Za enotno, gospodarno in sistemsko pobiranje novega obveznega zdravstvenega prispevka ter trajno proračunsko varovalko v predlogu ZZVZZ-T

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS) opozarja, da pretekli teden dopolnjen predlog ZZVZZ-T, ki je v obravnavi v Državnem zboru RS, ne zagotavlja enotnega, gospodarnega in sistemskega pobiranja novega obveznega zdravstvenega prispevka, prav tako pa tudi ne trajne proračunske varovalke v sistemu obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki bi zagotavljala stabilno in nemoteno financiranje pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Z namenom enotnega sistema pobiranja prispevkov na način, da Finančna uprava Republike Slovenije (v nadaljevanju: FURS) - kot pristojni organ za pobiranje obveznih dajatev, med katere sodijo tudi prispevki za socialno varnost - pobira tudi nov obvezni zdravstveni prispevek v pavšalnem znesku za vse zavarovane osebe, ZZZS opozarja na nujnost spremembe dopolnjenega predloga ZZVZZ-T zaradi racionalne porabe javnih sredstev. Predlog zakona namreč uvaja in krepi pobiranje novega prispevka preko dveh pristojnih organov (FURS in ZZZS), pri čemer bodo nekatere zavarovane osebe plačevale nov prispevek FURSu, druge (približno 100.000 oseb) pa ZZZSju. ZZZS opozarja, da takšna rešitev za zavarovane osebe kot plačnike prispevkov ni ustrezna. Zaradi neenotnega pobiranja prispevka preko dveh organov za različne zavarovane osebe je takšna ureditev izrazito negospodarna, saj uvaja dodatne, nepotrebne stroške, in je tudi netransparentna, saj ne zagotavlja enotne evidence terjatev in obveznosti iz naslova vseh prispevkov pri FURS. To predstavlja tudi odklon od sistemske ureditve, po kateri je skladno z Zakonom o finančni upravi le FURS pristojen za pobiranje vseh socialnih prispevkov. Z dopolnjenim zakonom se zato uvajajo nove anomalije v sistemu pobiranja prispevkov, in sicer da je za pobiranje prispevkov kot pristojni organ določen ZZZS, namesto FURS. Glede na to, da več kot 99 % prispevkov obveznega zdravstvenega zavarovanja že pobira FURS skladno z Zakonom o finančni upravi, menimo, da je edina optimalna, učinkovita in sistemska rešitev brez dodatnih administrativnih bremen ta, da pristojni organ za pobiranje obveznih dajatev (med katere sodijo tudi prispevki za socialno varnost) v celoti pobira novi prispevek za vse zavarovane osebe, ne le za večino zavarovanih oseb. Zato ZZZS poziva Državni zbor RS, da se pobiranje prispevkov s spremembo zakona uredi preko enotnega organa za nadzor nad obračunavanjem, plačevanjem in izterjavo vseh prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje (proporcionalni prispevki in pavšalni prispevki). Na ta način naj se zagotovi največja možna učinkovitost pobiranja prispevka ob najmanjših stroških za sistem javnih financ ter se del sredstev iz naslova preoblikovanja dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja dejansko nameni plačilu zdravstvenih storitev zavarovancem in ne za vzpostavljanje podvojenega sistema davčnih evidenc ter dvojnega vzporednega sistema pobiranja prispevkov.

Ključna pristojnost ZZZS je namreč redistribucija zbranih sredstev iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja in ne pobiranje teh prispevkov, ki je v pristojnosti FURS, hkrati pa ZZZS nima ustreznega znanja in kadrov, predvsem pa bi moral vzpostaviti primerno informacijsko podporo za prevzem te pristojnosti.

ZZZS v okviru dopolnjenega predloga ZZVZZ-T predlaga tudi vzpostavitev trajne proračunske varovalke z namenom stabilnega in nemotenega zagotavljanja financiranja pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (v nadaljevanju: OZZ) v primeru, če ZZZS ne razpolaga z lastnimi viri. Stabilno financiranje pravic iz OZZ je ogroženo predvsem od vključno leta 2025 dalje, z omejitvijo zneska proračunske varovalke pa tudi že v letu 2024. Za stabilno financiranje zdravstva je treba zagotoviti trajno pravno podlago za financiranje iz državnega proračuna. Financiranje zdravstvene blagajne se v zadnjih letih ureja z interventno zakonodajo na način, da se določeni ukrepi financirajo iz proračuna Republike Slovenije le za eno leto, kar onemogoča postopke načrtovanja in ogroža stabilnost financiranja pravic iz OZZ. Finančna tveganja v predlogu zakona zato niso odpravljena v celoti – tudi tista ne, ki bi lahko nastala s prenosom dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v OZZ, saj se proračunska varovalka zagotovi le za leto 2024. Finančna tveganja iz naslova zagotovitve finančne vzdržnosti OZZ pa sploh niso obravnavana in niso določeni ukrepi, ki bi lahko zmanjšali ta tveganja.

S tem namenom je ZZZS naslovil na Državni zbor RS predlog amandmajev k ZZVZZ-T.