Onemogočena pridobitev pravic do dolgotrajne oskrbe s 1. 1. 2023

ZZZS je postal z Zakonom o dolgotrajni oskrbi nosilec obveznega zavarovanja za dolgotrajno oskrbo. Trenutno veljavni zakon ne omogoča, da bi zavarovane osebe s 1. 1. 2023 lahko pridobile nove pravice do dolgotrajne oskrbe. 

Zakon o dolgotrajni oskrbi (ZDOsk), ki je bil sprejet decembra 2021, je pomanjkljiv in notranje neskladen zakon, ki ne dosega namena in ciljev, zaradi katerih je bil sprejet. Zavarovanim osebam tako s 1. 1. 2023 ne bo mogel zagotoviti novih pravic do dolgotrajne oskrbe, kot je bilo ob njegovem sprejemu zagotovljeno. Razlog je v tem, da zavarovane osebe v letu 2023 še ne bodo izpolnjevale splošnega zakonskega pogoja za pridobitev pravic do dolgotrajne oskrbe, to je ustrezne dobe zavarovanja v obveznem zavarovanju za dolgotrajno oskrbo (vsaj 24 mesecev v zadnjih 36 mesecih pred uveljavljanjem pravic do dolgotrajne oskrbe, kot določa tretja alineja prvega odstavka 11. člena ZDOsk). Dodatni razlog, da zavarovane osebe s 1. 1. 2023 ne bodo mogle pridobiti pravic pa je prejemanje primerljivih pravic, kot je npr. dodatek za pomoč in postrežbo, saj prejemanje le-tega ne omogoča pridobitev pravic do dolgotrajne oskrbe. Ker ZZZS ne ureja obstoječih primerljivih pravic, ki so jih zavarovane osebe pridobile pri drugih organih, priporočamo, da informacije v zvezi z vplivom ZDOsk na obstoječe primerljive pravice, posamezniki pridobijo pri organu, ki je odločil o njihovi obstoječi pravici.

Državni zbor RS je julija letos sprejel novelo zakona, ki zamika začetek izvajanja zakona na 1. 1. 2024 in omogoča čas za pripravo in sprejem sprememb in dopolnitev ZDOsk. Zaradi zakonodajnega referenduma, ki bo potekal 27. novembra 2022, in kjer bomo odločali o uveljavitvi omenjene novele, ZZZS zavarovanim osebam še ne more posredovati informacij o tem, kdaj in kako bodo upravičenci lahko uresničevali pravice do dolgotrajne oskrbe. Zavarovane osebe prosimo za razumevanje, da jim pred uradno razglasitvijo rezultatov referenduma ne moremo posredovati dodatnih informacij. 

Ne glede na navedeno ZZZS nadaljuje z aktivnostmi za vzpostavitev pogojev za izvajanje nalog, ki jih ima kot nosilec obveznega zavarovanja za dolgotrajno oskrbo po veljavnem ZDOsk in so vezane na vzpostavljanje oz. prilagajanje organizacije novi dejavnosti, vzpostavljanju informacijske podpore delovnim procesom in pridobivanju zadostnega števila novih kadrov. 

Dolgotrajna oskrba predstavlja vzpostavitev novega stebra socialne varnosti v državi. Da bomo lahko dejansko vzpostavili delujoč sistem dolgotrajne oskrbe, se zavzemamo za čimprejšnjo celostno ureditev dolgotrajne oskrbe z določenimi spremembami in dopolnitvami obstoječega zakona ali celo z novim zakonom. Ob tem bomo še naprej sodelovali z vsemi deležniki in prispevali z znanjem in izkušnjami, da bomo skupaj zagotovili pomoč vsem, ki so pri opravljanju osnovnih in podpornih dnevnih opravil odvisni od pomoči drugih posameznikov.