Izdaja in distribucija novega plakata in zloženke ZZZS za informiranje zavarovanih oseb o pravici do storitev specialistične bolnišnične dejavnosti

ZZZS je na pobudo UKC Ljubljana in v sodelovanju z Združenjem zdravstvenih zavodov Slovenije pripravil in izdal 1 nov plakat in 1 novo zloženko:


Na ta način dopolnjujemo serijo plakatov in zloženk ZZZS, ki so namenjeni boljši seznanjenosti zavarovanih oseb z njihovimi pravicami in obveznostmi v obveznem zdravstvenem zavarovanju in z namenom podpore kakovostnemu izvajanju pojasnilne dolžnosti zdravstvenih delavcev. V obeh gradivih smo nekoliko podrobneje pojasnili kako poteka bolnišnična obravnava ter premestitev v drugo bolnišnico, kaj je dobro imeti kot pacient s seboj ob hospitalizaciji, kdaj je možno sobivanje starša ob hospitaliziranemu otroku na stroške ZZZS, kakšne oblike zdravljenja se lahko izvajajo po odpustu iz bolnišnice… Ker smo besedilo pripravili v sodelovanju s predstavniki bolnišnic si obetamo, da bosta obe tiskani gradivi dobro sprejeti tudi med pacienti.

Navedena gradiva smo v tem tednu poslali vsem izvajalcem specialistične bolnišnične dejavnosti z namenom, da jih pristojne službe skladno z 4. točko 1. odstavka 35. člena Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2019 posredujejo svojim obiskovalcem oz. zavarovanim osebam brezplačno bodisi v čakalnicah in hodnikih zdravstvenih zavodov bodisi v ambulantah. Pričakujemo, da bo poslana količina plakatov in zloženk zadostovala za obdobje 2-3 let (pri pošiljanju smo upoštevali tudi kriterij števila hospitaliziranih pacientov v posamezni bolnišnici). Za dodatne informacije in za morebitne potrebe po dodatnih izvodih prosimo izvajalce, da se kontaktirajo uredništvo izdaj Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ga. Nataša Grosar, tel. 01 / 30 77 541, e- pošta: natasa.grosar@zzzs.si vsak delovni dan med 8. in 10. uro.