Skrajšanje obdobja izplačevanja nadomestila v breme delodajalca ali samozaposlenega

V Uradnem listu RS št. 15/2022 z dne 4. 2. 2022 sta bili objavljeni dve spremembi zakonov:
- Zakon o spremembah Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1C), ki spreminja 137. člen ZDR in 
- Zakon o dopolnitvi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-R), ki spreminja 29. člen ZZVZZ.
ki se uporabljata od 1. marca 2022 in vplivata na več postopkov pri obračunu nadomestil plač v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Obdobje izplačevanja nadomestila v breme delodajalca oziroma samostojnega zavezanca se skrajša iz 30 na 20 delovnih dni, če je razlog zadržanosti 01-bolezen, 02-poškodba izven dela ali 05-poškodba po tretji osebi izven dela. Za zadržanosti od dela od vključno 1. 3. 2022 (pri obračunu nadomestil za mesec marec 2022 in nadaljnje mesece) se nadomestilo obračuna v breme ZZZS od vključno 21. delovnega dne, ne glede na to, ali je bil 21. delovni dan izpolnjen že v februarju ali v marcu 2022.

Pristojnost za odločanje o zadržanosti od dela se ne spreminja, torej še naprej izbrani osebni zdravnik odloča o začasni nezmožnosti za delo 30 koledarskih dni, imenovani zdravnik pa od vključno 31. koledarskega dne.

ZDR-1C prinaša spremembe četrtega odstavka 137. člena ZDR, pri t.i. recidivu. Ko je začasna zadržanost zaradi bolezni ali poškodbe izven dela, ki bremeni delodajalca, v marcu 2022 ali pozneje, mora biti prva oziroma predhodna zadržanost od dela do 20 delovnih dni (tudi, če se je zadržanost sicer začela v februarju, vendar se je nadaljevala v marcu), sledi prekinitev staleža v trajanju manj kot 10 delovnih dni, nato pa nova zadržanost od dela zaradi iste bolezni ali poškodbe izven dela, o kateri mora od prvega dne zadržanosti odločiti tudi imenovani zdravnik ZZZS in bremeni ZZZS.  (pred novelo je bila prejšnja zadržanost do 30 delovnih dni)

Zaradi novele ZDR je prišlo tudi do spremembe v tretjem odstavku 137. člena ZDR. Delodajalec izplača nadomestilo plače iz lastnih sredstev v primerih začasne zadržanosti delavca za delo zaradi bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom, v posameznem koledarskem letu največ za 80 delovnih dni,  (pred novelo, torej za leto 2021 in predhodna leta je  bil pogoj za uveljavitev te pravice 120 delovnih dni izplačila s strani delodajalca).

Delavec mora sam sporočiti svojemu osebnem zdravniku, kdaj bo nastopil ta 81. delovni dan, da ga bo zdravnik vpisal v predlog imenovanemu zdravniku ZZZS. Ta bo odločil o začasni  zadržanosti od dela od vključno 81. delovnega dne dalje. Ob vložitvi zahtevka za refundacijo pa mora delodajalec dokazati, da je že izplačal nadomestilo za vseh 80 delovnih dni koledarskega leta.

Podrobnejše informacije in zbirno preglednico razlogov zadržanosti najdete tukaj