Odziv na članek v časniku Večer (negativno finančno poslovanje UKC Maribor)

Na seji sveta zavoda UKC Maribor z dne 25. 8. 2022 je vodstvo UKC Maribor v okviru 4. točke dnevnega reda o oceni poslovanja in realizaciji programa dela ter finančnega načrta v obdobju v obdobju januar- julij 2022 predstavilo negativni poslovni rezultat predvsem kot posledica premajhnega financiranja ZZZS. Nadalje je vodja finančno-računovodske službe Marjan Javornik, tudi po navedbah časnika Večer z dne 26.8.2022, še izjavil: "ZZZS je leta 2019 nesprejemljivo začel uvajati nove dejavnosti v ambulantni dejavnosti kot tudi v dodatnih programih brez jasnih kalkulativnih elementov. Mi danes več ne vemo, kateri stroški dela, materiala in podobno so v teh dejavnostih upoštevani in kaj ter koliko nam ZZZS za posamezno delovno mesto sploh pokrije«.

Navedbe vodstva UKC Maribor v celoti zavračamo kot neutemeljene. V zvezi z uvajanjem novih modelov financiranja pojasnjujemo, da smo s prenovo pričeli v letu 2019. Ta in vse nadaljnje uvedbe novih modelov so praviloma pomenile vsaj 10% povečanje pogodbenih, finančnih sredstev izvajalcev na nacionalni ravni. Ob tem so bili partnerji v zdravstvu seznanjeni, da 1 tim še vedno pomeni 1 nosilca (zdravnika specialista). Materialni stroški in amortizacija v novih modelih so bili pripravljeni v sodelovanju z razširjenimi strokovnimi kolegiji in na podlagi podatkov izvajalcev. V Splošnem dogovoru za pogodbeno leto 2022 so v »Prilogi I/b - cenik storitev« objavljene cene za storitve, za katere se v finančnem načrtu izvajalca sicer podrobno ne prikazuje vseh kalkulativnih elementov (kader, osnovne plače, dodatki za delovno dobo ...), prikazani pa so bistveni elementi, ki so sestavni del cene storitve (materialni stroški, amortizacija, plače).

ZZZS meni, da bi se moral odgovoren in gospodaren izvajalec zdravstvenih storitev aktivno ukvarjati s svojimi stroški poslovanja, stroški izvajanja pogodbenega programa in optimizacijo procesov dela v lastni organizaciji. UKC Maribor namreč na podlagi veljavnih cen zelo natančno ve, koliko finančnih sredstev prejme za opravljene storitve, nenavadno pa je, da ne ve, koliko znašajo njegovi stroški izvajanja programa in da zato potrebuje pomoč ZZZS v smislu kalkulativnih elementov. Kalkulacije ZZZS namreč vključujejo povprečne standardizirane stroške dela, s koliko delavci in kako bo organiziran proces dela v UKC Maribor, pa bi morala biti naloga vodenja in upravljanja UKC Maribor glede na dejanske kadrovske vire in njihovo storilnost. 

V primeru novih modelov, ki jih ZZZS uvaja v specialistično ambulantni dejavnosti, se torej program na nacionalni ravni več ne planira glede na ravni tima, ampak po storitvah in se glede na to tudi plačuje po opravljenih storitvah. V 6. členu Aneksa št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2022 pa je tudi navedeno, da lahko izvajalec v enem letu po uvedbi novega obračunskega modela pripravi in ZZZS predloži stroškovno in vsebinsko evalvacijo obračunskega modela, na podlagi katere lahko ZZZS prouči potrebo po morebitni spremembi obračunskega modela.  

Kot UKC Maribor navaja v gradivu za sejo sveta zavoda gre pri prikazu poslovanja za oceno poslovanja UKC Maribor, in sicer na podlagi že izvedenega obračuna za obdobje 1-3 2022 in ocene realizacije v obdobju 4-6 2022. V gradivu tudi navaja, da v oceni prihodka še niso zajeta določila Aneksa št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2022, ki pa UKC Maribor prinaša kar nekaj dodatnih finančnih sredstev, pri čemer velja posebej izpostaviti boljše vrednotenje akutne bolnišnične obravnave z veljavnostjo od 1. 1. 2022 dalje. UKC Maribor se namreč v finančnem načrtu dodatno prizna 4.296,53 uteži na letni ravni ob nespremenjenem planu primerov v akutni bolnišnični obravnavi. Na izvajalcu pa je, da ta plan doseže in si zagotovi plačilo vseh teh dodatnih sredstev. V obdobju 1-6 2022 je namreč znašala realizacija tega programa 95,83% in zato predstavlja priložnost za izboljšanje poslovnega rezultata.  

Zaradi pozno sprejetega Aneksa št. 1 ta sredstva izvajalec še ni prejel v akontacijah ZZZS za obdobje 1-6 2022 in bodo v primeru realizacije novega plana tudi predmet poračuna v mesecu septembru, ko bo ZZZS izvedel obračun za obdobje 1-6 2022. 

Nazadnje še glede izpostavljenih visokih stroškov energije pojasnjujemo, da Splošni dogovor za pogodbeno leto 2022 za vse izvajalce zdravstvenih storitev določa tudi način obdobne valorizacije materialnih stroškov skladno z uradno napovedjo UMAR. Skladno s tem je ZZZS nazadnje izvajalcem na podlagi pomladanske napovedi UMAR priznal za 6,4% boljše vrednotenje materialnih stroškov.  

Glede na navedeno pričakujemo, da UKC Maribor popravi svoje ocene in sprejme ustrezne ukrepe za izboljšanje finančnega poslovanja, ki so v pristojnosti vodstva UKC Maribor.