ZZZS v letu 2022 zagotavljal nemoteno financiranje pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, vendar s primanjkljajem prihodkov nad odhodki, ki pa ga je pokril z lastnimi viri

Ocena finančnega poslovanja ZZZS v letu 2022 (gradivo)

Obvestilo o naknadni spremembi višine primanjkljaja prihodkov nad odhodki ZZZS v letu: 

ZZZS je leto 2022 zaključil s primanjkljajem prihodkov nad odhodki v višini 109,2 milijona evrov. Izkazan primanjkljaj se v celoti krije iz lastnih virov, in sicer iz ustvarjenega presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let. Financiranje velikega razkoraka med rastjo prihodkov od prispevkov (7,2 %) in odhodkov (15,1 %) v letu 2022 je bilo zagotovljeno s proračunskimi sredstvi za delno kritje nekaterih odhodkov (le za eno leto in brez sistemskega financiranja naraščajočih odhodkov, ki so predvsem posledica odločitev izven ZZZS in nezadostnih izvirnih prihodkov ZZZS) in z lastnimi viri ZZZS iz naslova presežkov prihodkov nad odhodki iz preteklih let.

Primanjkljaj je nižji od javno predstavljene januarske preliminarne ocene (novinarska konferenca z dne 23. 1. 2023) za 24,1 milijona evrov, in sicer zaradi usklajevanj z Ministrstvom za finance glede evidentiranja nekaterih odhodkov za nadomestila plače (bolniški stalež) v breme državnega proračuna namesto v breme ZZZS. Posledično so tudi odhodki ZZZS za nadomestila plače nižji od januarske ocene.