Začetek izdajanja nove generacije kartic zdravstvenega zavarovanja in profesionalnih kartic

ZZZS je začel od konca februarja dalje izdajati novo generacijo kartic zdravstvenega zavarovanja in profesionalnih kartic. Prehod na novo generacijo kartic bo potekal postopoma po naravni poti z naročilom zavarovane osebe ali samodejno po preteku veljavnosti digitalnega potrdila na kartici, zato vseh obstoječih kartic zavarovanim osebam ter zdravstvenim delavcem ne bomo menjali in ostajajo še naprej v veljavi.

ZZZS stalno spremlja napredek tehnologije na področju pametnih kartic, zato je ponovno nastopil čas prenove, v katero je že vključenih nekaj sprememb, ki so bile lahko uresničene kratkoročno, nekatere pa bodo izvedene v daljšem obdobju, z razvojem novih aplikativnih rešitev in možnosti, ki jih ponujajo nove tehnologije (npr. mobilne rešitve).

ZZZS je analiziral vse vidike možnih sprememb, tehnične izvedbe in postopkov izdajanja novih kartic, in sicer predvsem z namenom:

 • poenostavitve uporabe kartc,
 • zagotavljanja skladnosti kartic s standardi in regulativo,
 • zagotavljanja ekonomske učinkovitosti uporabe obstoječih kartic in
 • zagotavljanja dolgoročne uporabnosti in varnosti kartic z vključitvijo novih tehnologij.

Nove kartice zagotavljajo vse obstoječe funkcionalnosti na hitrejšem in sodobnejšem čipu, sčasoma pa bodo uvedene tudi novosti, kot sta na primer brezstični vmesnik in podpora za napredne varnostne mehanizme. Za podporo novih kartic v obstoječih sistemih in na obstoječih funkcionalnostih so bile potrebne določene prilagoditve informacijskega sistema. Tako je med drugim dopolnjena tudi programska oprema (programske knjižnice in medprogramje).

V okviru prenove uvajamo naslednje spremembe:

 • Nove kartice zdravstvenega zavarovanja ne podpirajo več zastarelih varnostnih algoritmov. Na ta način smo zadostili varnostnim priporočilom mednarodnih ustanov. Ohranili pa smo popolno združljivost z vsemi predhodnimi generacijami kartic.  
 • Standardizacija programskih vmesnikov za delo s kartico zdravstvenega zavarovanja in profesionalno kartico. Na ta način je zagotovljena neodvisnost od ponudnika kartic (standardizirana pametna kartica).
 • Kartica zdravstvenega zavarovanja in profesionalna kartica z dvojnim vmesnikom (stična in brezstična funkcionalnost). Uporaba brezstičnosti bo zahtevala nove tipe čitalnikov (obstoječi čitalniki bodo še vedno uporabni, le brezstičnosti ne bodo omogočali) in pa zahtevala bo prilagoditve v medprogramju. Trenutno še ni mogoča uporaba brezstičnosti.
 • Grafična podoba kartic ostaja enaka, dodan bo le simbol za brezstičnost ter zapis imena in priimka na kartici v celotni dolžini z UTF-8 znaki. Embosiran znak za slepe in slabovidne (0) na kartici zdravstvenega zavarovanja je nekoliko odmaknjen od roba zaradi antene za brezstičnost.
 • Sprememba materiala kartic. Uporabljeni so ustreznejši materiali z daljšo življenjsko dobo in boljšimi okoljevarstvenimi lastnostmi.

Slika 1. Sprednja stran nove generacije kartice zdravstvenega zavarovanja.

Slika 2. Sprednja stran nove generacije profesionalne kartice.

O začetku izdajanja novih kartic smo že obvestili izvajalce zdravstvenih storitev in dobavitelje medicinskih pripomočkov ter programske hiše.

Vseh obstoječih kartic zavarovanih oseb ne bomo menjavali, temveč bo prehod na novo generacijo kartic potekal bodisi po naravni poti (prve izdaje kartic ter nova naročila kartic zaradi izgube ali okvare kartic, spremembe vidnih podatkov in podobno) bodisi samodejno in brezplačno po preteku veljavnosti digitalnega potrdila na kartici. Enako velja tudi za profesionalne kartice. 

Vse obstoječe kartice bodo še naprej delovale nemoteno. Delo bo mogoče opravljati še naprej tudi z vsemi obstoječimi čitalniki kartic pri izvajalcih zdravstvenih storitev in dobaviteljih medicinskih pripomočkov.

 

Priloga: kratek oris razvoja sistema kartice zdravstvenega zavarovanja 2000 – 2021.

Slovenski sistem kartice zdravstvenega zavarovanja je bil uveden leta 2000. Zavarovane osebe smo opremili s karticami zdravstvenega zavarovanja, zdravstvene delavce s profesionalnimi karticami in vzpostavili podatkovne, računalniške povezave med izvajalci zdravstvenih storitev, dobavitelji medicinskih pripomočkov in prostovoljnimi zdravstvenimi zavarovalnicami. Kartica je dobro sprejeta pri vseh uporabnikih sistema, je del vsakdanje rutinske uporabe in zato trdno vpeta v slovenski zdravstveni sistem. Ob prvi in zadnji temeljiti prenovi sistema v letu 2008 je tehnologija omogočala, da se vsi zavarovalniški in zdravstveni podatki za potrebe zdravstvenih delavcev vodijo centralno, v računalniških zbirkah podatkov, dostopnih preko informacijskega sistema ZZZS. Kartice so tako od leta 2008 dalje postale le še varen ključ za dostop do teh podatkov. Poleg tega pa je tehnologija omogočila uvedbo še drugih rešitev (elektronski obračun, spletni portali, uporaba elektronskih receptov, napotnic in podobno).

V Sloveniji je bilo na dan 31. 12. 2021 aktivnih 2.279.950 kartic zdravstvenega zavarovanja. Uporabljamo tri različne generacije kartic:

 • prva generacija kartic je bila izdana med letoma 2000 in 2008 in ima neomejeno veljavnost, saj uporablja varnostni mehanizem, ki nima časovne omejitve;
 • druga in tretja generacija kartic, ki sta bili izdani med letoma 2008 in 2015 oziroma od leta 2015 dalje pa imata omejeno veljavnost, saj uporabljata varnostne mehanizme, ki temeljijo na digitalnih potrdilih, ki so časovno omejeni na 10 let, zato je po tem obdobju potrebna zamenjava teh kartic. Ta zamenjava je za zavarovane osebe samodejna in brezplačna.

V Sloveniji je bilo na dan 31. 12. 2021 aktivnih tudi 37.358 profesionalnih kartic, pri čemer ima vsak imetnik profesionalne kartice tudi rezervno profesionalno kartico, da je zagotovljeno nemoteno delo ob morebitni okvari profesionalne kartice.

Uporabljamo dve različni generaciji profesionalne kartice:

 • prva generacija kartic je bila izdana med letoma 2008 in 2016;
 • druga generacija kartic pa je bila izdana od leta 2016 dalje.

Podatke iz informacijskega sistema ZZZS lahko zdravstveni delavec bere samo ob sočasni uporabi kartice zdravstvenega zavarovanja in profesionalne kartice.

Komunikacija med karticama poteka preko čitalnika kartic in posebne programske opreme. V kartičnem sistemu uporabljamo različne tipe čitalnikov (zaenkrat samo klasični čitalniki pametnih kartic z režami, v katere se vstavi kartici - trenutno še stični).