Uveljavitev sprememb in dopolnitev Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja ter sprememb Sklepa o medicinskih pripomočkih

V soboto, 16. decembra so se uveljavile spremembe in dopolnitve Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 124/23) in spremembe Sklepa o zdravstvenih stanjih in drugih pogojih za upravičenost do medicinskih pripomočkov iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni ist RS, št. 124/23; v nadaljevanju novela Sklepa o MP), ki se v pretežnem delu pričnejo uporabljati s 1. 1. 2024, razen v delu glede medicinskih pripomočkov, ki se pri sistemskih spremembah v pretežnem delu začnejo uporabljati 1. 10. 2024. S spremembami Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja se spreminja natančnejši obseg zdravstvenih storitev, primerneje ureja postopke uveljavljanja pravic, pravila se usklajujejo s predpisi in besedilo pravil notranje usklajuje. Ena izmed najpomembnejših novostih je, da se uvaja napotnica brez časovne veljavnosti, ki bo veljala do zaključka zdravstvene obravnave na sekundarni oziroma terciarni ravni, kar bo opredelil napotni zdravnik. Novela Sklepa o MP se uskladi z razvojem medicinske doktrine in s tem zavarovanim osebam zagotovi boljša, predvsem bolj primerna, kakovostna in varna zdravstvena obravnava. Večje število določil se spreminja in usklajuje zaradi preoblikovanja dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, zlasti z vidika opustitve doplačil. Vse zdravstvene storitve, ki so pravica iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (v nadaljnjem besedilu: OZZ), se bodo tako od 1. 1. 2024 dalje v celoti (100 %) krile iz sredstev OZZ, in ne več v odstotku vrednosti v skladu s prej veljavnim ZZVZZ. Izjema velja za obračun in kritje zdravstvenih storitev iz tretjega odstavka 26. člena ZZVZZ-T, to je za zdravstvene storitve, ki se začnejo izvajati do vključno 31. decembra 2023 in jih zaradi pravil o obračunu zdravstvenih storitev, ki veljajo v OZZ, ni mogoče obračunati do tega dne, temveč ko je zaključena zdravstvena obravnava.

Celotno sporočilo za javnost

Okrožnica ZZZS za izvajalce zdravstvenih storitev z dne 18. 12. 2023 o noveli Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja

Okrožnica ZZZS za izvajalce zdravstvenih storitev z dne 14. 12. 2023 o noveli Sklepa o medicinskih pripomočkih