Zahteva za elektronski izvirnik dokumenta in potrditev skladnosti

Pošiljanje elektronskih dokumentov

ZZZS nekatere dokumente (npr. nekatere vrste odločb, sklepov idr.) izdaja v elektronski obliki.

V primeru, da ZZZS razpolaga z elektronskim naslovom naslovnika in da naslovnik ZZZS-ju ni sporočil, da dokumente želi prejemati v fizični obliki, ZZZS elektronski dokument naslovniku pošlje po elektonski poti na njegov elektronski naslov.

V primeru, da ZZZS z elektronskim naslovom naslovnika ne razpolaga ali da je naslovnik sporočil, da želi prejemati dokumente v fizični obliki, ZZZS naslovniku elektronski dokument pošlje tako, da ga natisne in mu po pošti pošlje fizično kopijo elektronskega dokumenta.

 

Zahteva za elektronski izvirnik dokumenta oziroma za potrditev skladosti fizične kopije dokumenta z elektronskim izvirnikom

V primeru, kadar ZZZS izda elektronski dokument, vendar naslovniku, iz razlogov, kot je navedeno zgoraj, pošlje fizično kopijo elektronskega dokumenta po pošti, lahko naslovnik od ZZZS zahteva:

 • da mu ZZZS pošlje izvirnik tega dokumenta v elektronski obliki na elektronski naslov, ki ga sporoči ZZZS-ju, oziroma

 • da mu potrdi skladnost prejete fizične kopije elektronskega dokumenta z elektronskim izvirnikom.

ZZZS na vseh dokumentih, ki jih izda v elektronski obliki in naslovniku pošlje njihovo fizično kopijo, obvešča o možnosti vložitve zahtev iz prejšnjega odstavka.

Zahteva mora vsebovati podatke, kot je navedeno v nadaljevanju v točki 1 oziroma v točki 2 ter datum in podpis vložnika, in sicer:

 • zahtevo, ki jo vložnik vloži v fizični obliki, podpiše z lastnoročnim podpisom,

 • zahtevo, ki jo vložnik vloži v elektronski obliki, podpiše s kvalificiranim elektronskim podpisom.

Zahtevo vložnik lahko vloži na naslednji način:

 • v primeru zahteve v fizični obliki: po pošti na naslov ZZZS, Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana, ali z osebno oddajo na katerikoli izpostavi ZZZS,

 • v primeru zahteve v elektronski obliki: na e-naslov: DI@zzzs.si.

V skladu s 65.b členom Uredbe o upravnem poslovanju uveljavljanje zahteve ne vpliva na pravni položaj oziroma tek roka, ki je začel teči z vročitvijo kopije elektronskega dokumenta naslovniku.

V skladu s 65.b členom Uredbe o upravnem poslovanju organ, ki mu je v zadevah iz njegove pristojnosti predložena fizična kopija elektronskega dokumenta, ne more zahtevati, da mu stranka predloži kopijo s potrdilom o skladnosti kopije, ampak mora v primeru dvoma v skladu s procesnimi predpisi sam pridobiti dokument pri ZZZS.

Če organ v skladu s procesnimi predpisi ni pristojen za pridobivanje dokumentov pri ZZZS, lahko organ v zvezi s preverjanjem skladnosti fizične kopije dokumenta (ki mu ga je predložila stranka) z elektronskim izvirnikom:

 • na ZZZS pošlje fizično kopijo elektronskega dokumenta stranke, z zahtevo, da na poslani kopiji ZZZS potrdi skladnost le-te z elektronskim izvirnikom,

 • na ZZZS pošlje zahtevo, s podatki o dokumentu (številka in datum dokumenta, ime in priimek oziroma naziv ter naslov, kot je navedeno na fizičnem dokumentu, ki mu ga je stranka predložila), da ZZZS potrdi dejanje izdaje dokumenta, ki ga je organu predložila stranka.

 

1. Vsebina zahteve za posredovanje elektronskega izvirnika dokumenta

Naslovnik dokumenta, ki je prejel fizično kopijo elektronskega dokumenta, zahtevo za posredovanje elektronskega izvirnika vloži tako, da v zahtevi navede:

 1. svoje ime in priimek oziroma naziv ter naslov,

 2. da želi prejeti elektronski izvirnik dokumenta, ki ga je po pošti prejel v fizični obliki,

 3. svoj elektronski naslov, kamor naj mu ZZZS po elektronski poti posreduje elektronski izvirnik dokumenta,

 4. podatke iz dokumenta, ki ga je prejel v fizični obliki, in sicer:

 • številko dokumenta,
 • datum dokumenta,
 • ime in priimek, oziroma naziv naslovnika, kot so navedeni na prejetem dokumentu,
 • naslov naslovnika, kot je naveden na prejetem dokumentu.

Zahtevo vložnik datira in podpiše.

 

2. Vsebina zahteve za potrditev skladnosti fizične kopije elektronskega dokumenta z elektronskim izvirnikom

Naslovnik dokumenta, ki je prejel fizično kopijo elektronskega dokumenta, zahtevo za potrditev skladnosti fizične kopije elektronskega dokumenta z elektronskim izvirnikom vloži tako, da v zahtevi navede:

 1. svoje ime in priimek oziroma naziv ter naslov,

 2. da želi prejeti potrditev skladnosti fizične kopije elektronskega dokumenta z elektronskim izvirnikom,

 3. podatke iz dokumenta, ki ga je prejel v fizični obliki, in sicer:

 • številko dokumenta,
 • datum dokumenta,
 • ime in priimek, oziroma naziv naslovnika, kot so navedeni na prejetem dokumentu,
 • naslov naslovnika, kot je naveden na prejetem dokumentu.

Zahtevo vložnik datira in podpiše.

Če vložnik k zahtevi priloži tudi fizično kopijo elektronskega dokumenta, ki ga je prejel po pošti, bo ZZZS skladnost tega dokumenta z elektronskim izvirnikom potrdil na samem dokumentu in dokument vrnil po pošti na naslov vložnika.

Če fizične kopije elektronskega dokumenta vložnik ne predloži zahtevi, bo ZZZS skladnost tega dokumenta z elektronskim izvirnikom potrdil na način, da bo vložniku na njegov naslov po pošti poslal  novo fizično kopijo elektronskega dokumenta, ki bo vsebovala tudi potrdilo o skladnosti le-te z elektronskim izvirnikom.