Rebalans finančnega načrta ZZZS za leto 2022 in referendum o noveli Zakona o dolgotrajni oskrbi

Izjava Irene Ilešič Čujovič, predsednice Upravnega odbora ZZZS:

"Upravni odbor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije je danes obravnaval več aktualnih informacij in sprejel več aktov in sklepov. Med drugim je upravni odbor danes oblikoval Predlog rebalansa Finančnega načrta za leto 2022 in ga posredoval Skupščini ZZZS v sprejem. Zaradi spremenjenih pogojev poslovanja z rebalansom povečujemo prihodke in tudi odhodke ZZZS, tako da bo presežek odhodkov nad prihodki znašal 194,1 milijona evrov in bo v celoti pokrit iz lastnih virov ZZZS. Zaradi omejitve obsega izdatkov za zdravstveno blagajno na podlagi posebnega odloka državnega zbora za leto 2022 na 4,1 milijarde evrov, ZZZS po predvidevanjih konec leta ne bo mogel poravnati 1,6% vseh zapadlih obveznosti. Zato ponovno tudi ob pripravi rebalansa opozarjamo, da je potrebno za vsa prihodnja leta za vse obveznosti obveznega zdravstvenega zavarovanja zagotoviti trajno proračunsko varovalko v primeru primanjkljaja prihodkov nad odhodki. Le z uvedbo trajne proračunske varovalke lahko zagotovimo finančno vzdržnost zdravstvenega sistema.

Upravni odbor se je tudi danes seznanil tudi z najnovejšim poročilom o aktivnostih uvedbe dolgotrajne oskrbe za obdobje od zadnje seje v septembru. Zaradi aktualnega referenduma moramo ponovno opozoriti javnost, da zavarovane osebe zaradi pravne negotovosti na podlagi trenutno veljavnega Zakona o dolgotrajni oskrbi ne bodo mogle pridobiti novih pravic do dolgotrajne oskrbe. Osebe, ki so danes upravičene do pravic socialnega varstva, se bodo znašle med dvema sistemoma: starim, v katerem njihove pravice niso več jasne, in novim, v katerega ne morejo vstopiti. Zato je nujno potrebno, da se uveljavi zamik uveljavitve nepopolnega zakona in njegova celovita vsebinska sprememba. Pobude za referendum zato v ZZZS ne podpiramo in se zavzemamo ZA uveljavitev julijske novele Zakona o dolgotrajni oskrbi."

Izjava doc. dr. Tatjana Mlakar, generalne direktorice ZZZS: 

"Zaradi aktualnosti referenduma o noveli Zakona o dolgotrajni oskrbi v smislu, da se zamik uvedbe dolgotrajne oskrbe ne izvede, moramo javnost ponovno opozoriti, da je trenutno veljavni zakon tako pomanjkljiv in notranje neskladen zakon, da zavarovanim osebam ne more zagotoviti novih pravic do dolgotrajne oskrbe s 1. 1. 2023. Veljavni zakon bo povzročil dodatna nesprejemljiva administrativna bremena in različne težave ter negativne posledice tako za zavarovane osebe kot za ostale deležnike. Zato ponovno poudarjamo, da je edina sprejemljiva odločitev uveljavitev julijske novele Zakona o dolgotrajni oskrbi, ki zamika začetek izvajanja zakona na 1. 1. 2024 in hkratna takojšnja zaveza in takojšnji pristop k vsebinski novelaciji veljavnega zakona ali pripravi novega zakona, ki bo omogočil, da bodo zavarovane osebe oz. upravičenci s 1. 1. 2024 resnično in dejansko prejeli pravice do dolgotrajne oskrbe. Pobude za referendum zato v ZZZS ne podpiramo in se zavzemamo ZA uveljavitev julijske novele Zakona o dolgotrajni oskrbi. Ne glede na navedeno se Zavod še vedno pripravlja na uvedbo dolgotrajne oskrbe s 1 . 1. 2023, saj je dolžan spoštovati veljavno zakonodajo.

Upravni odbor se je danes seznanil tudi z bistveno spremenjenimi pogoji finančnega poslovanja v letu 2022, ki so predvsem posledica sprejetega interventnega zakona PKP 10 in Zakona o dolgotrajni oskrbi, spremenjenih globalnih makroekonomskih izhodišč za leto 2022, večjega finančnega vpliva nalezljive bolezni COVID-19 na rast odhodkov, učinkov Aneksa 1 k Splošnemu dogovoru za leto 2022, večje rasti zdravstvenih storitev plačanih po realizaciji, večje rasti kalkulativnih elementov cene zdravstvenih storitev zaradi dvigov plač v zdravstvu ter povprečne rasti cen življenjskih potrebščin ter drugih sprememb. Navedeni učinki vplivajo na povečanje prihodkov ZZZS za 334,8 milijona evrov, vendar na drugi strani tudi na povečanje odhodkov ZZZS za 380 milijonov evrov glede na prvotno načrtovane. Presežek odhodkov nad prihodki bo znašal 194,1 milijona evrov in bo v celoti pokrit iz lastnih virov ZZZS. V skladu s posebnim Odlokom je državni zbor RS določil največji obseg izdatkov za zdravstveno blagajno za leto 2022 v višini 4,1 milijarde evrov, zato odhodki ZZZS po rebalansu finančnega načrta za leto 2022 ne smejo preseči te višine. ZZZS po predvidevanjih konec leta ne bo mogel poravnati vseh zapadlih obveznosti zaradi omejene višine največjega obsega odhodkov po Odloku, hkrati pa ZZZS ne bo imel več lastnih virov za pokrivanje vseh ocenjenih zapadlih obveznosti v letu 2022. V letu 2022 je tako predviden zamik izplačil tretjega dela decembrskih mesečnih akontacij izvajalcem zdravstvenih storitev ter zapadlih računov v zadnjem tednu decembra za nadomestila odsotnosti z dela ter za zdravila v leto 2023 v skupni višini 66,3 milijona evrov. Poglavitni razlogi za naraščanje odhodkov ZZZS v letu 2022 so zlasti:

  • dogovori o povišanju plač in drugih stroškov dela v zdravstvu in v javnem sektorju, 
  • odločitve Vlade pri sprejemanju spornih vprašanj na splošne dogovore glede programa zdravstvenih storitev,
  • visoka rast cen življenjskih potrebščin, ki je sestavni del kalkulacije cene zdravstvenih storitev,
  • večji izdatki za nadomestila plač zaradi zakonskega skrajšanja trajanja bolniškega staleža v breme delodajalcev in zaradi povečanja bolniških staležov zaradi izolacij oseb okuženih s covid-19 in
  • večji izdatkI za zdravila zaradi širjenja indikacij ter uvajanja novih dražjih zdravil."

Celotna informacija o Rebalansu finančnega načrta ZZZS za leto 2022

Predstavniki ZZZS na novinarski konferenci: