Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije v letu 2016 posloval v okviru načrtovanega primanjkljaja prihodkov nad odhodki in brez zadolžitve

PR-ZZZS-1/2017


1. Ocena finančnega poslovanja ZZZS v letu 2016

Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS) je na seji dne 8.12.2015 sprejela Finančni načrt ZZZS za leto 2016, v katerem so bili prihodki načrtovani v znesku 2.493,6 milijonov evrov in v enakem znesku tudi odhodki. Zaradi sprememb v pogojih poslovanja glede na predvidene s finančnim načrtom Odstopanja realizacije prihodkov in odhodkov od ocene za leto 2015, na kateri so bili načrtovani prihodki in odhodki v finančnem načrtu za leto 2016, sprememba globalnih makroekonomskih okvirov UMAR za leto 2016 (marec 2016), večji končni obračun zdravstvenih storitev za leto 2015, plačan v začetku leta 2016, večje obveznosti po Splošnem dogovoru za pogodbeno leto 2015 in aneksu 1 in po Splošnem dogovoru za leto 2016, večji odhodki za zdravila in nadomestila plač med začasno zadržanostjo od dela. je Skupščina ZZZS na seji dne 9.11.2016 sprejela Rebalans finančnega načrta ZZZS za leto 2016, v katerem so bili prihodki večji za 32,8 milijonov evrov in odhodki za 53,6 milijonov evrov. Z rebalansom je bil načrtovan primanjkljaj prihodkov nad odhodki v višini 20,9 milijonov evrov, za katerega je pokritje zagotovljeno iz sredstev na računih ZZZS, realiziranih s presežki iz preteklih let, tako da ZZZS konec leta ne bi bil zadolžen.

Prvi podatki o finančnem poslovanju ZZZS v letu 2016 kažejo, da so prihodki realizirani v višini 2.518,1 milijonov evrov in so za 8,2 milijonov evrov manjši od načrtovanih. Odhodki so realizirani v višini 2.537,7 milijonov evrov in so pod načrtovanimi za 9,5 milijonov evrov, ob tem da je ZZZS moral 4,4 milijonov evrov zapadlih obveznosti prenesti v plačilo v leto 2017, da ne bi konec leta prekoračil primanjkljaja, predvidenega z Rebalansom finančnega načrta ZZZS za leto 2016. Tako znaša primanjkljaj prihodkov nad odhodki ZZZS 19,6 milijonov evrov.

ZZZS je tudi v letu 2016 dosegel zastavljeni cilj za finančno poslovanje – finančno poslovanje v okviru finančnega načrta brez zadolžitve. ZZZS tako že dvanajsto leto zapored uresničuje fiskalno pravilo, določeno v programih stabilnosti Vlade RS in sklepih organov upravljanja ZZZS. Po letu 2005 - ko je Proračun Republike Slovenije saniral kumulativni nepokriti primanjkljaj iz preteklih let, za katerega se je ZZZS zadolžil z najemanjem kreditov - ZZZS nobeno poslovno leto ni zaključil z zadolžitvijo.

V letu 2016 so na večje prihodke vplivali predvsem večji prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje zaradi večjega števila prejemnikov plač in rasti plač. Na porast odhodkov pa so vplivale določbe Splošnega dogovora z aneksi za leto 2015 in 2016 glede financiranja zdravstvenih programov, večje denarne dajatve in večji odhodki za zdravila in medicinske pripomočke.

Po Splošnem dogovoru za leto 2015 z aneksom 1 in Splošnem dogovoru za leto 2016 so bila zagotovljena dodatna sredstva za povečanje zdravstvenih programov na prednostnih področjih (večja dostopnost do nekaterih programov) in boljše vrednotenje nekaterih programov (povečanje vkalkuliranih sredstev za regres za letni dopust, povišanje cen za 3,6 % od 1.6.2016 do 31.12.2016, idr.), ki so finančno bremenila leto 2016 v znesku 87 milijonov evrov. Dodatna poraba sredstev po Aneksu št. 1 k Splošnemu dogovoru za leto 2016 pa se bo, zaradi pozne uveljavitve, odrazila na odhodkih ZZZS v letu 2017.
 

2. Prihodki ZZZS v letu 2016

Celotni prihodki ZZZS v obdobju januar – december 2016 so znašali 2.518,1 milijonov evrov in so nominalno za 83,8 milijonov evrov, to je za 3,4 % večji glede na preteklo leto. Celotni prihodki zaostajajo za načrtovanimi za 0,3 % ali za 8,2 milijonov evrov, predvsem zaradi manjših prihodkov od prispevkov. Prihodki od prispevkov predstavljajo 97,7 % vseh prihodkov in znašajo 2.459,7 milijonov evrov. So za 88,1 milijonov evrov večji od leta 2015. Stopnja rasti prihodkov od prispevkov je za okoli 2 odstotni točki večja od rasti povprečne bruto plače v Republiki Sloveniji v glavnem zaradi večjega števila prejemnikov plač. Drugi prihodki ZZZS znašajo 58,4 milijonov evrov. Največji delež med drugimi prihodki predstavljajo prihodki od regresnih zahtevkov, ki so v letu 2016 znašali 19,5 milijonov evrov. Sledijo prihodki iz naslova mednarodnih sporazumov v višini 14,5 milijonov evrov, transferni prihodki iz državnega proračuna za povračilo plačila zdravstvenih storitev do polne vrednosti storitev za socialno ogrožene v znesku 13,2 milijonov evrov ter plačila ZZZS-ju v višini 5,3 milijonov evrov po dogovorih o cenah in povračilu stroškov za zdravila, ki jih je ZZZS sklenil z nekaterimi dobavitelji zdravil.
 

3. Odhodki ZZZS v letu 2016

Odhodki ZZZS so izkazani po načelu denarnega toka (po opravljenih plačilih v letu 2016) in znašajo 2.537,7 milijonov evrov. So za 108,6 milijonov evrov oziroma za 4,5 % večji kot v letu 2015. Največjo rast odhodkov (15,9 %) izkazujejo odhodki za nadomestila plače zaradi začasne zadržanosti od dela. Celotni odhodki so manjši od načrtovanih za 0,4 % ali za 9,5 milijonov evrov. V leto 2017 pa je bilo preneseno plačilo dela zapadlih obveznosti za zdravstvene storitve v višini 4,4 milijone evrov.

a) Odhodki za zdravstvene dejavnosti

Odhodki za zdravstvene storitve, zdravila in medicinske pripomočke, za pripravke za hemofilike in za cepiva ter odhodki za zdravljenje v tujini in iz naslova mednarodnih sporazumov predstavljajo 87 % vseh odhodkov ZZZS.

V strukturi celotnih odhodkov ZZZS imajo odhodki za zdravstvene storitve 70,4 % delež in v letu 2016 znašajo 1.786 milijonov evrov. V primerjavi z letom 2015 so večji za 3,2 % ali za 54,8 milijonov evrov. Odhodki za zdravstvene storitve so za 1,9 milijonov evrov oziroma za 0,1 % presegli načrtovane. Končni obračun za leto 2016 bo izveden do konca januarja 2017 in takrat bodo znani tudi podatki o dodatnih obveznostih ZZZS za programe zdravstvenih storitev za leto 2016, ki bodo plačane v letu 2017.

Odhodki za zdravila, medicinske pripomočke, pripravke za hemofilike iz krvi in cepiva so znašali 374,2 milijonov evrov, kar predstavlja 96,9 % realizacijo finančnega načrta ZZZS za leto 2016. V primerjavi z letom 2015 so večji za 4,1 %. Odhodki te skupine odhodkov v strukturi vseh odhodkov ZZZS predstavljajo 14,7 % delež.

Največji delež v tej skupini odhodkov predstavljajo odhodki za zdravila. V letu 2016 znašajo 292,5 milijonov evrov. V primerjavi z letom 2015 so večji za 4,1 % oziroma za 11,6 milijonov evrov in manjši od načrtovanih za 3,4 % (ali za 10,3 milijonov evrov), čeprav je polletna realizacija teh odhodkov nakazovala na večjo letno rast (okoli 7,8 %). Rast teh odhodkov bi bila bistveno večja, če ne bili izvedeni ukrepi na področju zdravil (določanje cen zdravil na JAZMP, izvajanje terapevtskih skupin zdravil ter skupin medsebojno zamenljivih zdravil z najvišjo priznano vrednostjo, pogajanja za nižje cene originalnih zdravil preko različnih vrst dogovorov s proizvajalci zdravil, razvrščanje novih generičnih zdravil, nadzor nad predpisovanjem zdravil).

Odhodki za medicinske pripomočke so znašali 66 milijonov evrov in so za 2,7 % manjši od načrtovanih. V primerjavi z letom 2015 so za 4 % ali 2,5 milijonov evrov večji, kar je posledica povečanja števila zavarovanih oseb, ki so upravičene do teh pripomočkov v breme sredstev iz obveznega zdravstvenega zavarovanja pri zdravljenju in medicinski rehabilitaciji za posamezne vrst obolenj ter širitve nekaterih pravic.

Odhodki za pripravke za hemofilike in cepiva so v letu 2016 znašali 15,7 milijonov evrov in so v skladu z načrtovanimi.

 

Odhodki za zdravljenje v tujini in iz naslova mednarodnih sporazumov so v letu 2016 znašali 47,6 milijonov evrov in so v skladu z načrtovanimi ter za 2,1 % ali za 1 milijon evrov večji kot leta 2015.

 

b) Odhodki za povračilo denarnih dajatev

Odhodki za povračilo denarnih dajatev za pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (nadomestila, potni stroški, dnevnice) so realizirani v višini 287,6 milijonov evrov, kar je za 0,4 % ali za 1 milijon evrov nad načrtovanimi.


Odhodki za nadomestila plače zaradi začasne zadržanosti od dela so znašali 285,3 milijonov evrov in so presegli načrtovane za 0,5 % ali za 1,3 milijonov evrov. Glede na leto 2015 ti odhodki izkazujejo 15,9 % rast, to je za 39,2 milijonov evrov več. Glede na leto 2015 se je povečalo tako število primerov (za okoli 9 %) kot tudi število dni odsotnosti v breme ZZZS (okoli 12 %), na kar je vplivalo več različnih dejavnikov, predvsem večja obolevnost zavarovanih oseb, večje število prejemnikov plač in večja osnova za nadomestila zaradi rasti plač.

c) Odhodki za delo službe ZZZS
Odhodki za delo službe so znašali 42,3 milijonov evrov, kar predstavlja 1,7 % delež v odhodkih ZZZS v letu 2016. So za 0,9 % manjši od načrtovanih.

4. Zaključne ugotovitve glede finančnega poslovanja ZZZS v letu 2016


ZZZS je finančno poslovanje v letu 2016 sicer zaključil v okviru načrtovanega primanjkljaja prihodkov nad odhodki in brez zadolžitve, vendar je moral prenesti plačilo 0,2 % zapadlih obveznosti za zdravstvene storitve v naslednje leto.

V letu 2016 so se izboljšali trendi na prihodkovni strani, medtem ko so gibanja na odhodkovni strani manj ugodna. Prihodki so bili za 83,8 milijonov evrov večji od leta 2015, kar je omogočilo tudi večjo porabo sredstev za uveljavljanje pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Vendar je bilo iz naslova večjih prihodkov možno manjše povečanje sredstev za dodatne zdravstvene programe in storitve za zmanjšanje čakalnih dob in za boljše vrednotenje obstoječih programov zaradi relativno velikega porasta odhodkov za nadomestila plače zaradi začasne zadržanosti od dela (za 39,2 milijonov evrov glede na leto 2015). To pomeni, da je bila skoraj polovica večjih prihodkov v letu 2016 namenjena za večje odhodke iz naslova nadomestil plače zaradi začasne zadržanosti od dela.

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO
ZAVAROVANJE SLOVENIJE