ZZZS v letu 2023 zagotavljal nemoteno financiranje pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, vendar s primanjkljajem prihodkov nad odhodki, ki pa ga je pokril z lastnimi viri

Prva ocena finančnega poslovanja ZZZS v letu 2023 izkazuje primanjkljaj prihodkov nad odhodki v višini 76,3 milijona evrov, ki je bil v celoti pokrit z lastnimi viri. Prihodki so realizirani v višini 4.318,4 milijona evrov in so za 58,4 milijona evrov manjši od načrtovanih, odhodki so realizirani v višini 4.394,7 milijona evrov in so za 35,3 milijona evrov pod načrtovanimi. 

Več v gradivu za novinarje.