ZZZS zavrača pavšalne ocene UKC Ljubljana o vzrokih za primanjkljaj prihodkov nad odhodki v letu 2023; potrebna je neodvisna revizija poslovanja

ZZZS zavrača pavšalno oceno UKC Ljubljana, ki jo je te dni posredoval medijem, da je glavni razlog za primanjkljaj prihodkov nad odhodki v obdobju januar- avgust 2023 v višini 29,3 milijona evrov predvsem način obračunavanja storitev ZZZS. 

ZZZS financira program zdravstvenih storitev v skladu z veljavno vladno Uredbo o programu storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2023. ZZZS vsa razpoložljiva sredstva namenja za financiranju pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Ker ZZZS že tretje leto zapored nima dovolj lastnih sredstev prejema tudi transferje iz državnega proračuna, v letu 2023 predvidoma 372 milijona evrov. S težavami v poslovanju s srečujejo tudi nekatere druge bolnišnice in ne samo UKC Ljubljana.  ZZZS finančnih virov za dodatno financiranje bolnišnic nima. Ali je izguba posamezne bolnišnice posledica prenizkih prihodkov ali slabega obvladovanja odhodkov ali kombinacije obojega je stvar presoje sveta zavoda. Izpostavili bi še, da v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti in aktom o ustanovitvi o pokrivanju primanjkljaja bolnišnic iz državnega proračuna odloča Vlada RS. Menimo, da bi moral sveta zavoda ali njen ustanovitelj (Ministrstvo za zdravje v njegovem imenu) izvesti oziroma naročiti celovito neodvisno revizijo poslovanja UKC Ljubljana, in sicer tudi na odhodkovni strani npr. z vidika racionalne nabave preko javnih naročil, ustreznih delovnih obremenitev zdravstvenih delavcev v rednem delovnem času glede na obseg opravljenih storitev, razmejitve stroškov na zdravstveni in pedagoško-raziskovalni del itd. Na tej podlagi bi moral svet zavoda pripraviti uravnotežen sanacijski program ukrepov na prihodkovni in odhodkovni strani. Prav tako menimo, da bi moralo računsko sodišče redno, vsako leto izvajati nadzor nad poslovanjem UKC Ljubljana, podobno kot ga računsko sodišče na podlagi zakona vsako leto izvaja nad poslovanjem ZZZS. 

Nadalje pojasnjujemo, da v Sloveniji uporabljamo za razvrščanje bolnišničnih obravnav v sistem SPP in s tem določanje cen obravnav, avstralske klasifikacije. Vsi deležniki v zdravstvu smo se dogovorili, da se s 1. januarjem 2023 klasifikacije posodobijo. To pomeni, da izvajalci v letošnjem letu uporabljajo najnovejšo različico klasifikacij za razvrščanje bolnišničnih obravnav po stopnjah zahtevnosti, ki je uveljavljena tudi v številnih drugih državah. Na podlagi analize vpliva novih klasifikacij na prihodke izvajalcev pa ZZZS ugotavlja, da je sprememba glede na prejšnjo verzijo v UKC Ljubljana manjša kot pri večini drugih izvajalcev. Sicer pa je UKC Ljubljana tudi ena od pilotnih bolnišnic, ki v letošnjem letu prispeva podatke o dejanskih stroških, ki bodo podlaga za izračun novih cen bolnišničnih obravnav. Na podlagi stroškovnih analiz in podatkov o stroških po pacientih bodo lahko cene še realneje določene ter vključene v splošni dogovor oz. vladno uredbo.

Zavračamo tudi trditve UKC Ljubljana, da se "povečuje delež težjih in urgentnih bolnikov v UKC Ljubljana", saj podatki ZZZS tega ne dokazujejo. Seznam 25 najpogostejših akutnih bolnišničnih obravnav, ki jih je UKC Ljubljana zaračunal ZZZS-ju v letošnjem letu namreč kaže, da večina teh storitev predstavljajo zdravljenja brez zapletov ali z zmernimi zapleti.