Priznanje eNagrada 2020 za najboljšo elektronsko storitev podeljena ZZZS za nacionalno uvedbo elektronskega bolniškega lista

V okviru 27. konference Dnevi slovenske informatike je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS) prejel priznanje eNagrada 2020 za najboljšo elektronsko storitev, in sicer za nacionalno uvedbo elektronskega bolniškega lista. Strokovna komisija Slovenskega društva INFORMATIKA* je podelitev priznanja utemeljila s številom neposrednih uporabnikov, poenostavitvijo poslovanja, implementacijo poslovanja in ocenjenim prihrankom, pri čemer je pri projektu ZZZS še posebej prevladal kriterij družbene koristi.

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je v sodelovanju z izvajalci zdravstvenih storitev na primarnem nivoju jeseni 2019 pilotno, z januarjem 2020 pa nacionalno podprl izdajo elektronskih bolniških listov. Samo mesec kasneje, za zadržanosti od dela od 1. 2. 2020 dalje pa so delodajalci za svoje zaposlene že (obvezno) prevzemali elektronske bolniške liste preko sistema SPOT (prej eVEM), ki ga upravlja Ministrstvo za javno upravo. Elektronski bolniški list smo uvedli tik pred začetkom spomladanske epidemije COVID-19, ko si načina dela po starem, s fizičnim vročanjem papirnatih bolniških listov zavarovanim osebam, ne moremo niti predstavljati več. Marjan Sušelj, generalni direktor ZZZS je ob tem dejal:
»Uvedba elektronskega bolniškega lista je bila zares obsežna razvojna naloga, saj je bilo potrebno spremembe vpeljati pri izvajalcih zdravstvenih storitev, delodajalcih, pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, Finančni upravi RS in ZZZS. Izvedena je bila celovito, poskrbljeno je bilo za digitalizacijo tako zelenih kot modrih bolniških listov, in za posodobitev vseh postopkov pri nastajanju in uporabi bolniških listov. V sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo so bile vzpostavljene kakovostne in zanesljive informacijske rešitve za prenos bolniških listov k delodajalcem.«

Nacionalna uvedba elektronskega bolniškega lista je vsem deležnikom olajšala poslovanje, na primer:

  • za zavarovane osebe smo odpravili fizične obiske ambulant osebnega zdravnika ali pediatra zgolj zaradi pridobitve bolniškega lista; zagotovili smo tudi prenos elektronskih bolniških listov k delodajalcem brez fizičnega stika z zavarovano osebo;
  • za izvajalce zdravstvenih storitev smo odpravili uporabo papirnatih obrazcev in s tem povezanih stroškov za nakup obrazcev in izpisovanje podatkov na obrazce; omogočili smo izdajo bolniškega lista brez obiska pacienta ter zmanjšali administrativno breme za potrebe zdravstvenih statistik NIJZ; letos so tako zdravniki izdali že več kot 1,3 milijona elektronskih bolniških listov, vsaj 1 elektronski bolniški list pa je digitalno podpisalo že 1.710 zdravnikov;
  • za delodajalce smo odpravili ročni vnos podatkov iz bolniških listov za evidenco delovnega časa, kadrovsko evidenco, obračun plač in uveljavljanje refundacije nadomestil plač pri ZZZS; delodajalci so letos vložili že več kot 42.000 elektronskih zahtevkov za refundacijo nadomestila plače v breme ZZZS, delež elektronskih zahtevkov pa se je letos povišal iz 33% na že 65%;
  • za NIJZ smo zagotovili točne in celovite podatke za vodenje zdravstvene statistike o bolniškem staležu;
  • za FURS smo zagotovili ažurne, točne in celovite podatke za pripravo obračunov prispevkov za samostojne zavezance;
  • na ZZZS pa smo poenostavili postopke obravnave elektronskih zahtevkov delodajalcev za refundacijo nadomestil plač.

Vsebinske in tehnične rešitve uvedbe elektronskega bolniškega lista je ZZZS intenzivno usklajeval s predstavniki Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije, Zdravniške zbornice Slovenije in Slovenskega zdravniškega društva. Zdravniške organizacije so imenovale svoje predstavnike v razširjeno projektno skupino. Ta je sproti pregledovala pripravljene načrte in rešitve s ciljem, da bodo vsebovale vse potrebne funkcionalnosti in da bodo kar se da prilagojene postopkom v ambulantah in komunikaciji zdravnika s pacientom. Rešitve smo preizkusili v pilotnem projektu, kateremu je sledila evalvacija. Z anketami izvajalcev zdravstvenih storitev smo preverjali možnosti za izboljšave, številne smo tudi uvedli. Končne rešitve so zato v največji možni meri prilagojene potrebam zdravstvenih delavcev, kar je nedvomno rezultat ustvarjalnega intenzivnega sodelovanja s predstavniki izvajalcev zdravstvenih storitev. Za njihov prispevek izrekamo javno zahvalo! Za odlično sodelovanje se zahvaljujemo tudi vsem drugim partnerjem, še posebej ekipi Ministrstva za javno upravo in ministru za javno upravo, Boštjanu Koritniku. Posebna zahvala gre ključnim sodelavcem ZZZS, ki so vodili ta projekt, še zlasti mag. Ani Vodičar za vsebinsko in Tomažu Marčunu za vrhunsko tehnično izvedbo ter njunim sodelavcem.

eNagrada 2020 je priznanje za odlično medsebojno sodelovanje, zaupanje in trdno odločenost, da poslovanje z digitalizacijo še naprej poenostavljamo in ga delamo še bolj učinkovitega! Nagrado razumemo tudi kot povabilo, da skupaj zasadimo še več dreves.

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO
ZAVAROVANJE SLOVENIJE

* Slovensko društvo INFORMATIKA je ustanovilo leta 1976 23 vizionarjev, ki so razumeli pomen računalništva in informatike za razvoj družbe nasploh. Sprva je delovalo društvo predvsem na znanstvenem področju in že ob ustanovitvi začelo izdajati znanstveno revijo Informatica, ki izhaja neprekinjeno že vse od tedaj. Z razvojem informatike in ko je začela široko posegati na vsa področja našega dela in življenja, je društvo spoznalo, da mora svoje delovanje razširiti. Ustanovilo je prvo in edino slovensko revijo za informatiko Uporabna informatika, včlanilo se je v mednarodne organizacije IFIP, CEPIS, IFORS in EURO, začelo je organizirati konferenco Dnevi slovenske informatike (letos 27. oktobra že sedemindvajsetič), je soorganizator konferenc Information Society, Vzgoja in izobraževanje v informacijski družbi, Informatika v javni upravi, prireja enodnevne posvete o aktualnostih s področja informatike in izdaja in ureja spletni terminološki slovar informatike Islovar. Kot nosilec licence programov ECDL/ICDL, s katerimi je kandidatom omogočeno, da pridobijo mednarodno priznan certifikat o usposobljenosti za delo na informatiziranem delovnem mestu, si posebej prizadeva za dvig digitalnih kompetenc prebivalstva. Poleg eNagrade podeljuje še priznanja društva za dosežke na področju informatike in delovanje društva ter nagrado za najboljši študentski projekt leta.

Priloga:

  • fotografiji s podelitve priznanja eNgrada 2020 v okviru 27. konference Dnevi slovenske informatike, 27. 10. 2020 (z leve proti desni: Boštjan Koritnik, minister za javno upravo, Marjan Sušelj, generalni direktor ZZZS in Niko Schlamberger, predsednik Slovenskega društva INFORMATIKA)
  • fotografiji priznanja eNagrada 2020