Odziv na novico STA "Odprave obveznih izolacij ob okužbi s koronavirusom v kratkem ni pričakovati"

V novici STA z naslovom »Odprave obveznih izolacij ob okužbi s koronavirusom v kratkem ni pričakovati« objavljenim 6. 8. 2022 na portalu STA je v prvem stavku objavljena netočna informacija, da je ZZZS predlagal odpravo obveznih izolacij za okužene s COVID-19. Kot je razvidno tudi iz zapisnika delovne skupine za klinično obravnavo in zdravljenje na spletni strani NIJZ, je ZZZS posvetovalno skupino za spremljanje koronavirusa zaprosil, "da v okviru svetovalne skupine razmislite in presodite, ali je oseba v primeru okužbe covid-19, še posebej, če gre za asimptomatiko, res utemeljeno avtomatsko podvržena ukrepu izolacije in posledično tudi odsotnosti od dela".

ZZZS torej ni predlagal odprave ukrepa izolacije, temveč je ZZZS zaradi velikega števila izgubljenih delovnih dni in posledično visokih stroškov nadomestil za bolniške odsotnosti okuženih s koronavirusom v letu 2022 posvetovalno skupino zaprosil le za mnenje ter pri tem še posebej izpostavil asimptomatske osebe. 

V obdobju januar–maj 2022 je bilo namreč zaradi izolacij po zadnjih podatkih izgubljenih že 1.346.079 delovnih dni, ZZZS pa je zanje delodajalcem izplačal že 112,9 milijona evrov (v letu 2020 pa 43 milijonov evrov in v letu 2021 84 milijonov evrov). V zvezi z ureditvijo bolniške odsotnosti zaradi izolacije zaradi covid-19 dodatno pojasnjujemo stališče ZZZS, da  bi morala biti sprejeta (npr. z novim Zakonom o nalezljivih boleznih) jasna zakonska podlaga za proračunsko kritje vseh zdravstvenih izdatkov, ki so posledica množičnega pojava nalezljive bolezni (tudi stroški bolniške odsotnosti zaradi izolacije kot razloga odsotnosti z dela), saj je ta pojav naravna nesreča. Tudi Ustavno sodišče (Odločba Ustavnega sodišča, št. U-I-83/20-36 z dne 27. 8. 2020 ) je izpostavilo, da je državna oblast tista, ki ima v primeru pojava nalezljive bolezni ustavno dolžnost, da ustrezno zavaruje zdravje in življenje ljudi. Menimo, da teh svojih ustavnih obveznosti država ne sme in ne more prevaliti na zavarovane osebe in na zavezance za plačilo prispevkov za obvezno zdravtsveno zavarovanje. Država je z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ustanovila ZZZS in v istem zakonu določila vire sredstev za financiranje obveznega zdravstvenega zavarovanja – solidarno zbrane prispevke, ki pa so strogo namenski le za kritje pravic zavarovanih oseb iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Tako bi moral državni proračun kriti vse izdatke povezane z množičnim pojavom nalezljive bolezni (od zdravstvenih storitev, nadomestil za karantene za neokužene, bolniških nadomestil za izolacije za obolele ipd). 

Odhodki ZZZS za vsa bolniška nadomestila so v obdobju januar–junij 2022 znašali 358,9 milijona evrov in so že za 77 milijonov evrov večji od načrtovanih s finančnim načrtom ZZZS za to obdobje.