Uvedba trajne napotnice

Izvajalci zdravstvenih storitev na sekundarni in terciarni ravni imajo že več kot 1 leto zagotovljeno tehnično možnost podaljšanja veljavnosti napotnice za obdobje skupne veljavnosti do treh let, v kolikor ocenijo, da bo zdravljenje pacienta trajalo dalj časa. Možnost podaljšanja napotnice, ki se v praksi še ni uveljavila v zadostni meri, prinaša številne prednosti tako za same izvajalce, kot tudi za paciente. Tako se lahko na podlagi samo ene napotnice in brez nepotrebnih obiskov izbranih osebnih zdravnikov ter izdajanja novih napotnih listin opravijo oziroma dokončajo vse zdravstvene storitve, kot npr. diagnostika, kontrolni pregled in tudi potrebni posegi. Do sedaj je bila napotnica brez časovne omejitve lahko izdana le za ortodontsko zdravljenje.

Z novo dopolnitvijo Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja pa se določa možnost izdaje t. i. »trajne« napotnice, ki velja ves čas, ko je potreben trajen nadzor zdravljenja zavarovane osebe zaradi določene kronične bolezni. Tako se lahko od 1. avgusta 2021dalje izda napotnico za neomejeno časovno obdobje, če določena kronična bolezen na podlagi strokovnih kriterijev zahteva trajen nadzor na specialistični ravni. Trajna napotnica nima časovno omejenega roka veljavnosti in velja do zaključka zdravljenja. V teh primerih napotni zdravnik prevzame bolnika v stalno zdravstveno oskrbo. Posebej pomembno je, da se bolnikovega osebnega zdravnika redno obvešča o pacientovem zdravstvenem stanju in zdravstveni obravnavi. Zato je pomembno, da vsi napotni zdravniki dosledno in ažurno vnašajo specialistične izvide oziroma zdravstveno dokumentacijo v Centralni register podatkov o pacientu (CRPP), saj imajo tako vsi zdravniki, ki na različnih ravneh in specialnostih (so)delujejo pri zdravstveni oskrbi pacienta, na razpolago celovite informacije, ki omogočajo varno in kakovostno obravnavo.

Z vidika pacienta je pomembno, da bo lahko le-ta kljub izdani trajni napotnici zamenjal napotnega zdravnika, kot to sicer velja v drugih primerih. Po drugi strani bo napotni zdravnik, ki je prejel trajno napotnico, to označil za izkoriščeno, če bo ugotovil, da nadaljnje zdravstvene storitve, za katere je bila izdana »trajna« napotnica, niso več potrebne in da je zdravljenje, ki je potekalo na podlagi te napotnice zaključeno. Da je napotnica »trajna« lahko določi tako osebni zdravnik kot tudi napotni zdravnik. Slednji bo to storil, če je osebni zdravnik izdal napotnico za določeno obdobje, sam pa ugotovil, da so izpolnjeni pogoji za izdajo »trajne« napotnice;

ZZZS je s sklepom opredelil kronične bolezni in strokovne kriterije, pod katerimi je mogoče izdati trajno napotnico. Seznam bolezenskih stanj je ZZZS oblikoval na podlagi predlogov različnih razširjenih strokovnih kolegijev. 

prenovljeno Navodilo za uveljavljanje pravice do zdravstvenih storitev z napotnico (za izvajalce zdravstvenih storitev)