storitev v največji meri približana zavarovancem.

Za področje informacijske dejavnosti je ustanovljena samostojna področna enota. 

Na direkciji pa se opravljajo predvsem organizacijske, vodstvene, razvojne in usklajevalne naloge ter koordiniranje dela v ZZZS.

Organigram ZZZS


URADNE URE za poslovanje s strankami so v:

  • ponedeljek in torek: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00,
  • sreda: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00,
  • petek: 8.00 - 13.00.

Ob četrtkih ni uradnih ur.
Poslovanje služb ZZZS s strankami v okviru uradnih ur se zagotavlja z neposrednimi stiki. ZZZS zaradi nalezljive bolezni COVID-19 in z namenom zagotavljanja varnosti zavarovanih oseb in nemotenega uresničevanja pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja strankam nudi možnost predhodne najave tako, da se lahko stranke v okviru poslovnega časa telefonsko dogovorijo o času vložitve vloge.


POSLOVNI ČAS za poslovanje s strankami po telefonu in po elektronskih medijih ter za poslovanje z državnimi organi, organi lokalnih skupnosti ter nosilci javnih pooblastil in pogodbenimi izvajalci zdravstvenih storitev:

  • ponedeljek, torek in četrtek: 8.00 - 15.00,
  • sreda: 8.00 - 17.00,
  • petek: 8.00 - 13.00.

Poslovanje vseh služb ZZZS v poslovnem času se zagotavlja zlasti preko telefona in elektronskih medijev.

Služba za poslovanje s karticami posluje ob ponedeljkih, torkih, četrtkih in petkih od 7.00 - 15.00 in ob sredah od 7.00 - 17.00.


Telefonske številke, seznami kontaktnih oseb za posredovanje splošnih informacij in seznam uradnih oseb, pooblaščenih za odločanje in vodenje v upravnih postopkih so objavljene neposredno v okviru predstavitve posamezne območne enote, Področne enote Informacijski center in Direkcije:

Območna enota Celje, e-pošta: OECE@zzzs.si
Območna enota Koper, e-pošta: OEKP@zzzs.si
Območna enota Krško, e-pošta: OEKK@zzzs.si
Območna enota Kranj, e-pošta: OEKR@zzzs.si
Območna enota Ljubljana, e-pošta: OELJ@zzzs.si
Območna enota Maribor, e-pošta: OEMB@zzzs.si
Območna enota Murska Sobota, e-pošta: OEMS@zzzs.si
Območna enota Nova Gorica, e-pošta: OENG@zzzs.si
Območna enota Novo mesto, e-pošta: OENM@zzzs.si
Območna enota Ravne na Koroškem, e-pošta: OERV@zzzs.si
Področna enota Informacijski center, e-pošta: PEIC@zzzs.si
Direkcija, e-pošta: DI@zzzs.si

Informacije o poteku konkretnega postopka, ki ga vodi ZZZS, se lahko razkrijejo samo osebi, ki je stranka konkretnega upravnega postopka in osebi, ki ima ustrezno pravno podlago za razkritje teh podatkov in ki izkaže svoj pravni interes. Stranke, ki se bodo preko telefona želele seznaniti s svojimi osebnimi podatki, bodo zaradi nedvoumnega preverjanja njihove identitete s strani ZZZS zaprošene za posredovanje najmanj dveh identifikatorjev, pri čemer bo vsaj en o teh strankin enolični identifikator (npr. EMŠO, ZZZS številka, davčna številke), drugi pa bo podatek, s katerim bi z veliko verjetnostjo moral razpolagati posameznik (npr. številka zadeve, datum zadnjega dokumenta, ki ga je stranka prejela od ZZZS, referenca UPN naloga). Več.