Odziv na izjavo dr. Erika Breclja v časopisnem intervjuju (odgovornost za neustrezno dostopnost do zdravstvenih storitev)

ZZZS odločno zavrača izjavo dr. Erika Breclja v časopisnem intervjuju (Svet24, 17. 9. 2022, stran 4), češ da so ljudje okradeni, ker jim ZZZS ne nudi tistega, za kar plačujejo zdravstveno zavarovanje.

Izjava je nepravična in neutemeljena, glede na vlogo, ki jo ima ZZZS v zdravstvenem sistemu. ZZZS opozarja, da je slaba dostopnost zavarovanih oseb do zdravstvenih storitev predvsem posledica preteklih napačnih odločitev države in odlašanja sprejemanja ustreznih odločitev s strani države. Država namreč ni vzpostavila ustreznih kadrovskih, finančnih, organizacijskih, informacijskih in drugih pogojev, da bi lahko zdravstveni sistem in sistem obveznega zdravstvenega zavarovanja učinkoviteje in uspešneje deloval. Naj na tem mestu spomnimo le na pomanjkanje zdravnikov družinske medicine, ki ga je ustvarilo neustrezno načrtovanje kadrov v zdravstvu od medicinske fakultete dalje, ter na nerealen sporazum med vlado in sindikatom FIDES o odklanjanju zavarovanih oseb s strani družinskih zdravnikov, na kar je nazadnje opozorilo tudi Računsko sodišče v svoji reviziji lani oktobra (revidiranca sta bila Ministrstvo za zdravje in Zdravniška zbornica Slovenije).

ZZZS je tudi tisti, ki nenehno aktivno predlaga pristojnim ministrstvom, vladi in državnemu zboru številne sistemske ukrepe za izboljšanje. Naj spomnimo le na nekatere ukrepe, ki jih je Skupščina ZZZS letos maja naslovila na pristojna ministrstva in druge državne organe in ki terjajo spremembo zakonodaje:

- bolj stimulativna politika plač v zdravstvu v smislu povečanja variabilnega dela plače za nagrajevanje večje storilnosti in kakovosti dela delavcev v zdravstvu;

- spremembe na področju upravljanja javnih zdravstvenih zavodov v smeri opolnomočenja managementa;

- doslednejša ločitev javnega od zasebnega zdravstva v smislu bolj učinkovite izrabe javnih zdravstvenih zmogljivosti;

- obveznost izvajanja stroškovnih analiz v zdravstvu, da bo lahko ZZZS realneje določil cene zdravstvenih storitev in tako dalje.

Odgovornosti za neustrezno dostopnost zavarovanih oseb do zdravstvenih storitev ni mogoče naprtiti ZZZS-ju. Osnovni problem, ki se kaže v delovanju sistema in v vzpostavitvi tolikšnih kapacitet, ki bi omogočale, da je vsaki zavarovani osebi zagotovljen kakovosten dostop do zdravstvenih storitev, je v ureditvi sistema, ki je stvar države, torej pristojnih ministrstev, vlade in državnega zbora.

Država skladno s 3. členom ZZVZZ z ukrepi gospodarske, ekološke in socialne politike ustvarja pogoje za uresničevanje zdravstvenega varstva. Ta odgovornost ni na ZZZS-ju, ki le skrbi in izvaja obvezno zdravstveno zavarovanje kot javno službo, zato ZZZS ne more biti odgovoren za delovanje celotnega zdravstvenega sistema in tudi ne za sistem mreže javne zdravstvene službe, ki je izvorno v upravljanju države. ZZZS oz. sistem obveznega zdravstvenega zavarovanja lahko torej zagotavlja zavarovanim osebam ustrezno dostopnost do zdravstvenih storitev le, če zdravstvena politika lahko zagotovi učinkovito delovanje mreže javne zdravstvene službe.