Prevzem poslov nove generalne direktorice ZZZS doc. dr. Tatjane Mlakar

 

Na podlagi soglasja Državnega zbora RS k sklepu Skupščine Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS) je danes doc. dr. Tatjana Mlakar prevzela funkcijo generalne direktorice ZZZS za novo štiriletno mandatno obdobje.

Danes sta doc. dr. Tatjana Mlakar in Marjan Sušelj izvedla postopek primopredaje poslov. Doc. dr. Tatjana Mlakar je tako z današnjim dnem začela opravljati delo in naloge generalne direktorice ZZZS s polnimi pooblastili.

Doc. dr. Tatjana Mlakar v programu dela za nov štiriletni mandat poudarja potrebo po sodelovanju in povezovanju med vsemi podsistemi in deležniki v zdravstvenem sistemu za uspešen spopad z epidemijo COVID-19, za pripravo in izvedbo načrta za delovanje zdravstvenega sistema po epidemiji ter pri posodobitvi zdravstvenega sistema v smeri njegove večje učinkovitosti in primerljive zdravstvene preskrbljenosti med regijami. V sodelovanju z izvajalci zdravstvenih storitev si bo ZZZS prizadeval zlasti za nadaljnji razvoj in ustrezno organizacijo mreže javne zdravstvene službe ter razvoj obračunskih modelov v smeri skrbi za zdravje zavarovanih oseb. ZZZS je zastopnik zavarovanih oseb, ki zbrana sredstva obveznega zdravstvenega zavarovanja namensko porablja za zagotavljanje pravic, v pretežni meri za zdravstveno oskrbo, zato si bo ZZZS prizadeval obvladovati čakalne dobe, ne zgolj z dodatnim financiranjem, temveč tudi v smislu kakovosti vodenja čakalnih seznamov in skrbjo za uvrščanja zavarovanih oseb na čakalne sezname v primerih indiciranih zdravstvenih stanj. Zagovarjali bomo krepitev pravic zavarovanih oseb do primerne, kakovstne in varne zdravstvene obravnave. Sodelovanje z Ministrstvom za zdravje kot regulatorjem zdravstvenega sistema bo ZZZS krepil zlasti pri spodbujanju prenove in izboljšave partnerskega dogovarjanja, kar pomeni tudi pravočasnega sprejema vsakoletnega Splošnega dogovora. Z vidika upoštevanja širšega ekonomskega okolja in upoštevajoč zmožnosti zavezancev za plačilo prispevkov si bo ZZZS prizadeval, da bo slovenski zdravstveni sistem z zbranimi sredstvi za zdravstveno varstvo razpolagal kot najboljši gospodar, kar pomeni z največjo učinkovitostjo. Dodatna vlaganja v zdravstvo in novi viri za obvezno zdravstveno zavarovanje bodo potrebni zaradi staranja prebivalstva ter zaradi razvoja novih in vse dražjih zdravstvenih tehnologij, zdravil in medicinskih pripomočkov oz. materialov. Večjo uspešnost in poslovno učinkovitost zdravstvenega sistema v Sloveniji bo potrebno zagotoviti tudi s prenovo 29 let stare zdravstvene zakonodaje.

Doc. dr. Tatjana Mlakar je prepričana, da lahko deležniki v zdravstvu, povezani z znanjem, izkušnjami, informacijami in različnimi vidiki poznavanja sistema zdravstvenega varstva, najdemo ustrezne rešitve, ki bodo zavarovanim osebam zagotavljale najvišjo možno raven zdravstvenega varstva, skladno z makroekonomskimi možnostmi in prioritetami države.

 

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO

ZAVAROVANJE SLOVENIJE

 

Priloga: predstavitev.

Doc. dr. Tatjana Mlakar je svoje prve delovne izkušnje s področja računovodenja in finančnih nalog 11 let pridobivala v gospodarskih družbah v Posavju. Od leta 1993 dalje je zaposlena v ZZZS. Sprva je delala na področju računovodenja in finančnih nalog v območni enoti Krško, leta 2008 pa je kot vodja – direktorica prevzela vodenje Območne enote Novo mesto, leta 2011 pa tudi vodenje Območne enote Krško. Od 16. marca 2021 dalje kot generalna direktorica izvaja naloge vodenja ZZZS kot celote. Zagovarja sodelovanje in povezovanje med vsemi podsistemi in deležniki v zdravstvenem sistemu,  izpostavlja pripravo in izvedbo načrta za delovanje zdravstvenega sistema po epidemiji ter razmišljanje  usmerja v aktivnosti posodobitve zdravstvenega sistema v smeri njegove večje učinkovitosti in primerljive zdravstvene preskrbljenosti med regijami. Ima strokovne kompetence na področju poznavanja sistemskih teorij, različnih sistemov zdravstvenega zavarovanja, kakovosti in varnosti v zdravstvu, sodelovala je v večjih projektih na področju zdravstvenega varstva. Tatjana Mlakar je doktorica znanosti s področja poslovnih ved in docentka za področje menedžmenta pri Fakulteti za organizacijske študije v Novem mestu. Je avtorica in soavtorica več člankov, prispevkov in raziskovalnih nalog s področja zdravstva. Je članica Posavsko in obsoteljskega društva za boj proti raku ter prejemnica Bronastega priznanja Zveze slovenskih društev za boj proti raku in Priznanja odličnosti Fakultete za organizacijske študije.

Fotografija 1

Fotografija 2