Obvezno zdravstveno zavarovanje v letu 2023 (obravnava in javna objava Letnega poročila ZZZS 2023)

Upravni odbor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS) je danes na svoji seji ob sprejemu sklepa o potrditvi predloga letnega poročila – zaključnega računa ZZZS za leto 2023 obravnaval tudi vsebinsko poslovno poročilo ZZZS o izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja, iz katerega izhaja, da je ZZZS v letu 2023 v strukturi odhodkov zagotovil 68,3 % sredstev za uresničevanje pravic zavarovanih oseb do zdravstvenih storitev, 14,7 % za zdravila, medicinske pripomočke in cepiva, 13,9 % za denarne dajatve in povračila ter 1,9 % za mednarodno zdravstveno zavarovanje in zdravljenje v tujini. V letu 2023 sprejeti finančni ukrepi so spodbudili večjo realizacijo programov zdravstvenih storitev, saj je bila le-ta v večini dejavnosti višja od načrtovane, vendar nižja od pričakovane. Z interventnim zakonom ni bil dosežen cilj skrajšanja čakalnih dob in zmanjšanja števila čakajočih, ki čakajo nedopustno dolgo. Za boljšo dostopnost do zdravstvenih storitev so bile predvidene tudi nekatere nujne širitve programov na vseh ravneh zdravstvene dejavnosti. Vedno večje potrebe zavarovanih oseb na eni strani in pomanjkanje kadra na drugi ostaja nerešeno sistemsko vprašanje. ZZZS je v letu 2023 dosegel tudi nekatere spodbudne razvojne rezultate. 

celotno sporočilo za javnost

infografika

predstavitev za sejo Upravnega odbora ZZZS