ZZZS v letu 2022 zagotavljal nemoteno financiranje pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, vendar s primanjkljajem prihodkov nad odhodki, ki pa ga je pokril z lastnimi viri