Pogled ZZZS na ključne vidike zdravstvene reforme

V ZZZS si že več kot 10 let prizadevamo za spremembo svoje vloge v zdravstvenem sistemu. Želimo si aktivnejše vloge, take, kot jo imajo primerljive nemške in avstrijske bolniške blagajne ali estonski zavod za zdravstveno zavarovanje, ki ga je nedavno kot vzor predstavil minister za zdravje. Vendar pa je za to potrebna sprememba zakonodaje. Predvsem pričakujemo aktivnejšo vlogo plačnika in kupca zdravstvenih storitev, ki bo po načelih gospodarnosti in zdravstvene ekonomike ter na podlagi stroškovnih analiz izvajalcev postavljal realne cene zdravstvenih storitev ter zakupil program zdravstvenih storitev skladno s potrebami prebivalcev. Od zdravstvene reforme pričakujemo, da se jasno opredeli, da moramo v Sloveniji okrepiti socialni model zdravstvenega zavarovanja, kot ga poznajo primerljive evropske države. V zadnjih nekaj letih namreč zdravstveni sistem, vključno z obveznim zdravstvenim zavarovanjem postaja vse bolj etatistično voden s strani države, brez jasnih pristojnosti in odgovornosti ostalih deležnikov v zdravstvenem sistemu. Vse to slabi učinkovitost in uspešnost slovenskega zdravstvenega sistema.

Poleg drugačne vloge ZZZS menimo, da mora zdravstvena reforma prednostno urediti tudi naslednja področja:

1.   Uvesti strukturne spremembe na področju upravljanja in organizacije v zdravstvu; pri tem naj bodo v ospredju ukrepi za modernizacijo upravljanja javnih zdravstvenih zavodov ter modernizacije plačne politike v javnem sektorju, pa tudi širitev digitalizacije in informacijske podpore procesom vodenja in upravljanja zdravstvenih zavodov ter ustreznejše upravljanje in razvoj mreže javne zdravstvene mreže, zlasti bolnišnic.

2.   Izboljšati upravljanje zdravstvenega sistema na nacionalni ravni; pri tem mora biti v ospredju predvsem izboljšanje strateškega načrtovanja še posebej načrtovanja kadrovskih virov in zdravstvenih zmogljivosti na primarni, sekundarni in terciarni ravni, pa tudi ureditev sistema vrednotenja, uvajanja in opuščanja zdravstvenih tehnologij.

3.   Izvesti ukrepe za dolgoročno vzdržnost sistema zdravstvenega sistema in izboljšanje javnofinančnih virov za zdravstvo; pri tem mora biti v ospredju predvsem uvedba t.i. proračunske varovalke, ki bo z novimi javnofinančnimi oz. proračunskimi viri zagotovila blažitev posledic nihanj v gospodarstvu, posledic demografskih vplivov, pa tudi posledic različnih političnih odločitev ali zakonskih sprememb, za katere odločevalci niso zagotovili finančnega kritja.

4.   Uvesti medsektorske novosti za prilagajanje razmeram dolgoživi družbi; pri tem naj bodo v ospredju ukrepi na področju zdravstvenega absentizma in krepitev promocije zdravja prebivalstva ter institucionalna preureditev področja za obvladovanje poškodb pri delu in poklicnih bolezni. 

Cilji reforme naj bodo predvsem:

- izboljšati dostopnost do družinskega zdravnika na primarni ravni ter krepitev primarne ravni zdravstvene dejavnosti;

- izboljšati dostopnost na sekundarni in terciarni ravni ter vodenje čakalnih dob;

- učinkovitejša izraba javnih zdravstvenih zmogljivosti (kadrov, prostora in opreme).

Nekatere nedavne pavšalne izjave o ZZZS v javnosti zavračamo kot neutemeljene:

- "odtekanje denarja" in "korupcija": vzpostavljen je vsakoletni nadzor ZZZSja s strani računskega sodišča; ZZZS že 20 let prejema pozitivno mnenje na računovodske izkaze ZZZS in brez negativnega mnenja na pravilnost poslovanja ZZZS; zavzemamo se za več nadzora s strani Računskega sodišča ter drugih organov nadzora zlasti v bolnišnicah, kjer se dejansko nabavlja material in oprema ter plačuje zdravstvene delavce;

- "skrivanje podatkov": ZZZS javno objavlja obsežne podatke o planu in realizaciji pri vseh izvajalcih zdravstvenih storitev na spletni strani ZZZS - Podatki o planu in realizaciji za zdravstvene storitve (podatki se mesečno posodabljajo); zavarovanim osebam preko spletnega portala ZZZS omogočamo vpogled v lastne podatke, kjer lahko vsak zase preveri finančno vrednost opravljenih zdravstvenih storitev, ki jih je izvajalec obračunal zanje v breme ZZZS (podatki se mesečno posodabljajo) na spletni strani ZZZS - e-Storitve ZZZS.

ZZZS izvaja svoja zakonska pooblastila zakonito in pravilno. ZZZS je pobudnik sprememb v zdravstvenem sistemu ter aktivno prispeva k njegovi večji transparentnosti. S svojim znanjem, podatki in izkušnjami smo pripravljeni na prehod v sodobnejši zdravstveni sistem, kjer bo v središču pacient, vsi deležniki v zdravstvu pa bomo podpirali to osredotočenost na pacienta.

gradivo za novinarje (datoteka)