Prenova plačevanja endodontskih storitev na primarni ravni zavarovanim osebam zagotavlja oskrbo brez doplačil, izvajalcem pa nove realne cene

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS) posreduje javnosti pojasnilo o prenovi plačevanja endodontskih storitev na primarni ravni v zvezi s katero je Odbor za zobozdravstvo pri Zdravniški zbornici Sloveniji danes izvedel tudi javno tribuno. ZZZS poudarja, da je zavarovanim osebam z urejenim obveznim in dopolnilnim zdravstvenim zavarovanjem zagotovil, da jim od 1. 1. 2023 dalje ni več potrebno doplačevati endodontskih storitev na primarni ravni, izvajalcem tovrstnih storitev pa je s prenovo plačevanja zagotovil višje cene ter za ta namen na letni ravni dodatnega 3,15 milijona evrov.

ZZZS pojasnjuje, da doplačila za strojno širjenje koreninskih kanalov, ki so bila na primarni ravni uveljavljena do 31. 12. 2022, z vidika javnega interesa v zobozdravstvu in krepitve oralnega zdravja prebivalcev niso bila niti ustrezna niti regulirana in zato od 1. 1. 2023 dalje tudi niso več možna. Tovrstne storitve so bile zavarovanim osebam pri specialistih na sekundarni ravni (na podlagi napotnice) zagotovljene brez doplačila že pred 1. 1. 2023, zato bodo po novem pacienti v enakem položaju ne glede na to, ali jim storitev strojnega širjenja opravi njihov osebni zobozdravnik (na primarni ravni) ali napotni zobozdravnik (na sekundarni ali terciarni ravni). Skladno z veljavnimi predpisi doplačilo pacienta iz žepa za višji standard storitve lahko v zobozdravstveni dejavnosti predstavlja le doplačilo za izbor materiala, ne pa tudi za izbor postopka oz. načina izvedbe storitve (npr. strojno širjenje). Doplačila pacienta iz žepa za izbor postopka oz. načina izvedbe storitve niso možna tudi v nobenih drugih vrstah zdravstvenih dejavnosti, zato je ZZZS tovrstna doplačila za strojno širjenje koreninskih kanalov odpravil s 1. 1. 2023.

ZZZS poudarja, da so bile storitve endodontije za primarno raven na podlagi stroškovne analize (podatkov o stroških dela, materialnih stroških, stroških amortizacije in drugih stroških, ki vplivajo na ceno storitev) celovito prenovljene in je sedaj njihova vrednost za 50 % višja, za kar so zagotovljena dodatna sredstva v višini 3,15 milijona evrov na letni ravni. Cene prenovljenih storitev znašajo v povprečju 85 % do 90 % povprečja samoplačniških (tržnih) cen. Glede na navedeno zavračamo trditve nekaterih predstavnikov Zdravniške zbornice Slovenije, da nove cene niso realne oziroma celo, da je potrebno ponovno vzpostaviti neupravičena doplačila pacientov iz žepa. V pogovorih z Zdravniško zbornico Slovenije le-ta ni uspela utemeljeno predstaviti svoje stroškovne analize, ki bi dokazovala, da so cene prenovljenih storitev prenizke.

V zobozdravstvu za odrasle predstavljajo endodontske storitve manjši delež v zobozdravstvenih storitvah, to je v povprečju 6 % celotne vrednosti vseh storitev (6,7 milijona evrov, kar je povprečno 9.300 evrov na zobozdravniški tim v letu 2022). V povprečju zobozdravnik za odrasle letno opravi 210 zdravljenj kanalov, od sekalcev z enim kanalom do kočnikov s tremi ali več kanali. To po oceni predstavlja skupaj povprečno 89 zdravljenih zob v enem letu na program. To pomeni, da novost bistveno ne vpliva na poslovanje izvajalcev in njihov materialni položaj, kar pa ne velja za zavarovane osebe, ki so bile do letošnjega leta deležne neregulirano visokih doplačil za te storitve.

ZZZS si prizadeva zagotoviti zavarovanim osebam čim večji obseg storitev iz obveznega zdravstvenega zavarovanja in hkrati zagotoviti čim bolj realne cene storitev. V konkretnem primeru je bila s prenovo storitev endodontije poleg boljšega vrednotenja odpravljena tudi neenakost, ki je bila v škodo zavarovanim osebam ter v škodo javnemu interesu na področju ustnega zdravja prebivalcev. ZZZS na tak način postopoma posodablja seznam storitev tudi v zobozdravstvu ter izključno na podlagi stroškovnih analiz vzpostavlja tudi realnejše vrednotenje najnovejših postopkov in metod zdravljenja v zobozdravstvu. Zaključujemo, da je cilj ZZZS zagotavljati zavarovanim osebam dostopnost do zdravstvenih in zobozdravstvenih storitev skladno s predpisi ter skladno z načeli enakosti in nediskriminatornosti ter vzporedno zagotoviti realne cene storitev. Temu ZZZS sledi tudi s prenovljenimi endodontskimi storitvami in znatnimi dodatnimi finančnimi sredstvi zanje.

Več informacij - predstavitev ZZZS na javni tribuni 28. 3. 2023

Demanti 2 prosojnic predstavnice Zdravniške zbornice Slovenije z javne tribune, saj zaradi prenovljenih endodontsklih storitev ne bo zobozdravniku potrebno opraviti nobene dodatne ure niti dneva