10. redna seja Skupščine ZZZS (sprejet rebalans finančnega načrta ZZZS za leto 2020 in finančni načrt za leto 2021)

1. Sprejet Rebalans Finančnega načrta ZZZS za leto 2020, ki zagotavlja uspešen zaključek poslovnega leta

Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS) je na današnji virtualni seji sprejela Rebalans Finančnega načrta ZZZS za leto 2020. Dokument je bil predhodno usklajevan tudi z Ministrstvom za zdravje in Ministrstvom za finance s ciljem, da bi nanj pravočasno, še v mesecu decembru 2020, skladno z zakonom, podala soglasje Vlade RS.

Zaradi bistveno spremenjenih pogojev poslovanja v letu 2020 bo ZZZS v letu 2020 izkazal večji primanjkljaj prihodkov nad odhodki, kot ga je načrtoval pred epidemijo COVID-19. Znašal bo 120,7 milijona evrov, kar je za 110,3 milijona evrov več, vendar pa ga bo ZZZS v celoti pokril z lastnih virov sredstev. Podlage za pripravo rebalansa finančnega načrta so bile tekom leta zelo negotove. ZZZS je tekom leta tekoče spremljal finančno poslovanje, se prilagajal in ukrepal. Predlog rebalansa finančnega načrta je bil tako predložen Skupščini ZZZS šele v decembru. Pomembno je, da nanj čimprej, skladno z zakonom, poda soglasje Vlada RS. Na ta način bo zagotovljeno, da bo ZZZS uspešno zaključil poslovno leto 2020, saj bo poravnal vse svoje obveznosti do izvajalcev zdravstvenih storitev ter za uresničevanje pravic zavarovanih oseb iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Spremenjeni pogoji poslovanja ZZZS so predvsem posledica pojava nalezljive bolezni COVID-19 (višji izdatki zaradi epidemije nalezljive bolezni COVID-19, nižji izdatki zaradi manjše realizacije rednega programa zdravstvenih storitev), spremenjenih globalnih makroekonomskih izhodišč za leto 2020 (upad vplačanih prispevkov zaradi upada gospodarskih aktivnosti), sprejema Aneksa št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2020 in povečanja nekaterih odhodkov nad načrtovanimi vrednostmi (zlasti zaradi uveljavitve višje plačne lestvice v zdravstvu, višjega regresa in dodatnih sredstev za delovno uspešnost delavcev v zdravstvu). Navedene spremembe vplivajo na zmanjšanje prihodkov za 87,2 milijona evrov in povečanje odhodkov za 23,1 milijona evrov glede na prvotno načrtovane. Primanjkljaj prihodkov nad odhodki pa bo večji za 110,3 milijona evrov. Primanjkljaj bo ZZZS pokril v celoti iz prostih sredstev na računu, ustvarjenih s presežki prihodkov nad odhodki v preteklih letih, v ta namen se bodo v celoti porabila sredstva rezervnega sklada v višini 34,8 milijona evrov. Razlika v višini 85,9 milijona evrov pa zmanjšuje splošni sklad. Na ta način bo ZZZS uspešno zaključil poslovno leto 2020.

Z rebalansom finančnega načrta ZZZS načrtuje, da bo realizacija prihodkov od prispevkov obveznega zdravstvenega zavarovanja za 94 milijonov evrov manjša glede na prvotno načrtovane. Na odhodkovni strani pa je ZZZS med drugim vključil tudi nujne širitve programov v višini 28,7 milijona evrov za draga bolnišnična zdravila zaradi povečevanja porabe, spremembe cen in uvajanja novih zdravil, ki so tako za 23,5 milijona evrov večje od ocenjenih v prvotnem finančnem načrtu. Rebalans vključuje tudi učinke Aneksa št. 1 k Splošnemu dogovoru za leto 2020, ki je bil sprejet v mesecu oktobru 2020, ki so na letni ravni ocenjeni v višini 184 milijonov evrov. Ti učinki se nanašajo na uskladitev plač v cenah zdravstvenih storitev z veljavno plačno lestvico po Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju, višje vrednotenje regresa in sredstva za delovno uspešnost (56,3 milijona evrov), stroške povezane z epidemijo COVID-19 (68,9 milijona evrov), širitve in boljše vrednotenje programov (18,1 milijona evrov), plačilo storitev po dejanski realizaciji t.j. količinsko neomejeno (kardiologija, nevrologija, ortopedija in izbrane dejavnosti specializirane zunajbolnišnične dejavnosti) ter prospektivni (prednostni) program zdravstvenih storitev za skrajševanje čakalnih dob (40,6 milijona evrov). V letu 2020 je učinek Aneksa št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2020 na povečanje odhodkov v rebalansu finančnega načrta ocenjen v višini 67,2 milijona evrov, kar v prvotnem finančnem načrtu ni bilo vključeno. Rebalans vključuje tudi večje odhodke za nadomestila odsotnosti (bolniški stalež) za 20 milijonov evrov zaradi nenačrtovanega prenosa plačil iz leta 2019, večje rasti odhodkov v zimskih mesecih v začetku leta 2020 ter poslabšanja epidemioloških razmer v zadnji tretjini leta 2020.

2. Sprejet Finančni načrt ZZZS za leto 2021, ki zagotavlja stabilno financiranje pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja ter širitev obsega zdravstvenih programov in pravic tudi v letu 2021

Skupščina ZZZS je na današnji seji sprejela tudi Finančni načrt ZZZS za leto 2021. V leto 2021 bo ZZZS vstopil brez lastnih virov sredstev za pokrivanja primanjkljaja prihodkov nad odhodki, saj je poraba le-teh v celoti predvidena v letu 2020 in brez prenosa plačila zapadlih obveznosti iz leta 2020 v leto 2021. Tudi v letu 2021 bodo pogoji poslovanja negotovi in spremenljivi zaradi vpliva nalezljive bolezni COVID-19, negotovih gospodarskih razmer in pričakovanega resnega gospodarskega upada ter posledično slabših makroekonomskih izhodišč, kar vse vpliva na poslovanje ZZZS. S Finančnim načrtom ZZZS za leto 2021 načrtujemo izravnano finančno poslovanje, kar pomeni, da so načrtovani odhodki za leto 2021 načrtovani v višini predvidenih prihodkov. Vendar pa bo moral ZZZS zaradi uravnoteženega finančnega načrta, prenesti iz leta 2021 v leto 2022 plačilo zapadlih obveznosti v višini 55,2 milijona evrov zaradi zagotovitve poslovanja v okviru ocenjenih prihodkov.

Prihodki ZZZS bodo v letu 2021 glede na ocenjene za leto 2020 večji za 223,7 milijona evrov v glavnem zaradi novega transfera sredstev iz državnega proračuna v višini 200 milijonov evrov, katerih poraba je strogo namenska (določena z zakonom). Zaradi poslabšanja gospodarskih razmer (pojav nalezljive bolezni COVID-19 in upad gospodarske rasti) je rast prihodkov od prispevkov obveznega zdravstvenega zavarovanja v letu 2021 glede na oceno leta 2020 dokaj nizka, saj je načrtovano povečanje za 97,6 milijona evrov.

Finančni pogoji poslovanja ZZZS kljub večji dovoljeni porabi v letu 2021 z vidika namena porabe na odhodkovni strani niso ugodni. Odhodki ZZZS v letu 2021 bodo večji za 103 milijone evrov glede na leto 2020. V načrtovanih odhodkih je finančni načrt med drugim zajel tudi:
56,3 milijona evrov sredstev (na letni ravni) za izpolnjevanje že naloženih obveznosti, ki izhajajo iz boljšega vrednotenja programov zaradi uskladitve plačne lestvice in povišanja vkalkuliranih sredstev v cene zdravstvenih storitev zaradi regresa in delovne uspešnosti;

  • 18,1 milijona evrov (na letni ravni) za dodatne širitve programov zdravstvenih storitev po Aneksu št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2020;
  • do največ 12,3 milijona dodatnih širitev za skrajševanje čakalnih dob in ločeno zaračunljivih materialov oziroma storitev v zdravstvu (plačilo dodatnih timov, dodatek za katetrsko ablacijo, posegi tavi, zdravljenje cistične fibroze);
  • za plačilo prospektivnih (prednostnih) zdravstvenih programov za skrajševanje čakalnih dob in določenih storitev po dejanski realizaciji, t.j. količnsko neomejeno (CT, MR, RTG, UZ, radioterapija, onkologija, transplantacije, operacije na odprtem srcu, koronarografije, PTCA posegi, ortopedske operacije rame, hrbtenice, stopala, zdraviliška rehabilitacija ter drugo) skupaj v višini 40,6 milijona evrov na letni ravni;
  • 68,9 milijona evrov stroškov (na letni ravni) zdravstvenih storitev povezanih z nalezljivo boleznijo COVID-19 (stroški odvzema brisov, vstopne točke, naloge NIJZ in določene zdravstvene storitve s COVID-19 diagnozami);
  • 19,3 milijona evrov (na letni ravni) na podlagi sodbe Vrhovnega sodišča RS, opr. št. III Ips 16/2020 z dne 19. 5. 2020, ki narekuje odpravo pomanjkljivosti na področju izvajanja 66. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, od tega 2,2 milijona evrov v letu 2020, 17,1 milijona evrov pa v letu 2021;
  • vključena je valorizacija materialnih stroškov v cenah zdravstvenih storitev glede na povprečno rast cen življenjskih potrebščin v višini 15,2 milijona evrov;
  • za širitev pravic na področju medicinskih pripomočkov glede na novelo Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja dodatnih 2,9 milijona evrov;
  • dodatnih 36,6 milijona evrov za draga bolnišnična zdravila zaradi povečevanja porabe, spremembe cen in uvajanja novih zdravil ter aplikacijo dragih zdravil;
  • dodatna 2 milijona evrov za širitve na področju cepiv (cepljenje dečkov proti HPV…).

Tudi v letu 2021 (podobno kot v letu 2020) ocenjujemo, da bodo plačila zdravstvenih programov manjša zaradi manj realiziranih programov zdravstvenih storitev zaradi negativnega vpliva epidemije COVID-19, in sicer v višini 45 milijonov evrov.

Odhodki za osnovno zdravstveno varstvo so ocenjeni v višini 602.935.541 evrov. Ti odhodki predstavljajo 25,5 % vseh odhodkov za zdravstvene storitve in so glede na leto 2020 nominalno večji za 7,6 %.

Odhodki za specialistično ambulantno in bolnišnično zdravljenje se načrtujejo v znesku 1.588.224.350 evrov. Ti odhodki predstavljajo 67,3 % vseh odhodkov za zdravstvene storitve. Nominalno so ti odhodki glede na leto 2020 večji za 7,1 %.

Odhodki za dejavnost socialnih zavodov so načrtovani v znesku 161.559.767 evrov. Ti odhodki predstavljajo 6,8 % vseh odhodkov za zdravstvene storitve. Nominalno so ti odhodki v primerjavi s preteklim letom za 3,2 % manjši, in sicer večinoma zaradi drugačne dinamike plačil v letu 2021 glede na preteklo leto (v letu 2021 zapade v plačilo manj računov). Odhodki upoštevajo tudi dodatna sredstva za širitve na tem področju na podlagi Aneksa št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2020 v obsegu 1,2 milijona evrov.

V letu 2021 načrtujemo za 392.746.773 evrov odhodkov za zdravila na recept, ki predstavljajo 11,4% vseh odhodkov ZZZS. Ti odhodki vključujejo 6,6 % rast količine izdanih zdravil in bodo v primerjavi z letom 2020 manjši za 6 milijonov evrov zaradi drugačne dinamike plačil v letu 2021 (manj zapadlih računov v letu 2021 kot v letu 2020). ZZZS na liste zdravil vse pogosteje razvršča nova (biološka) zdravila, ki sicer prispevajo k večjemu preživetju bolnikov, daljši življenjski dobi, izboljšanju kakovosti življenja ali ozdravitvi bolnikov, so pa ta zdravila zelo draga, zato lahko pričakujemo rast odhodkov na tem področju tudi v letu 2021.

Odhodki za medicinske pripomočke so v letu 2021 načrtovani v znesku 101.017.262 evrov, kar predstavlja 2,9 % vseh načrtovanih odhodkov ZZZS in izkazujejo 17,8 % nominalno rast. V letu 2021 so predvidene nove širitve pravic do medicinskih pripomočkov, ki se načrtujejo z novelo Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja in s Sklepom o zdravstvenih stanjih in drugih pogojih za upravičenost do medicinskih pripomočkov, in bodo imele vpliv na odhodke v letu 2021. Predvidena širitev pravic do medicinskih pripomočkov pomeni povečanje odhodkov za 4.978.000 evrov na letni ravni brez inzulinskih črpalk in 3.630.000 evrov v roku štirih let za inzulinske črpalke, vendar bo zaradi uveljavitve novih pravic predvidoma s 1. junijem in novembrom 2021 imela vpliv na odhodke šele v drugi polovici leta in v zadnjem mesecu leta 2021.

Odhodki za cepiva so načrtovani v višini 11.686.526 evrov z 19,2 % realno rastjo. Odhodki vključujejo rast neobveznih cepljenj (cepljenje proti pnevmokoknim infekcijam, proti KME in HPV), vključitev cepljenja dečkov proti HPV (ocenjena vrednost povečanja je 537.000 evrov) in vključitev dodatnih stroškov za cepljenje otrok proti KME (v ocenjeni višini 339.000 evrov za dve leti, ker se prestavi starostna doba za cepljenje iz 3 let na 18 mesecev).

Število napotenih zavarovanih oseb na zdravljenje v tujino v breme ZZZS, predvsem zaradi izčrpanih možnosti zdravljenja v Sloveniji, ne bo upadlo tudi v letu 2021, zato so odhodki za zdravljenje v tujini načrtovani že v višini 9.963.928 evrov, kar je 6,3% več kot v letu 2020. V porastu so napotitve na zdravljenje v ZDA, povečuje se število napotenih zavarovanih oseb na različne vrste obsevanj, ortopedskih operacij, nespremenjeno ostaja zdravljenje v zvezi s presaditvijo pljuč in zdravljenje epilepsije. Pri tem navajamo le tiste primere, ki imajo za posledico relativno visoke stroške.

Sredstva za nadomestila plače med začasno zadržanostjo od dela (bolniški stalež) za leto 2021 so načrtovana v višini 454.904.982 evrov, z 2,9 % nominalno rastjo. Ocena temelji na nominalni rasti števila zaposlenih v letu 2020 (-1,5 %) in 2021 (0,3 %), rasti povprečne plače za preteklo leto (3,7 %) ter na podaljševanju delovne dobe in s tem staranja delavcev ter posledično večjo obolevnostjo aktivnega prebivalstva, dolgotrajnejšimi postopki diagnostike in zdravljenja (negativen vpliv epidemije COVID-19) ter drugimi spremenjenimi delovnimi, socialnimi, ekonomskimi in drugimi dejavniki, ki so jim izpostavljeni zaposleni.

Zaradi negotovih pogojev poslovanja in tveganj v letu 2021 bo ZZZS tekom leta skrbno spremljal gibanje realiziranih prihodkov in odhodkov glede na načrtovane in v primeru odstopanj pristopil k pripravi rebalansa finančnega načrta za leto 2021.

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO
ZAVAROVANJE SLOVENIJE