Konstituiranje Skupščine ZZZS za novo mandatno obdobje 2021 - 2025

Danes je bila konstituirana Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS) za novo mandatno obdobje 2021 – 2025, ki je za svojega predsednika izvolila Draga Delaluta, predstavnika delodajalcev in za namestnika predsednika Jakoba Krištofa Počivavška, predstavnika zavarovancev. V nadaljevanju so člani Skupščine imenovali člane Upravnega odbora ZZZS ter izvolili predsednico Upravnega odbora ZZZS in njenega namestnika.

25. oktobra 2021 je bila izvedena seja nove Skupščine ZZZS, s čimer je prenehal štiriletni mandat prejšnje Skupščine ZZZS. Na prvi konstitutivni seji je Skupščina ZZZS najprej sprejela poročilo volilne komisije o izidu volitev in imenovanju članov Skupščine in članov Območnih svetov ZZZS za novo mandatno obdobje. Nato je potrdila poročilo mandatne komisije in potrdila mandate vsem izvoljenim in imenovanim članom Skupščine in Območnih svetov ZZZS za mandat 2021-2025. V skladu s Pravilnikom o volitvah članov organov upravljanja ZZZS so bili po interesnih skupinah izvoljeni oziroma imenovani naslednji člani skupščine:

Skupščina ZZZS

(20 članov predstavnikov delodajalcev in 25 članov predstavnikov zavarovancev)

 • PREDSTAVNIKI DELODAJALCEV:

1. Za člane Skupščine ZZZS so bili na podlagi sklenjenega sporazuma med prijavljenimi interesnimi organizacijami delodajalcev (Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje delodajalcev Slovenije, Trgovinska zbornica Slovenije, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Združenje delodajalcev obrti in podjetništva Slovenije) kot predstavniki delodajalcev izvoljeni:

 1. Bogdan Božac
 2. Borut Čeh
 3. Drago Delalut
 4. Samo Fakin
 5. Marko Lotrič
 6. Gregor Makuc
 7. Branko Meh
 8. Saša Muminović
 9. Davorin Poherc
 10. Gregor Rajšp
 11. Jože Smole
 12. Simon Starič
 13. Slavko Šega
 14. Simon Tratnik
 15. Simon Vidmar
 16. Bronislava Zaloker

2. Za člane Skupščine ZZZS so bili s strani Vlade RS kot predstavniki delodajalcev – za področje državne uprave in negospodarskih javnih služb imenovani:

   17. mag. Irena Drmaž

   18. Oskar Salecl

   19. dr. Suzana Šuklar

   20. Helena Ulčar Šumčić

 

 • PREDSTAVNIKI ZAVAROVANCEV:

1. Za člane Skupščine ZZZS so bili na podlagi sklenjenega sporazuma med prijavljenimi interesnimi organizacijami aktivnih zavarovancev (Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Konfederacija sindikatov Slovenije – PERGAM, Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije , Slovenska zveza sindikatov – Alternativa, Konfederacija sindikatov 90 Slovenije, Konfederacija novih sindikatov Slovenije – Neodvisnost in Zveza delavskih sindikatov Slovenije – Solidarnost) kot predstavniki aktivnih zavarovancev izvoljeni:

 1. Zdenka Bobovec
 2. Matija Drmota
 3. Franci Frantar
 4. Bojan Goljevšček
 5. Irena Ilešič Čujovič
 6. Oskar Komac
 7. Majda Marolt
 8. Jakob Krištof Počivavšek
 9. Tajana Stipan
 10. Mojca Šumer Korman
 11. Janez Turuk
 12. Igor Velušček
 13. Irena Vidic
 14. Martina Vuk
 15. Bojan Žvikart

2. Za člane Skupščine ZZZS so bili na podlagi sklenjenega sporazuma med prijavljenimi interesnimi organizacijami upokojencev (Zveza društev upokojencev Slovenije, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije – Sindikat upokojencev Slovenije, Zveza klubov upokojenih delavcev MNZ Maksa Perca Slovenije) kot predstavniki upokojencev izvoljeni:

    16. Andrej Gerenčer

    17. Niko Jurišič

    18. Nevenka Lekše

    19. Branko Medik

    20. Zvonka Pretnar

    21. mag. Rosvita Svenšek

    22. Jožef Žnidarič

3. Za člana Skupščine ZZZS sta bila na podlagi seznama imenovanih predstavnikov invalidov, ki jih je posredoval Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije, kot predstavnika invalidov imenovana:

   23. Safet Baltič

   24. Dane Kastelic

4. Za člana Skupščine ZZZS je bil na podlagi obvestila Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije kot predstavnik kmetov imenovan:

   25. Janez Beja

Skupščina ZZZS je na konstitutivni seji potrdila mandate vseh 45 njenih članov ter nato izvolila predsednika Skupščine ZZZS, ki je postal Drago Delalut, predstavnik delodajalcev, ter njegovega namestnika, ki je postal Jakob Krištof Počivavšek, predstavnik zavarovancev. 

Skupščina ZZZS je organ upravljanja ZZZS, ki ga sestavljajo izvoljeni oziroma imenovani predstavniki delodajalcev in zavarovancev kot interesnih skupin plačnikov prispevkov. Najpomembnejše naloge Skupščine ZZZS so zlasti:

 • določanje politike in strategije razvoja obvenega zdravstvenega zavarovanja;
 • sprejemanje statuta ZZZS in drugih splošnih aktov za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja;
 • določanje finančnega načrta, sprejem letnega poročila ZZZS, odločanje o razporeditvi presežka in potrjevanje programa ukrepov za sanacijo primanjkljaja;
 • določanje podrobnejšega obsega pravic do zdravstvenih storitev, standardov in normativov izvajanja obveznega zdravstvenega zavarovanja.
 • določanje odstotkov vrednosti storitev, ki se zagotavljajo z obveznim zdravstvenim zavarovanjem.

V nadaljevanju so člani Skupščine ZZZS opravili še imenovanje članov Upravnega odbora ZZZS, ki je izvršilni organ Skupščine ter izvolili predsednico Upravnega odbora ZZZS in njenega namestnika. Sestava Upravnega odbora ZZZS je:

 • Irena Ilešič Čujovič, predsednica, predstavnica aktivnih zavarovancev,
 • Branko Meh, namestnik predsednice, predstavnik delodajalcev,
 • Irena Vidic, članica, predstavnica aktivnih zavarovancev,
 • Jože Smole, član, predstavnik delodajalcev,
 • Simon Tratnik, član, predstavnik delodajalcev,
 • Oskar Salecl, član, predstavnik delodajalcev, imenovan s strani Vlade RS,
 • Rosvita Svenšek, članica, predstavnica upokojencev,
 • Janez Beja, član, predstavnik kmetov,
 • Dane Kastelic, član, predstavnik invalidov,
 • Nataša Hočevar, članica, predstavnica delavcev ZZZS,
 • Jurij Ahačič, član, predstavnik delavcev ZZZS.

Hkrati s konsituiranjem Skupščine ZZZS se bodo na regionalni ravni do konca decembra 2021 ustanovili tudi območni sveti na vseh 10 območnih enotah ZZZS. Skupščina, upravni odbor in generalni direktor v skladu z zakonom, statutom in drugimi pravnimi akti sprejemajo odločitve samostojno, pri nekaterih pa morajo pridobiti soglasje Državnega zbora RS, Vlade RS ali ministra za zdravje. Tako na primer Skupščina ne more sama spreminjati višine prispevne stopnje za obvezno zdravstveno zavarovanje, temveč lahko to zgolj predlaga Državnemu zboru RS. Državni zbor RS določa tudi najvišjo dovoljeno porabo finančnih sredstev ZZZS za posamezno leto. Prav tako mora Skupščina pridobiti soglasje Vlade RS na statut ZZZS in na finančni načrt ZZZS ter soglasje Državnega zbora RS k imenovanju generalnega direktorja ZZZS za mandat 4 let. Soglasje ministra za zdravje je potrebno za spremembe Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (splošni akt ZZZS, s katerim se na podlagi zakona podrobneje ureja vrste in obseg pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, obveznosti zavezancev in zavarovanih oseb, pogoje in postopke za uresničevanje pravic, standarde zdravstvenih storitev in medicinskih pripomočkov, varstvo pravic zavarovanih oseb ter nadzor uresničevanja pravic in obveznosti).

Sporočilo za javnost (datoteka)

Priloga: