Upravni odbor ZZZS oblikoval Predlog finančnega načrta ZZZS za leto 2023 in ga posredoval Skupščini ZZZS v sprejem

Upravni odbor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS) je danes na svoji seji med drugim oblikoval Predlog finančnega načrta ZZZS za leto 2023 in ga posredoval Skupščini ZZZS v sprejem. Za leto 2023 je načrtovan primanjkljaj prihodkov nad odhodki v višini 48,4 milijona evrov, ob transfernih sredstvih iz državnega proračuna v višini 330,6 milijona evrov in prenosu 55 milijonov evrov zapadlih neplačanih obveznosti iz leta 2023 v leto 2024 zaradi uskladitve odhodkov z najvišjim obsegom izdatkov za zdravstveno blagajno za leto 2023 in z možnimi viri financiranja. Načrtovani primanjkljaj bo v celoti pokrit z lastnimi viri ZZZS konec leta 2022, ki izhajajo iz nerealiziranega obsega programa zdravstvenih storitev v letu 2022 in višjih prihodkov od prispevkov.

Pri načrtovanju poslovanja ZZZS za leto 2023 je upoštevan zadnji veljavni makroekonomski okvir razvoja Slovenije UMAR (jesenska napoved 2022) ter določila Zakona o fiskalnem pravilu, na podlagi katerega je Državni zbor RS sprejel odlok, v katerem je določen najvišji obseg izdatkov za zdravstveno blagajno za leto 2023 v višini 4.340 milijonov evrov. Predlog Finančnega načrta za leto 2023 temelji tudi na naslednjih usmeritvah Ministrstva za zdravje:

  1. V okviru materialnih stroškov pri oblikovanju cen zdravstvenih storitev se ne upošteva indeksacija, ki je bila v projekciji za leto 2023 načrtovana v višini okrog 66 milijonov evrov. Ministrstvo za finance in Ministrstvo za zdravje bosta pristopila k določitvi novega indeksa oziroma medicinske inflacije, ki bo bolje odražala rast stroškov v zdravstvu, kar bi lahko upoštevali pri rebalansu finančnega načrta.
  2. Ne upoštevajo se spremembe in uvedbe novih obračunskih modelov v ocenjeni vrednosti 41 milijonov evrov.
  3. Glede na to, da Splošni dogovor za pogodbeno leto 2023 še ni sprejet, se v Finančnem načrtu za leto 2023 ne upošteva.
  4. Načrtuje se prenos odhodkov za zdravstvene storitve (tretji del decembrskih akontacij) v leto 2024 v višini 55 milijonov evrov.

Tudi v letu 2023 bodo pogoji poslovanja negotovi in spremenljivi predvsem zaradi negotovih gospodarskih razmer, neznanih vplivov Splošnega dogovora za leto 2023 in zaključkov pogajanj o plačah v dejavnosti zdravstva, deloma pa tudi še zaradi vpliva nalezljive bolezni COVID-19. ZZZS bo skrbno spremljal gibanje prihodkov in odhodkov glede na načrtovane in v primeru odstopanj pristopil k zagotavljanju zadostnih virov financiranja, spremembi Odloka in nato k rebalansu finančnega načrta za leto 2023.

Predlog finančnega načrta ZZZS za leto 2023 bo obravnavala Skupščina ZZZS na seji 14. 12. 2022, na katero so povabljeni tudi g. Danijel Bešič Loredan, minister za zdravje, g. Klemen Boštjančič, minister za finance, g. Marjan Pintar, direktor Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije in predstavnik Nacionalnega inštituta za javno zdravje.