Finančni načrt ZZZS za leto 2022

Gradivo za novinarje (datoteka)

1. Uvod

Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS) je na seji 28. 12. 2021 sprejela Finančni načrt ZZZS za leto 2022. Pri načrtovanju je ZZZS upošteval zadnji veljavni makroekonomski okvir razvoja Slovenije UMAR (jesenska napoved 2021) ter določila Zakona o fiskalnem pravilu, na podlagi katerega je Državni zbor RS sprejel Odlok o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2022 do 2024 (v nadaljevanju: Odlok), v katerem je določen najvišji obseg izdatkov za zdravstveno blagajno za leto 2022 v višini 3.720 milijonov evrov. Finančni načrt ZZZS temelji na podatkih o poslovanju januar – oktober 2021 in vključuje tudi financiranje obveznosti iz sklenjenega dogovora o nujnih ukrepih na področju plač v zdravstvu in socialnem varstvu v višini 90,7 milijona evrov na letni ravni v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja in večje učinke Aneksa 1 k Splošnemu dogovoru za leto 2021 v višini 65,6 milijona evrov letno. Pri sprejemanju Finančnega načrta ZZZS za leto 2022 je Skupščina ZZZS prejela tudi zagotovilo, da je v Predlog zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID 19 (ZDUPŠOP; t.i. PKP10) vključen amandma, ki daje ZZZS podlage, da v primeru, da v kolikor ZZZS ne razpolaga z lastnimi sredstvi za stroške, ki nastajajo v skladu s prvim in drugim odstavkom 80. člena (stroški zaradi COVID-19 in stroški zaradi dviga plač posameznim poklicnim skupinam v dejavnosti zdravstva), le-te zagotovi proračun Republike Slovenije.

S predlogom finančnega načrta ZZZS za leto 2022 je načrtovan primanjkljaj prihodkov nad odhodki v višini 148,9 milijona evrov, ob prenosu 44,3 milijona evrov zapadlih neplačanih obveznosti iz leta 2022 v leto 2023 zaradi uskladitve odhodkov z najvišjim obsegom izdatkov za zdravstveno blagajno za leto 2022. Prihodki ZZZS bodo v letu 2022 glede na ocenjene za leto 2021 manjši za 39,2 milijona evrov, ker ni predvidenega transferja iz državnega proračuna za financiranje stroškov, povezanih z boleznijo COVID-19, kot to velja za leto 2021. Odhodki ZZZS v letu 2022 bodo večji za 215,7 milijona evrov glede na leto 2021.

Na začetku leta 2022 naj bi ZZZS imel 175,1 milijona evrov lastnih virov iz naslova presežkov prihodkov nad odhodki ZZZS iz preteklih let. Večina lastnih virov ZZZS bo porabljena za pokrivanje načrtovanega primanjkljaja prihodkov nad odhodki v letu 2022 v višini 148,9 milijona evrov. Četudi bi bila z Odlokom za leto 2022 dovoljena višja meja izdatkov, pa ZZZS danes ne razpolaga z dovolj sredstvi za pokrivanje celotnih prenesenih zapadlih obveznosti v višini 44,3 milijona evrov iz leta 2022.

Tudi v letu 2022 bodo pogoji poslovanja negotovi in spremenljivi zaradi vpliva nalezljive bolezni COVID-19, negotovih gospodarskih razmer in nadaljevanja pogajanj o plačah v dejavnosti zdravstva. ZZZS bo skrbno spremljal gibanje prihodkov in odhodkov glede na načrtovane in v primeru odstopanj ter po spremembi Odloka pristopil k pripravi rebalansa finančnega načrta za leto 2022 v skladu z določili Statuta ZZZS.

 

 1. Prihodki

Prihodki v letu 2022 so načrtovani v višini 3.571.074.000 evrov, kar je nominalno za 1,1 %, realno pa za 3,0 % manj kot so ocenjeni prihodki ZZZS v letu 2021, saj v letu 2022 ni predvidenih transfernih prihodkov iz državnega proračuna, ki jih je ZZZS v letu 2021 prejel po Zakonu o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022.

Delež celotnih prihodkov ZZZS v primerjavi s predvidenim bruto domačim proizvodom v letu 2022 je ocenjen na 6,69 %, kar pomeni zmanjšanje za 0,48 odstotnih točk glede na delež za leto 2021 (7,17 %).

Prihodki od prispevkov so v letu 2022 načrtovani v višini 3.434.145.000 evrov, kar je nominalno za 4,0 %, realno pa za 2,0 % več, kot so ocenjeni prihodki od prispevkov v letu 2021. Prihodki od prispevkov predstavljajo 96,2 % vseh prihodkov ZZZS. Načrtovani prihodki iz prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje temeljijo na rasti prispevne osnove v letu 2022 (ta je odvisna od predvidene rasti plač in zaposlenosti v Republiki Sloveniji v letu 2022) ter na prispevnih stopnjah, določenih v Zakonu o prispevkih za socialno varnost in ZZVZZ. V finančnem načrtu je upoštevana nominalna rast prispevne osnove (mase plač – nominalna rast je 2,2 %) in rast prejetih sredstev iz ZPIZ, predvideni prihodki v višini 15.187.000 evrov iz naslova odloženih prispevkov po interventni zakonodaji ter predvideni prihodki v višini 13.901.000 evrov iz naslova vpliva dviga plač v skladu z dogovorom o nujnih ukrepih na področju plač v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva.

Med druge prihodke ZZZS, ki predstavljajo 3,8 % vseh prihodkov, štejejo nedavčni, kapitalski prihodki ter del transfernih prihodkov iz drugih javnofinančnih institucij. Celotni prihodki, ki so za leto 2022 predvideni iz tega naslova, so načrtovani v višini 136.928.000 evrov, od tega največ:

 • prihodki, prejeti na temelju dogovorov o ceni in povračilu stroškov za zdravila, ki jih je ZZZS sklenil s farmacevtskimi družbami, v višini 66.000.000 evrov;
 • prihodki na podlagi EU zakonodaje in sporazumov o socialnem zavarovanju z drugimi državami so načrtovani v višini 25.235.000 evrov;  
 • prihodki iz naslova regresnih zahtevkov v višini 22.308.000 evrov.
 • transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij, ki zajemajo prejeta sredstva iz državnega proračuna za plačilo razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev za socialno ogrožene in za pripornike in zapornike, ki jih med letom plačuje ZZZS in so ocenjena v višini 19.107.000 evrov.

 

2. Odhodki

Odhodki za zdravstvene storitve so načrtovani v znesku 2.496.516.000 evrov, kar predstavlja 67,1 % vseh načrtovanih odhodkov. V primerjavi z ocenjenimi odhodki za leto 2021 so načrtovani z 6,2 % nominalno rastjo. V odhodkih za zdravstvene storitve v letu 2022 so vključena naslednja povečanja:

 1. povečanje odhodkov na podlagi dogovora o nujnih ukrepih na področju plač v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva in nadaljevanju pogajanj (v skladu z Aneksom h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije in Aneksom h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi) v višini 90.740.000 evrov;
 2. ocena končnega poračuna zdravstvenih storitev za leto 2021, ki ga bo ZZZS poravnal v letu 2022 v skupni višini 50.652.000 evrov (vključen tudi poračun višjih cen zdravstvenih storitev za leto 2021 iz naslova dogovora o nujnih ukrepih na področju plač in Aneksa št. 1 k Splošnemu dogovoru za leto 2021, poračun covid obravnav);
 3. ocena prenosa finančnih učinkov na letno raven iz naslova dodatnih sredstev po Aneksu št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2021 v višini 48.569.000 evrov (letni nivo učinkov je ocenjen v višini 65.589.000 evrov);
 4. sredstva za prospektivni program zaradi načrtovane boljše realizacije pogodbeno dogovorjenega programa v višini 36.055.000 ter 342.000 evrov za financiranje nadgradnje aplikacij za ePrijavo nezgode in poškodbe pri delu pri izvajalcih;
 5. ocena valorizacije materialnih stroškov v cenah zdravstvenih storitev glede na povprečno rast cen življenjskih potrebščin, amortizacije, regresa in dodatnega pokojninskega zavarovanja v višini 25.691.000 evrov;
 6. povečanje odhodkov za draga zdravila za leto 2022 v višini 19.300.000 evrov zaradi porasta porabe, uvajanja novih zdravil ter zamenjave starih zdravil z novimi;
 7. dodatna sredstva na podlagi spremenjenih in novih modelov plačevanja (patronaža, pulmologija, kardiologija, sredstva za zagotovitev pogojev za beleženje podatkov o stroški po pacientu, endodontija na primarni ravni ter drugo) v višini 8.980.000 evrov;
 8. prenos finančnih učinkov iz naslova dodatnih sredstev po Splošnem dogovoru za pogodbeno leto 2021 v višini 8.153.000 evrov v leto 2022;
 9. vključitev rasti storitev plačanih po realizaciji (program Dora, program Svit, povečanja preventivnih programov, povečanje zobnoprotetične rehabilitacije s pomočjo zobnih vsadkov, CT, MR, onkologija, kardiologija, molekularna diagnostika, radioterapevtske storitve, transplantacije ter drugo) v višini 4.425.000 evrov.

Ker ZZZS po oceni konec leta 2022 ne bo mogel poravnati vseh zapadlih obveznosti zaradi omejene višine največjega obsega odhodkov v okviru Odloka, hkrati pa ZZZS tudi nima vira za pokrivanje vseh ocenjenih zapadlih obveznosti v letu 2022, bo moral izvesti prenos dela plačil iz leta 2022 v leto 2023 v višini 44.306.000 evrov.

Odhodki za cepiva so načrtovani v višini 13.643.000 evrov.

 

3. Razlika med prihodki in odhodki

 

4. Zaključek

Skupščina ZZZS je na seji 28. 12. 2021 sprejela Finančni načrt ZZZS za leto 2022 ter ga skladno z zakonom posredovala v soglasje Vladi Republike Slovenije.

Ker bodo obveznosti ZZZS v letu 2022 presegale lastne vire ZZZS (predvidoma za 18,1 milijona evrov) je ZZZS pozval Vlado RS, da zagotovi ZZZS-ju v okviru Proračuna Republike Slovenije kritje stroškov, nastalih zaradi obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19. Ker bo ZZZS v letu 2022 prevzel tudi trajne obveznosti iz novembra sklenjenega dogovora med Vlado RS in sindikati v zdravstvu o nujnih ukrepih na področju plač v zdravstvu in socialnem varstvu, ne da bi bili za to zagotovljeni dodatni dolgoročni viri financiranja, ZZZS tudi opozarja, da mora Vlada RS v primerih takih dogovorov zagotoviti tudi dodatne vire financiranja, ki bodo zagotavljali dolgoročno finančno vzdržnost sistema obveznega zdravstvenega zavarovanja. V letu 2022 bo namreč ZZZS lahko zagotovil le enkratno kritje teh obveznosti, in sicer iz naslova presežkov prihodkov nad odhodki iz preteklih let, tako da bo ZZZS konec leta 2022 počrpal vse lastne vire financiranja in bi se lahko v letu 2023, v primeru nepravočasnega ukrepanja, soočil z visokim primanjkljem prihodkov nad odhodki in likvidnostnimi težavami.

Zato je Skupščina ZZZS pri sprejemanju Finančnega načrta ZZZS za leto 2022 prejela tudi zagotovilo, da je v Predlog zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID 19 (ZDUPŠOP; t.i. PKP10) vključen amandma, ki daje ZZZS podlage, da v primeru, da v kolikor ZZZS ne razpolaga z lastnimi sredstvi za stroške, ki nastajajo v skladu s prvim in drugim odstavkom 80. člena (stroški zaradi COVID-19 in stroški zaradi dviga plač posameznim poklicnim skupinam v dejavnosti zdravstva), le-te zagotovi proračun Republike Slovenije. ZZZS je prejel tudi zagotovilo, da Ministrstvo za zdravje in Ministrstvo za finance soglašata s povečanjem najvišje dovoljene porabe za zdravstvo v Odloku o najvišjem obsegu izdatkov za zdravstveno blagajno v letu 2022 skladno z obveznostmi ZZZS, kar bi lahko že spomladi 2022 omogočalo pripravo rebalansa Finančnega načrta ZZZS za leto 2022.