Uspešna nacionalna uvedba elektronskega bolniškega lista

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS) je izdelal evalvacijo nacionalne uvedbe elektronskega bolniškega lista, ki ga je v sodelovanju z izvajalci zdravstvenih storitev uvedel 1. 1. 2020, od 1. 2. 2020 pa so delodajalci za svoje zaposlene že morali obvezno prevzemati elektronski bolniški list preko sistema SPOT (prej eVEM), ki ga upravlja Ministrstvo za javno upravo. Elektronski bolniški list je bil uveden tik pred začetkom epidemije COVID-19, ko si načina dela po starem, z fizičnim vročanjem papirnatih bolniških listov zavarovanim osebam, ne moremo niti predstavljati več.

Uvedba elektronskega bolniškega lista je bila obsežna razvojna naloga, saj je bilo potrebno spremembe vpeljati pri izvajalcih zdravstvenih storitev, delodajalcih, pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (v nadaljevanju: NIJZ), Finančni upravi RS (v nadaljevanju: FURS) in ZZZS. Izvedena je bila zelo celovito. Poskrbljeno je bilo za digitalizacijo tako zelenih, kot modrih bolniških listov in za posodobitev vseh postopkov pri nastajanju in uporabi bolniških listov. Rešitve so prilagojene potrebam zdravstvenih delavcev, kar je rezultat ustvarjalnega sodelovanja predstavnikov izvajalcev zdravstvenih storitev. Z Ministrstvom za javno upravo so bile vzpostavljene kakovostne in zanesljive informacijske rešitve za prenos bolniških listov k delodajalcem. Z elektronskim bolniškim listom so bile dosežene vse načrtovane pridobitve:

  • za zavarovane osebe: odpravljeni fizični obiski ambulante osebnega zdravnika ali pediatra zgolj zaradi pridobitve bolniškega lista; odpravljena obveznost zavarovane osebe, da dostavi papirnati bolniški list svojemu delodajalcu;
  • za izvajalce zdravstvenih storitev: odpravljena uporaba predtiskanih, papirnatih obrazcev Bolniški list in s tem povezanih stroškov za nakup obrazcev in izpisovanje podatkov na obrazce; možnost izdaje bolniškega lista brez obiska pacienta, če zdravnik presodi, da za izdajo bolniškega lista ni potreben pregled pacienta; odpravljeno pošiljanje podatkov o bolniških listih na NIJZ za potrebe zdravstvene statistike;
  • za zavezanca (delodajalca…): odpravljen ročni vnos podatkov iz bolniških listov za evidenco delovnega časa, kadrovsko evidenco, obračun plač in uveljavljanje refundacije nadomestil plač pri ZZZS (pridobitev so dosegli zavezanci, ki so prenos bolniških listov avtomatizirali z uporabo vmesnika eBOL in nadgradili svoje informacijske sisteme za neposredno uporabo teh podatkov);
  • za NIJZ: ažurni, točni in celoviti podatki za vodenje zbirke NIJZ »Evidenca začasne in trajne odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodb, nege, spremstva in drugih vzrokov«;
  • za FURS: ažurni, točni in celoviti podatki za pripravo predizpolnjenih obračunov prispevkov za samostojne zavezance in izvajanje kontrol obračuna prispevkov teh zavezancev;
  • za ZZZS: poenostavljeni postopki obravnave elektronskioh zahtevkov delodajalcev za refundacijo nadomestil plač z avtomatskim preverjanjem podatkov iz zahtevkov glede na podatke elektronskih bolniških listov; kakovostni podatki za spremljanje zadržanosti od dela in izdatkov za nadomestila plač.

Ob epidemiji COVID-19 so bili sprejeti številni interventni ukrepi za preprečevanje širjenja okužb, med katerimi je bilo tudi omejevanje socialnih stikov. Elektronski bolniški list je omogočil zagotavljanje te listine brez fizičnega stika med zdravniki in pacienti, ko so zdravniki ocenili, da o zadržanosti od dela lahko odločijo brez pregleda pacienta. Prav tako je bil omogočen prenos elektronskih bolniških listov k delodajalcem brez fizičnega stika med zavarovano osebo in zavezancem. Z elektronskim bolniškim listom je bila tako odpravljena potreba po številnih fizičnih stikih, ki bi predstavljali tveganje za širšo obolevnost.

V začetku januarja 2020 je večina (več kot 95%) osebnih splošnih zdravnikov in pediatrov začelo izdajati elektronske bolniške liste. Za zadržanosti v letu 2019 in v januarju 2020 so zavarovane osebe v ambulanti prejele še papirnati izpis bolniškega lista, da so ga predložile delodajalcu. Za zadržanosti od vključno 1. februarja 2020 pa zavarovane osebe v ambulanti niso več prejele papirnatega izpisa, ker so zavezanci (delodajalci…) morali te bolniške liste že prevzeti v elektronski obliki. V sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo sta bila v okviru sistema SPOT razvita postopka, s katerima zavezanci na varen način prevzamejo elektronske bolniške liste na spletnih straneh tega sistema ali z uporabo spletne storitve vmesnika eBOL. Vmesnik eBOL omogoča, da zavezanci prenos bolniških listov integrirajo v svoj informacijski sistem in postopek prenosa bolniških listov povsem avtomatizirajo. Rešitve so bile uvedene konec decembra 2019. Zavezanci so rešitve postopoma začeli uporabljati v januarju in februarju 2020. V novembru 2019 je bilo vzpostavljeno redno izmenjevanje podatkov iz elektronskih bolniških listov med ZZZS in NIJZ. V decembru 2019 so bile uvedene dopolnitve rešitev za elektronsko vlaganje zahtevkov za refundacijo nadomestil plač, s katerimi se je ta postopek za zavezance poenostavil, saj se večina podatkov zahtevka prenese iz elektronskega bolniškega lista in zavezanci ne prilagajo več skeniranih bolniških listov na ZZZS. V marcu 2020 se je začelo redno izmenjevanje podatkov iz elektronskih bolniških listov samostojnih zavezancev med ZZZS in FURS. V maju 2020 je bilo vzpostavljeno redno obveščanje zdravnikov o poteku veljavnosti digitalnih potrdil, ki jih zdravniki uporabljajo za digitalno podpisovanje elektronskih bolniških listov. NIJZ je v juniju 2020 obvestil izvajalce zdravstvenih storitev, da jim ni več treba pošiljati podatkov, ker od ZZZS dobi kakovostne podatke iz elektronskih bolniških listov. S tem so bili izvajalci razbremenjeni mesečnega pošiljanja podatkov NIJZ, kar je bil eden od ciljev uvedbe elektronskega bolniškega lista. Za dostop zavarovanih oseb do lastnih elektronskih bolniških listov je ZZZS že tekom pilotne uvedbe lani jeseni vzpostavil ustrezno rešitev na spletnem portalu za zavarovane osebe (https://moj.zzzs.si). Za dobro informiranost zavarovanih oseb je ZZZS v novembru in decembru 2020 razdelil vsem ambualntam družinske medicine in otroškim ter šolskim dispanzerjem tematske zloženke o spremembah in pridobitvah, ki jih elektronski bolniški list prinaša zavarovanim osebam, ter nadgradil svoje spletne strani in vzpostavil posebni klicni center (tel. št. 01 / 30 77 555). Iz evalvacije še izhaja, da so nekateri pacienti neupravičeno pričakovali, da se bo bolniški stalež v vseh primerih urejal kar po e-pošti brez pregledov pri zdravnikih, ter da se bo dolgotrajnim staležnikom posredoval elektronski bolniški list avtomatsko konec meseca. Zato ponovno poudarjamo, da je primarno dolžnost zavarovane osebe, da si ustrezno uredi odsotnost z dela zaradi bolezni ali poškodbe (obvestilo delodajalcu in obisk oziroma obvestilo izbranemu osebnemu zdravniku).

V obdobju januar – avgust 2020 so zdravniki izdali 1.018.578 elektronskih bolniških listov. Do 31.8.2020 je vsaj en elektronski bolniški list digitalno podpisalo 1.684 zdravnikov. Informacijski sistem za podporo elektronskemu bolniškemu listu je deloval zelo zanesljivo (99,99763% razpoložljivost v obdobju januar – junij 2020) in s sprejemljivimi odzivnimi časi (0,05488 sekunde za zapis bolniškega lista v maju 2020). Vsaj en bolniški list je preko sistema SPOT od vzpostavitve rešitev do 29. 6. 2020 preneslo 28.738 zavezancev (delodajalcev…). Povprečni odzivni čas za prenose elektronskih bolniških listov s strani zavezancev je bil 0,02 sekunde v mesecu maju 2020. Po podatkih Ministrstva za javno upravo je podporo za prenos elektronskih bolniških listov preko vmesnika eBOL zagotovilo 22 proizvajalcev kadrovskih in računovodskih aplikacij, 29 proizvajalcev pa jih to še načrtuje. Ker je podporo za oddajo elektronskih zahtevkov v letu 2020 vgradilo več proizvajalcev računovodskih aplikacij in je zaradi poenostavitev postopka več interesa pri delodajalcih, se je v letu 2020 začel opazno povečevati delež elektronskih zahtevkov, saj je le ta decembra 2019 znašal 33,61%, avgusta 2020 pa že 60,04%. Zavezanci (delodajalci…) so v obdobju januar – avgust vložili 84.775 elektronskih azhtevkov za refundacijo nadomestila plače v breme ZZZS.

Z uvedbo elektronskega bolniškega lista sta bili poleg že opisanih pridobitev zagotovljeni tudi naslednji pomembni tehnični podlagi za širjenje elektronskega poslovanja v prihodnje:
(1) Nadgrajen informacijski sistem ZZZS, ki vsebuje podporo za elektronsko podpisovanje, je podlaga za uvajanje drugih listin obveznega zdravstvenega zavarovanja v elektronski obliki, ki bodo digitalno podpisane s strani pooblaščenih zdravstvenih delavcev. Uporabiti jo je mogoče tudi za digitalno podpisovanje drugih dokumentov v zdravstvu.
(2) Aplikacija PIN Manager omogoča prikladno digitalno podpisovanje z uporabo kvalificiranih digitalnih potrdil na profesionalni kartici in omogoča širjenje uporabe profesionalnih kartic za namen digitalnega podpisovanja in s tem še boljši izkoristek te tehnologije pri zdravstvenih delavcih.
Podatki iz elektronskih bolniških listov so kakovostni in ažurni in omogočajo razvoj analitskih rešitev za še podrobnejše spremljanje zadržanosti od dela in izdatkov za nadomestila plač.

ZZZS se zahvaljuje za odlično sodelovanje vsem partnerjem, še zlasti pa vsem izvajalcem zdravstvenih storitev na primarni ravni, Zdravniški zbornici Slovenije, Ministrstvu za javno upravo, delodajalcem, NIJZ in FURS ter zavarovanim osebam.

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO
ZAVAROVANJE SLOVENIJE