Uveljavitev Uredbe o določitvi izbranih vrst zdravstvenih storitev, za izvajanje katerih se zagotavlja plačilo po realizaciji od 1. 9. 2023 do 31. 12. 2023

1. septembra 2023 se je uveljavila Uredba o določitvi izbranih vrst zdravstvenih storitev, za izvajanje katerih se zagotavlja plačilo po realizaciji (Uradni list RS št 97/2023). 

Plačilo po realizaciji se zagotovi izvajalcem zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe, ki v okviru svojih zmogljivosti (kader, oprema, prostor) izvajajo zdravstvene storitve nad obsegom programa, dogovorjenim z ZZZS, in sicer brez sklenitve posebne pisne pogodbe.

V seznam niso vključene zdravstvene storitve, ki so v skladu z 181. členom Uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njihovo izvajanje in obsegu sredstev za leto 2023 že plačane po realizaciji in bodo tako plačane tudi v prihodnje.

Uredba se uporablja od 1. septembra do 31. decembra 2023. Skladno z zakonom (15. člen ZNUZSZS) bo Vlada RS za obdobje od 1. 1. 2024 dalje z uredbo določila nov seznam in obdobje njegove uporabe.

Več informacij