S 1. januarjem 2024 je bilo ukinjeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje in uveden nov obvezni zdravstveni prispevek ter klicni center ZZZS za samoplačnike prispevkov

Na podlagi novele Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 78/23) je bilo s 1. januarjem 2024 ukinjeno prostovoljno dopolnilno zdravstveno zavarovanje ter uveden obvezni zdravstveni prispevek. Za informiranje zavarovanih oseb, katerih obvezni zdravstveni prispevek pobira ZZZS (za samoplačnike prispevkov), je ZZZS vzpostavil tudi klicni center na tel. št. 01 / 30 77 605.

ZZZS obvešča zavarovane osebe, da se zaradi ukinitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja zdravstvene storitve, ki se začnejo izvajati od vključno 1. 1. 2024 oziroma zdravila in medicinski pripomočki, izdani od vključno 1. 1. 2024 dalje, zagotovijo v celoti (100 %) v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja. Primeroma navajamo, da po novem od 1. 1. 2024 dalje sprejem v bolnišnico in bolnišnično zdravljenje v celoti krije obvezno zdravstveno zavarovanje (ZZZS), bolnišnica pa v zvezi s tem izda 1 račun za ZZZS. Bolnišnično zdravljenje, ki se je začelo pred 1. 1. 2024 in se bo zaključilo po 1. 1. 2024, pa je plačano skladno z veljavnimi predpisi na dan pričetka zdravljenja, kar pomeni, da je plačano v določenem odstotnem deležu s strani obveznega zdravstvenega zavarovanja (ZZZS) in deloma s strani prostovoljnega dopolnilnega zavarovanja (Generali Zavarovalnica, Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, Vzajemna zdravstvena zavarovalnica), bolnišnica pa v zvezi s tem izda 2 računa: 1 račun za ZZZS in 1 račun za zasebno zavarovalnico, pri kateri je imela zavarovana oseba urejeno zavarovanje. Zavarovane osebe z urejenim obveznim oziroma dopolnilnim zdravstvenim zavarovanjem torej zaradi sprememb tudi po 1. 1. 2024 niso deležne nobenih plačil ali doplačil. Zavarovalne police, ki so jih zavarovanci sklenili pri eni od zavarovalnic, ki so izvajale dopolnilno zdravstveno zavarovanje, so avtomatsko prenehale veljati 31. 12. 2023.V zvezi s prekinitvijo polic zavarovancem ni potrebno storiti ničesar. Zadnja premija dopolnilnega zavarovanja, ki jo je potrebno plačati, je premija za december 2023. Zavarovane osebe opozarjamo, da ne nasedajo morebitnim zavajujočim informacijam, da je potrebno v izogib plačilom ali doplačilom po 1. 1. 2024 skleniti dodatna zdravstvena zavarovanja, saj obvezno zdravstveno zavarovanje po 1. 1. 2024 v celoti (100%) krije košarico pravic v enakem obsegu, kot jo je do 31. 12. 2023 obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje. V preteklih dneh in tednih so namreč nekatere zavarovane osebe obvestile ZZZS, da prejemajo telefonske klice, kjer se klicatelji predstavljajo kot uslužbenci ZZZS in se želijo oglasiti na domu za ureditev dodatnega zdravstvenega zavarovanja, ker bi zaradi ukinitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja morale zdravstvene storitve, zdravila in medicinske pripomočke (do)plačevati. Opozarjamo, da uslužbenci ZZZS teh aktivnosti ne izvajajo.  

Prvi mesec, za katerega je potrebno plačati nov obvezni zdravstveni prispevek, je januar 2024, plačilo zanj pa se praviloma izvede februarja 2024. Za obdobje od vključno meseca januarja 2024 do vključno februarja 2025 znaša obvezni zdravstveni prispevek 35 EUR mesečno. Obveznost za izračun in plačilo novega obveznega zdravstvenega prispevka za posameznega zavarovanca nastane sočasno z nastankom obveznosti za izračun in plačilo prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje. Obveznega zdravstvenega prispevka ni mogoče odpisati, odložiti ali plačati po obrokih. Zavarovane osebe so zavezane plačati prispevek, kot je določeno v zakonu, pri čemer prenos obveznosti plačila obveznega zdravstvenega prispevka na drugo fizično ali pravno osebo ni mogoč.

Več kot 99% vseh prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje bo še naprej pobirala Finančna uprava RS (v nadaljevanju: FURS), kar velja tudi za obvezni zdravstveni prispevek, in sicer na podlagi obračunov davčnega odtegljaja (REK obrazci) ter na podlagi obračunov prispevkov za socialno varnost za samostojne zavezance za prispevke (OPSV obrazci). Dodatne informacije za zavezance, ki jih za novi prispevek bremeni Finančna uprava RS, posreduje FURS.

Skladno z zakonom bo ZZZS neposredno pobiral obvezni zdravstveni prispevek za manjši del zavezancev. Ocenjujemo, da je teh oseb približno 96.000. ZZZS bo tako spodaj navedenim osebam februarja 2024 posredoval univerzalni plačilni nalog tako, da bo povečal dosedanji znesek prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje še z obveznim zdravstvenim prispevkom:

 • osebe s stalnim prebivalščem v Sloveniji, ki si same plačujejo prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje;
 • tujci, ki se izobražujejo ali izpopolnjujejo v Sloveniji;
 • osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki prejemajo pokojnino od tujega nosilca pokojninskega zavarovanja, če z mednarodno pogodbo ni drugače določeno;
 • osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji, zavarovane pri tujem nosilcu zdravstvenega zavarovanja, ki med bivanjem v Sloveniji ne morejo uporabljati pravic iz tega naslova; gre za osebe, ki imajo zdravstveno zavarovanje v tretjih državah (izven držav, za katere veljajo predpisi EU oziroma izven držav, s katerimi ima Slovenija sklenjene bilateralne sporazume, ki urejajo zdravstveno zavarovanje);
 • družinski člani - zakonci osebe, zavarovane pri tujem nosilcu zdravstvenega zavarovanja, ki imajo stalno prebivališče v RS in niso zavarovani kot družinski člani te osebe pri tujem nosilcu zdravstvenega zavarovanja.

Spodaj navedenim osebam, ki ne plačujejo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, pa bo ZZZS februarja 2024 posredoval univerzalni plačilni nalog (UPN) samo v višini obveznega zdravstvenega prispevka:

 • družinski člani - zakonci,
 • družinski člani - zakonci, ki bivajo v tujini z nosilcem zavarovanja, poslanim na delo v tujino,
 • družinski člani - zakonci, zavarovani po nosilcih zavarovanja, ki so slovenski upokojenci s stalnimi prebivališčem v državi z bilateralnim sporazumom,
 • družinski člani - starši (oče in mati, zakonec ali zunajzakonski partner očeta oziroma matere, ter posvojitelj), ki živijo z zavarovancem v skupnem gospodinjstvu in jih zavarovanec preživlja ter nimajo za preživljanje dovolj lastnih sredstev in so trajno in popolnoma nezmožni za delo, razen staršev zavarovancev iz 24. točke prvega odstavka 15. člena ZZVZZ;
 • zavarovanci, ki so imeli pri glavnem oziroma edinem delodajalcu oz. izplačevalcu prenizki prejemek za odtegnitev obveznega zdravstvenega prispevka.

ZZZS bo zavarovane osebe, katerim bo posredoval univerzalni plačilni nalog (UPN), pred tem,   od 15. januarja 2024 dalje, pisno obvestil o vseh spremembah glede plačevanja prispevkov. Prispevek bodo te osebe lahko plačale:

Zavarovanim osebam predlagamo plačilo z e-računom, ki je brezplačen, preprost in prijazen do okolja, omogoča prihranek časa in je brez dodatnih stroškov. Račun v e-obliki prejmejo zavarovane osebe neposredno v spletno banko, kjer ga poravnajo enostavno, brez dodatnega dela (prepisovanja računa za plačilo, sklicev, namena plačila). V primeru, da ne izberejo nobenega od zgoraj navedenih načinov plačevanja, bodo s strani ZZZS februarja po pošti prejeli predizpolnjen univerzalni plačilni nalog (UPN).

Za dodatne informacije lahko zavezanci za prispevek kontaktirajo: 

 • ustanovo, ki jim izplačuje njihov dohodek (delodajalec, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavod za zaposlovanje, center za socialno delo …);
 • FURS, če obvezni zdravstveni prispevek pobira FURS (spletna stran https://www.fu.gov.si/ );
 • ZZZS, če obvezni zdravstveni prispevek pobira ZZZS, in sicer preko spletne strani https://zavezanec.zzzs.si/prispevki-za-obvezno-zdravstveno-zavarovanje/obvezni-zdravstveni-prispevek/ ali preko Klicnega centra na tel. št. 01 / 30 77 605, in sicer v poslovnem času:
  • v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure,
  • v sredo od 8. do 17. ure ter
  • v petek od 8. do 13. ure.