Odjave iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (odziv na tiskovno konferenco društva Delavska svetovalnica z dne 13. 8. 2019)

Ljubljana, 14. 8. 2019 - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS) v odzivu na tiskovno konferenco društva Delavska svetovalnica z dne 13. 8. 2019 v celoti zavrača neutemeljene izjave predstavnikov omenjenega društva glede poslovanja ZZZS in pojasnjuje, da ZZZS letno uredi več kot 3,5 milijona prijav in odjav iz socialnih zavarovanj (obveznega zdravstvenega zavarovanja, pokojninskega in invalidskega zavarovanja, zavarovanja za primer brezposelnosti...). Pri tem spoštuje veljavno zakonodajo in dela skladno s pooblastili, ki jih ima.

Evidenca zavarovanih oseb, ki jo vodi ZZZS je ena boljših evidenc v državi, čemur pritrjuje tudi dejstvo, da podatke iz te evidence pri svojem del uporabljajo druge inštitucije v državi (npr. sodišča, centri za socialno delo, Finančna uprava RS, upravne enote, občine, ministrstva, Državna revizijska komisija, Državno odvetništvo... ). Lastnost zavarovanca v obveznih socialnih zavarovanjih ima oseba toliko časa, dokler so izpolnjeni pogoji za zavarovanje. V primeru delovnega razmerja je to toliko časa, dokler traja delovno razmerje, torej dokler pogodba o zaposlitvi ne preneha veljati. Tako prijavo kot tudi odjavo iz zavarovanj za delavce izvede njihov delodajalec na predpisanem obrazcu. Po prekinitvi delovnega razmerja si je oseba dolžna zavarovanje urediti po drugi podlagi, za katero izpolnjuje pogoje.

Odjava iz zavarovanja je posledica odpovedi delovnega razmerja s strani delodajalca in tudi morebitna zavrnitev takšne odjave s strani ZZZS delavcem ne bi vrnila njihovih zaposlitev. Delavcem lahko zaposlitev, če je bila odpoved delovnega razmerja nezakonita, povrne pristojno sodišče in ne ZZZS. Glede na navedeno menimo, da je obtoževanje ZZZS s strani društva Delavska svetovalnica povsem neutemeljeno, še bolj pa napovedane tožbe. Prav tako smo konkretne postopke odjave iz zavarovanj društvu Delavska svetovalnica že pojasnili v dopisu z dne 2. 8. 2019. Glede teh postopkov pa tudi že poteka postopek, v katerem bo ugotovljeno, ali so bile odjave iz zavarovanj izvedene s pravilnim datumom in če niso bile, bo le-ta tudi popravljen. Vprašanje, ki se zastavlja glede konkretnih odjav iz socialnih zavarovanj, je tako zgolj, ali jih je delodajalec odjavil s pravim datumom. Če pa je bila odpoved dana nezakonito, je za to predvideno sodno varstvo. Kakor že navedeno je za urejenost zavarovanja pomemben obstoj pravnega razmerja, ki je podlaga za zavarovanje. V primeru delovnega razmerja je to veljavnost pogodbe o zaposlitvi. Ko ta preneha veljati, ni več pogojev za zavarovanje iz tega naslova in mora biti vložena odjava iz zavarovanja.

ZZZS kot izvajalec obveznega zdravstvenega zavarovanja nima pristojnosti niti ni ustanovljen z namenom, da bi preverjal zakonitost poslovanja delodajalcev in sklepanja oziroma odpovedi delovnih razmerij, zato so pristojne druge inštitucije. Ne glede na navedeno se zavedamo, da so delavci šibkejša stranka v delovnem razmerju in zato smo v preteklosti že izvedli določene aktivnosti za zaščito delavcev, in sicer odjavo iz zavarovanja ne izvedemo zgolj na podlagi predloženega obrazca s strani delodajalca, temveč zahtevamo tudi ustrezna dokazila o odpovedi delovnega razmerja. Pri odjavi delavca se zahteva predložitev dokazila, da je pogodba o zaposlitvi prenehala. Pogodba o zaposlitvi lahko preneha na različne načine skladno z delovnopravno zakonodajo. Lahko preneha na podlagi redne ali izredne odpovedi, ki jo da delavec ali delodajalec, na podlagi sporazuma, zakona, po sodbi sodišča, smrti delodajalca - fizične osebe, pri pogodbi o zaposlitvi za določen čas pa tudi s potekom samega časa, za katerega je bila sklenjena. Glede na način, kako pogodba o zaposlitvi preneha veljati, so tudi dokazila, ki jih mora predložiti delodajalec različna. Prav tako delavce v primeru suma, da gre za neupravičeno odpoved delovnega razmerja, obveščamo o odjavi iz socialnih zavarovanj, da lahko pokrenejo ustrezne postopke pred pristojnimi organi (morebitno nezakonitost odpovedi delovnega razmerja in s tem odjave iz zavarovanja ugotavlja Inšpektorat za delo, sodišče ali policija na podlagi konkretne prijave ali po uradni dolžnosti.) Vsem zavarovancem smo tudi omogočili, da lahko preverijo podatke o urejenosti njihovega zavarovanja na spletni strani ali s SMS sporočilom - spletna rešitev se nahaja na naslovu: https://zavarovanec.zzzs.si/wps/portal/portali/azos/e_storitve_zzzs . Z digitalnim potrdilom pa lahko zavarovanci dostopajo tudi do podrobnejših podatkov o njihovih zavarovanjih in drugih podatkov. Na pobudo društva Delavska svetovalnica proučujemo možnost, da bi dostop do podrobnejših podatkov omogočili tudi brez digitalnega potrdila, vendar je pri tem potrebno skrbno pretehtati, ali takšne rešitve ne bi pomenile možnost nepooblaščenega dostopa do osebnih podatkov zavarovanih oseb.

Glede odjav iz zavarovanja za nazaj je potrebno pojasniti tudi, da je delodajalec sicer dolžan odjavo vložiti v roku osmih dni od datuma, ko je pogodba o zaposlitvi prenehala veljati, vendar če tega ne stori v tem roku, to ne pomeni, da odjave sploh ne sme vložiti, ali da jo mora vložiti z datumom, ki je poznejši od datuma prenehanja veljavnosti pogodbe o zaposlitvi. Tudi če zamudi rok za vložitev odjave, mora biti odjava iz zavarovanja z datumom prenehanja veljavnosti pogodbe o zaposlitvi. Zavarovanec, ki mu je prenehalo delovno razmerje namreč ne more biti v socialna zavarovanja vključen kot delavec, temveč si mora zavarovanje urediti po drugi osnovi. Zakonske določbe, po kateri ZZZS za nazaj ne bi smel sprejeti odjave ni. Zamuda roka po predpisih o obveznem zdravstvenem zavarovanju sicer ni določena kot prekršek, je pa prekršek po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in jih zato obravnava Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. O odjavi iz zavarovanja mora po zakonu (ZMEPIZ-1) delodajalec delavcu izročiti kopijo odjave.

Pojasniti je potrebno, da so odjave za nazaj pogosto posledica prenosa delavcev zaradi statusnih sprememb v podjetjih, čakanja bodočega upokojenca na odločbo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, bodočega prejemnika nadomestila za brezposelnost na odločbo Zavoda RS za zaposlovanje, bodoče socialno ogrožene osebe na odločbo centra za socialno delo itd.

 

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO

ZAVAROVANJE SLOVENIJE