Notranja prijava kršitve predpisa v delovnem okolju ZZZS

Informacija o notranjih prijavah kršitev in zaščiti prijavitelja po Zakonu o zaščiti prijaviteljev

ZZSS je vzpostavil sistem za notranje prijave kršitev, kot to določa Zakon o zaščiti prijaviteljev (Uradni list RS, št. 16/23: v nadaljnjem besedilu: ZZPri).

Kdo lahko prijavi kršitev?

Kršitev po ZZPri lahko prijavijo fizične osebe, ki informacije o kršitvah pridobijo v svojem delovnem okolju in v okviru katerega bi lahko posameznik utrpel povračilne ukrepe, če tako kršitev prijavi. Kot delovno okolje se razume sedanje ali preteklo delovno in podobno razmerje.

Prijavitelji so lahko:

  • zaposleni v ZZZS in osebe v primerljivem položaju,
  • člani organov upravljanja, zaposleni pri dobaviteljih in samozaposleni, ki delajo v imenu in za račun ZZZS, ki so pridobili informacije o kršitvah v njegovem delovnem okolju,
  • osebe, katerih delovno razmerje se je že končalo, oziroma se še ni začelo, in so bile informacije o kršitvi pridobljene med postopkom zaposlovanja ali v času drugih pogajanj pred podpisom pogodbe,
  • vse osebe, ki delajo pod nadzorom in vodstvom zunanjih izvajalcev, podizvajalcev in dobaviteljev, s katerimi ima ali je imel ZZZS sklenjeno pogodbo,
  • druge osebe iz 7. točke 4. člena ZZPri in
  • druge osebe iz 4. člena Direktive (EU) 2019/1937 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2019 o zaščiti oseb, ki prijavijo kršitve prava Unije.

Kako se prijavi kršitev?

ZZZS je v svojem internem aktu podrobneje opredelil notranje poti za prijavo kršitev, prijavitelj pa lahko poda prijavo kršitev tudi na obrazcu, ki se nahaja tukaj ali preko elektronskega predala na naslov notranja.prijava@zzzs.si. V prijavi kršitve prijavitelj navede vse podatke, s katerimi utemeljuje sum oziroma domnevo kršitve, lahko priloži tudi morebitno dokumentacijo (dokazila), če z njo razpolaga. Če prijavitelj ob prijavi navede kontaktne podatke, bo o prejemu prijave in/oz. njeni obravnavi povratno obveščen.

Prijavitelj lahko informacijo o kršitvi poda neposredno z uporabo zunanje poti za prijavo, če notranja pot za prijavo ni vzpostavljena, če notranje prijave ne bi bilo mogoče učinkovito obravnavati, ali če prijavitelj meni, da v primeru notranje prijave obstaja tveganje povračilnih ukrepov. Organi za zunanjo prijavo so navedeni v 14. členu ZZPri, podrobnejše informacije o njih in njihovih kontaktih pa lahko pridobite pri imenovanem zaupniku.