Skupščina ZZZS poziva Vlado RS in Državni zbor RS k čimprejšnji spremembi odloka o najvišji dovoljeni porabi ZZZS v letu 2019

Ljubljana, 20. 6. 2019 - Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS) je na današnji seji pozvala Vlado RS in Državni zbor RS k čimprejšnji spremembi "Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za leto 2019 za zdravstveno blagajno" (v nadaljevanju: Odlok), tako da se poviša najvišjo dovoljeno porabo v letu 2019 za 53 milijonov evrov ter da se s tem v letu 2019 zagotovi nemoteno financiranje pravic in obveznosti iz obveznega zdravstvenega zavarovanja ter zagotovi možnost za povečanje izdatkov za programe za skrajševanje čakalnih dob in druge prioritetne namene, ki jih bo določil rebalans finančnega načrta ZZZS, za kar so objektivno izražene potrebe zavarovanih oseb.

Zadnja spomladanska finančna projekcija ZZZS za leto 2019 izkazuje za 53 milijonov evrov več prihodkov od prvotno načrtovanih za leto 2019. Vzrok za večje prihodke so pozitivne razmere na trgu dela (34 milijonov evrov večji prihodki od prispevkov), dodatna proračunska sredstva za skrajševanje čakalnih dob (10 milijonov evrov) in večji drugi prihodki po mednarodnih sporazumih in iz naslova dogovorov o ceni in povračilu stroškov za zdravila s strani farmacevtskih družb (9 milijonov evrov). Z večjimi prihodki bi lahko bila z rebalansom finančnega načrta ZZZS zagotovljena dodatna sredstva za:
- (1) izvedbo ukrepov za nadaljevanje skrajševanja čakalnih dob in boljšo oskrbo zavarovanih oseb na primarni in sekundarni ravni (31 milijonov evrov),
- (2) plačilo obveznosti iz naslova naraščajočih nadomestil za čas začasne zadržanosti z dela (bolniški stalež) (18 milijonov evrov) ter
- (3) povečane izdatke za zdravljenje v tujini in iz naslova mednarodnega zavarovanja (4 milijone evrov).
Sredstva za realizacijo dogovora o dvigu plač med Vlado RS in sindikati javnega sektorja pa so se zagotovila že v okviru načrtovanih sredstev po sprejetem finančnem načrtu.

Predstavniki Vlade RS so ZZZS seznanili z dejstvom, da zaradi ustavne presoje proračunskih dokumentov za leto 2019 (zakon o izvrševanju proračunov za leti 2018 in 2019, rebalans proračuna za leto 2019 in Odlok za obdobje 2018–2020), ne bodo začeli postopka za spremembo Odloka za leto 2019 do odločitve Ustavnega sodišča RS, ne glede na morebiti višje prilive katerekoli blagajne v sklopu proračunov sektorja država.

Podatki o finančnem poslovanju ZZZS za obdobje januar–maj 2019 potrjujejo predvideno oceno prihodkov iz zadnje spomladanske finančne projekcije ZZZS v letu 2019. Prihodki od prispevkov presegajo načrtovane za opazovano obdobje za 11,4 milijona evrov. Ocenjujemo, da bodo do konca leta presegli letno načrtovano vrednost za okoli 34 milijonov evrov. Večji od načrtovanih za to obdobje so tudi prihodki po mednarodnih sporazumih in iz naslova dogovorov o ceni in povračilu stroškov za zdravila, do konca leta 2019 pa naj bi tudi ti prihodki presegli načrtovane za okoli 9 milijonov evrov. Po oceni za letošnje leto bodo skupni prihodki ZZZS večji od načrtovanih za okoli 43 milijonov evrov, brez upoštevanja transfernih prihodkov iz državnega proračuna. Če Državni zbor RS ne bo spremenil Odloka za leto 2019 do konca leta 2019, posledično tudi ne bo možno porabiti navedenih sredstev in povečati obsega izdatkov za zdravstveno blagajno za leto 2019. Prav tako tudi ne bo mogoč transfer in poraba transfernih sredstev iz državnega proračuna v višini 10 milijonov evrov.

Odhodki ZZZS za obdobje januar–maj 2019 pa nakazujejo preseganje letnih načrtovanih odhodkov za okoli 28 milijonov evrov, in sicer na področju nadomestil odsotnosti za okoli 18 milijonov evrov, za zdravstvene storitve za financiranje dragih bolnišničnih zdravil 6 milijonov evrov in iz naslova zdravljenja v tujini in po mednarodnih sporazumih za 4 milijone evrov. Izdatki za nadomestila odsotnosti v breme ZZZS v prvih petih mesecih presegajo načrtovano vrednost za 14,5 milijonov evrov in izkazujejo 15,1 % rast glede na enako obdobje lanskega leta, pri čemer gre 7 odstotnih točk zaradi povečanja števila zavarovancev v staležu, 4 odstotnih točk zaradi povečanja dolžine staleža v dnevih in 4 odstotne točke zaradi povečanja vrednosti povprečnega nadomestila.

V kolikor navedeni Odlok ne bo spremenjen to pomeni, da bi ZZZS v letu 2019 realiziral presežek prihodkov nad odhodki v višini okoli 43 milijonov evrov, hkrati pa ne bi mogel poravnati večjih odhodkov oziroma zapadlih obveznosti do konca leta v višini 28 milijonov evrov. Nespremenjena višina najvišjega obsega izdatkov za zdravstveno blagajno za leto 2019 tako lahko privede do neravnovesja med potrebami in obsegom programov, posledično ZZZS ne bo mogel financirati dodatnih programov za skrajševanje čakalnih dob ter prišlo bo do prenosa plačila dela zapadlih obveznosti iz leta 2019 v leto 2020.

Iz teh razlogov je Skupščina ZZZS pozvala Vlado RS in Državni zbor RS k čimprejšnji spremembi Odloka.

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO
ZAVAROVANJE SLOVENIJE