Zahteve Skupščine ZZZS glede napovedane zdravstvene reforme

Skupščina ZZZS je na 2. izredni seji obravnavala napovedano zdravstveno reformo in njen vpliv na delovanje ZZZS. Skupščina ZZZS je v zvezi s tem sprejela naslednji sklep.

Skupščina od ministra za zdravje in Vlade Republike Slovenije zahteva, da se zdravstvena reforma osredotoči predvsem na reševanje problematike, ki je za zavarovane osebe oziroma uporabnike zdravstvenih storitev v Sloveniji najbolj pereča, torej pri dostopnosti do zdravstvenih storitev in do zdravnika na primarni ravni, upravljanju in organizaciji javnih zdravstvenih zavodov, mešanju javnih in zasebnih praks, ureditvi koncesij, njihovega podeljevanja ter nadzora nad njimi, tako da bodo vsi izvajalci v sistemu, ki prejemajo javna sredstva za opravljeno delo, izenačeni ter nadzorovani tudi pri stroških in učinkovitosti dela, saj le na ta način bo ohranjen javni zdravstveni sistem.  

Skupščina zahteva, da Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije še naprej večinsko upravljajo predstavniki zavarovancev in plačnikov prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje, kar zagotavlja tudi dodaten nadzor in skrb za namensko zbrana sredstva. Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije naj se z zakonodajo podelijo pristojnosti za bolj aktivnega deležnika pri zakupu storitev, ki jih zdravstveni izvajalci izvajajo v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja in s tem podeli večja avtonomija pri upravljanju sredstev za obvezno zdravstveno zavarovanje. Skupščina zahteva krepitev javnega zdravstva in učinkovitejše delovanje javne zdravstvene službe.

Skupščina zahteva, da bodo predstavniki organov Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije vključeni v pripravo reforme še pred javno razpravo in da bodo predlogi rešitev kot del reforme ustrezno in pravočasno javno predstavljeni ter da bo zagotovljena dovolj dolga javna razprava med deležniki in socialni dialog.

Sklep se pošlje Ministrstvu za zdravje in kabinetu predsednika Vlade Republike Slovenije.