Podpisan dogovor o preskrbi z medicinskimi pripomočki

ZZZS in združenja dobaviteljev so sklenili poseben Dogovor o preskrbi z medicinskimi pripomočki (v nadaljevanju: Dogovor o MP). Podpis dogovora je potekal danes, 8. novembra 2023, na sedežu ZZZS v Ljubljani. 

Nov Dogovor o MP skladno z določili 63.a člena ZZVZZ za preskrbo z medicinskimi pripomočki ureja medsebojne pravice in obveznosti glede na spremembe, ki so v zadnjih letih nastale na področju pravic zavarovanih oseb do medicinskih pripomočkov. Dogovor ne posega v pravice zavarovanih oseb do MP iz OZZ, ki so urejene v drugih aktih ZZZS, ampak določa njihovo izvajanje.   

Pri pripravi novega besedila Dogovora o MP so kot združenja dobaviteljev sodelovale Trgovinska zbornica Slovenije, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Lekarniška zbornica Slovenije in tokrat prvič Gospodarska zbornica Slovenije, Zbornica Medtech Slovenije. 

Nov Dogovor o MP med drugimi prinaša naslednje pomembnejše novosti:

  • Na javni razpis za MP se lahko prijavi le ponudnik (razen izvajalcev lekarniške dejavnosti), ki že vsaj 90 dni izvaja promet z MP, kar pomeni, da je vpisan kot distributer za MP pri Javni agenciji RS za zdravila in medicinske pripomočke. Po novem bodo pogodbeni partnerji lahko postali le poslovni subjekti, ki imajo že izkušnje z izdajo določenih MP.  
  • Vsi tisti ponudniki in dobavitelji, ki bodo želeli zagotavljati MP, ki so izdelani za posamezno zavarovano osebo, bodo morali biti vpisani v ustrezne registre, kot to zahteva nova uredba EU na področju MP. Ob upoštevanju zdravstvenega stanja zavarovane osebe, individualnih meritev in izdelanega načrta za MP, bodo zavarovane osebe prejele MP, izdelane posebej za njih, katerih ustreznosti bo potrdila za to ustrezno usposobljena oseba.
  • Poenostavitve za urejanje izdajnih mest in delovnih časov, saj se bo izdaja oziroma izposoja lahko izvajala na vseh izdajnih mestih, ki so vpisana v AJPES.
  • Vsi dobavitelji bodo podatke o spremembah MP v prilogi k pogodbi, pošiljali elektronsko in ne več po pošti (USB ali CD).
  • Na novo so opredeljene kršitve pogodbenih obveznosti. Vodilo je bilo, da se kot lažje kršitve pogodbenih obveznosti štejejo določena dejanja dobaviteljev, ki se nanašajo na samo izdajno mesto. Kršitve, ki se nanašajo na neizpolnejvanje svojih obveznosti v odnosu do zavarovane osebe, se štejejo za težje kršitve pogodbenih obveznosti.
  • V primerih težjih kršitev pogodbenih obveznosti, kot na primer, da dobavitelj od zavarovane oseba zahteva doplačilo v primeru uveljavljanje pravice do MP v višjem standardu brez pisnega soglasja, kot to določajo Pravila; če zavarovani osebi izda manjšo količino od količine, do katere je upravičena, razliko do količine, do katere je upravičena, pa zaračuna zavarovani osebi itd., ZZZS najprej izreče dobavitelju največ en opomin, nato pa za vsako kršitev zaračuna pogodbeno kazen v višini 500,00 evrov. Ko gre za več kot trikrat ugotovljeno težjo kršitev, lahko ZZZS odpove pogodbo z dobaviteljem z enomesečnim odpovednim rokom. V tem primeru dobavitelj 5 let ne more skleniti nove pogodbe z ZZZS.
  • Za razlago določil Dogovora o MP se po novem lahko imenuje komisija, ki lahko glede posameznega vprašanja odobri odstop od določil Dogovora o MP.

Dogovor MP se bo začel uporabljati 1. decembra 2023. Na podlagi novega Dogovora o MP bodo z vsemi dobavitelji sklenjene nove pogodbe, ki se bodo uporabljale od 1. februarja 2024 dalje.

Podpisniki Dogovora o MP:

-    Mija Lapornik, izvršna direktorica TZS
-    Danijel Lamperger, generalni direktor OZS
-    mag. Darja Potočnik Benčič, predsednica LZS
-    Polona Mežan, direktorica GZS Zbornice MedTech Slovenija
-    Jasna Šturm, vodja stebra, GZS Zbornice MedTech Slovenija
-    doc. dr. Tatjana Mlakar, izvršna direktorica ZZZS