Novi količniki za nadomestila plač za zadržanosti od dela od vključno marca 2022 (v primeru osnove iz predpreteklega leta)

Zakon o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom  v Republiki Sloveniji (ZUTPG) predvideva uskladitev osnove za odmero nadomestila v primeru, da ima zavarovanec osnovo najmanj iz predpreteklega koledarskega leta glede na obdobje zadržanosti. Uskladitev se opravi enkrat letno, in sicer 1. marca z rastjo cen življenjskih potrebščin v preteklem letu po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije (SURS). 

Zaradi ZUJF in ZUTPG je bilo usklajevanje do leta 2020 ustavljeno. Za leti 2019 in 2020 je bila po podatkih SURS negativna rast cen življenjskih potrebščin, zato se prva uskladitev izvede šele s 1.3.2022. 

Na podlagi podatkov SURS je rast  cen življenjskih potrebščin v obdobju januar-december 2021 znašala 4,9% (letni indeks = 104,9), zato se pri obračunu nadomestil v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja uporabi za obračune za mesece zadržanosti od vključno marca 2022 do vključno februarja 2023 v primeru, da je osnova iz predpreteklega leta, količnik 1,0490.

Podatki o količnikih za posamezne mesece so objavljeni v povezavi:
https://zavarovanec.zzzs.si/wps/portal/portali/azos/nadomestila/nadom_place/nadom_visina/