Uveljavitev Uredbe o določitvi izbranih vrst zdravstvenih storitev, za izvajanje katerih se zagotavlja plačilo po realizaciji od 1. do 31. 8. 2023

1. avgusta se uveljavi Uredba o določitvi izbranih vrst zdravstvenih storitev, za izvajanje katerih se zagotavlja plačilo po realizaciji (Uradni list RS št 80/2023). 

Plačilo po realizaciji se zagotovi izvajalcem zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe, ki v okviru svojih zmogljivosti (kader, oprema, prostor) izvajajo zdravstvene storitve nad obsegom programa, dogovorjenim z ZZZS.  Z uredbo je določen seznam izbranih zdravstvenih storitev, ki praviloma upošteva naslednja izhodišča:
- plačilo po realizaciji velja za tiste specialistično-ambulantne dejavnosti oziroma storitve, kjer število čakajočih pacientov nad najdaljšo dopustno čakalno dobo po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje na dan 1. junij 2023 presega 1500 oseb;
- enak kriterij za plačilo po realizaciji velja tudi za programe v bolnišnični dejavnosti, in sicer za endoprotezo kolka in kolena ter operacijo kile.
V seznam niso vključene zdravstvene storitve, ki so v skladu z 181. členom Uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njihovo izvajanje in obsegu sredstev za leto 2023 že plačane po realizaciji in bodo tako plačane tudi v prihodnje.

Uredba se uporablja od 1. do 31. avgusta 2023. Skladno z zakonom (15. člen ZNUZSZS) bo Vlada za obdobje od 1.9.2023 dalje z uredbo določila nov seznam in obdobje njegove uporabe.