O dolgotrajni oskrbi na konferenci v Portorožu

Dolgotrajna oskrba in trenutno veljavni Zakon o dolgotrajni oskrbi še vedno odpirata številna vprašanja, deležnikom, ki si želijo dokončno ureditev tega področja, pa postavljata velike izzive. Tudi na dvodnevni 15. Konferenci pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki je 12. in 13. septembra potekala v Portorožu, so se udeleženci s številnimi predavanji posvetili prav dolgotrajni oskrbi. 

O izzivih na poti k učinkoviti izvedbi dolgotrajne oskrbe v Sloveniji je spregovorila tudi generalna direktorica ZZZS doc. dr. Tatjana Mlakar. Poudarila je, da trenutno veljavni Zakon o dolgotrajni oskrbi (ZDOsk) ne bo dosegel namena, saj zavarovane osebe ne bodo mogle pridobiti novih in celo ne ohraniti obstoječih pravic, ko bomo ZDOsk začeli izvajati. Zato je ponovno pozvala k spremembam vsaj nekaj členov vsebinske narave, da bodo zavarovane osebe dejansko lahko prejele pravice iz dolgotrajne oskrbe (DO), ki jim jih je zakonodajalec prav z zakonom obljubil, a jih je vanj žal neustrezno zapisal.

V ZDOsk namreč pogosto za odločitve ni pravne podlage, številne zadeve so nedefinirane, neusklajene, ni jasnih razmejitev, ponekod lahko govorimo o pravni praznini, tudi neenaki obravnavi. Zakon tudi ne določa številnih meril in pogojev, ki so potrebne za nadaljnje aktivnosti, odločitve ali določitve. 

Zato bodo pri izvajanju pravice do dolgotrajne oskrbe nastajale številne težave, kot so npr. že upravičenost do pravic iz DO, določitev oblike dolgotrajne oskrbe, menjava izvajalca dolgotrajne oskrbe, preverjanje pogojev za mirovanje pravic itn.

Vključitev v obvezno zavarovanje za DO 

ZZZS od 18. 1. 2022 dalje vključuje posameznike v obvezno zavarovanje za dolgotrajno oskrbo. Morebitna prestavitev uporabe zakona na kasnejši datum na že pridobljeni status zavarovanih oseb v dolgotrajno oskrbo nima vpliva. Vendar pa velja, da bodo osebe, ki so bile v obvezno zavarovanje za DO vključene z 18. 1. 2022, pogoj gostote zavarovanja, ki jim omogoča koriščenje pravic iz DO, izpolnile šele 18. 1. 2024. 

Aktivnosti ZZZS 

Z začetkom veljavnosti ZDOsk (18. 12. 2021) je ZZZS postal nosilec obveznega zavarovanja za dolgotrajno oskrbo in je dolžan izvajati določene zakonsko naložene aktivnosti. V ZZZS, kjer smo vedno podpirali ureditev področja DO v Sloveniji, opravljamo usklajevanja in priprave, oblikujemo pravilnike, razvijamo aplikacije, usposabljamo zaposlene itn., da bo izvajanje Zakona o dolgotrajni oskrbi, ne glede na pričakovane in nujne spremembe zakona, lahko potekalo. Doc dr. Mlakar je na konferenci izpostavila, da mora zakonodajalec skupaj z ostalimi institucijami hitro opraviti potrebne aktivnosti za reševanje trenutnih nekonsistentnosti v ZDOsk.


Prosojnice s predavanja doc. dr. Tatjane Mlakar govorijo o spodnjih temah:

1.    Pregled opravljenih aktivnosti ZZZS
2.    Pravice do dolgotrajne oskrbe – težave pri izvajanju
3.    Zavarovane osebe za DO, vključitev v obvezno zavarovanje za DO
4.    Postopek odločanja in izvršljivost odločb o pravici do DO
5.    Ocenjevanje
6.    Zagotavljanja podatkov in vzpostavitev zbirk podatkov in registrov
7.    Prehodno obdobje
8.    Financiranje