Vsebinsko kazalo izdanih številk glasila ZZZS Občasnik akti & navodila

Vsebinsko kazalo izdanih številk in povezave na E -gradiva:

Letnik XXVI: Posebna številka (januar 2020): 130 let zdravstvenega zavarovanja 1889-2019

Sušelj Marjan: 130. obletnica zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji; Predsednik republike je vročil listino o častnem pokroviteljstvu nad slovesnostjo ob 130.obletnici zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji; Zdravstveno zavarovanje na Slovenskem; Slavnostna prireditev ob 130. obletnici zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji, 9. oktober 2019, Ljubljana (govori: mag. Dejan Židan, predsednik Državnega zbora RS, Aleš Šabeder, minister za zdravje RS, prof. dr. Franc Strle, prof. dr. Zvonka Zupanič Slavec, dr. Tanja Španić, Marjan Sušelj); Boris Beja: Umetniška intervencija ob 130. obletnici zdravstvenega zavarovanja v sloveniji; Nov Strateški razvojni program ZZZS za obdobje 2020 do 2025
Elektronsko dostopna številka

Letnik XXVI

Št.1: Vodičar Ana, Polutnik Maja, Kos Damjan: Elektronsko potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela; Vodičar Ana: Seznam ukrepov za administrativno razbremenitev družinske medicine; Celovita rehabilitacija slepih in slabovodnih: Nov zdravstveni program v UKC Ljubljana od leta 2017 dalje; Sklep Skupščine ZZZS o problematiki družinske medicine; Kos Damjan: Objava razpisa programov zdravstvenih storitev za leto 2019- vključuje tudi širitev dodatnih 53 splošnih ambulant/družinske medicine in otroških ter šolskih dispanzerjev; Meserko Nives: Menjava kartic zdravstvenega zavarovanja druge generacije (izdane od leta 2008 dalje); Kos Damjan: Izdaja in distribucija 3 plakatov in 6 zloženk ZZZS za informiranje zavarovanih oseb o pravicah in obveznostih iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja; Dimić Daniela, Kos Damjan: Finančno poslovanje Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije v letu 2018; Obvezno zdravstveno zavarovanje v letu 2018; Marković Snežana, Kos Damjan: Predlog spremem in dopolnitev Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja - javna razprava; Štirn Iva: Novi predpisi s področja obveznega zdravstvenega zavarovanja v obdobju od 13. oktobra 2018 do 31. maja 2019; Javna objava Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2019 ter naslednjih dogovorov in pripadajočih aneksov samo v elektronski obliki; Spletni portal za izvajalce zdravstvenih storitev in dobavitelje medicinskih pripomočkov na naslovu https://partner.zzzs.si
Elektronsko dostopna številka

Letnik XXV

št. 1: Strokovni posvet "Osebna odgovornost za zdravje in dolžnosti posameznikov glede zdravja in zdravstva"; Kos Damjan: Postopno uvajanje novega programa ambulantne kardiološke rehabilitacije v Sloveniji od julija 2017 dalje; Bradula Marko, Eržen Jerneja, Jelisavčić Sladjana: Nova podvrsta zdravstvene dejavnosti 276 "Ambulantna kardiološka rehabilitacija" v okviru vrste 211 "Kardiologija in vaskularna medicina v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti": okrožnica ZAE 20/17; Trček Marjeta, Kos Damjan: Obveščanje izvajalcev o novostih (okrožnice ZZZS); Javna objava Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2018 ter naslednjih dogovorov in pripadajočih aneksov samo v elektronski obliki; Novi predpisi in obvestila s področja obveznega zdravstvenega zavarovanja v obdobju od maja 2017 do februarja 2018; Navodilo izvajalcem za uresničevanje pravice zavarovanih oseb do izbire osebnega zdravnika: verzija 8; Puketa Kocijančić Tatjana, Pirnat Nina: Obvestilo o spremembah in dopolnitvah Zakona o pacientovih pravicah - novosti v zvezi z napotovanjem: okrožnica ZZZS; Navodilo o predpisovanju medicinskih pripomočkov na naročilnico za medicinski pripomoček; Bregar Horvat Tomaž, Franko Hren Alenka, Pirnat Nina: Spremembe seznama zahtevnejših medicinskih pripomočkov: okrožnica MP št 3/2017; Priloga 1: Seznam zahtevnejših medicinskih pripomočkov; Priloga 2: Franko Hren Alenka, Pirnat Nina: Navodilo o zagotavljanju sistema za kontinuirano merjenje glukoze; Priloga 3: Postopki odločanja o upravičenosti do MP po 1.1. 2018; Franko Hren Alenka, Jerše Jan Uršula, Perkič Drago: Vračilo izposojenih MP za zavarovane osebe, ki stalno bivajo v socialnovarstvenih zavodih: okrožnica MP št. 1/2017; Franko Hren Alenka, Pirnat Nina: Prilagoditev medicinskih pripomočkov Nova funkcija v sistemu on-line posredovanje podatkov in kontrole: okrožnica MP št. 2/2017; Priloga 1: Seznam vrst MP, za katere se v OZZ zagotavlja prilagoditve MP; Dimić Daniela, Kos Damjan: Finančno poslovanje Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije v letu 2017; Obvezno zdravstveno zavarovanje v letu 2017; Kos Damjan: Analiza bolniške odsotnosti z dela po posameznih vzrokih z akcijskim načrtom za njihovo obvladovanje; Tabela 1: Povprečno število dni odsotnosti zavarovanca po dejavnosti zavezanca, plačnik ZZZS, v letih 2010-2016; Tabela 2: Delež zaposlenih zavarovancev v staležu v breme ZZZS po področju dejavnosti, 2010-2016; Spletni portal za izvajalce zdravstvenih storitev in dobavitelje medicinskih pripomočkov na naslovu https://partner.zzzs.si
Elektronsko dostopna številka

št. 2: Marković Snežana, Rutar Peter: Uveljavitev Sprememb in dopolnitev Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja z dne 13.10.2018;Okrožnica ZZZS št. 0072-20/2018-DI/1 z dne 11.10.2018: Obvestilo o spremembah in dopolnitvah Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja; Marič Cevzar Alenka, Jelisavčić Sladjana: Okrožnica ZZZS št. 0072-26/2018-DI/7 z dne 15.10.2018: Obvestilo o Spremembah in dopolnitvah Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja glede podrobnejše ureditve pravice do zdravil in živil za posebne zdravstvene namene; Spremembe in dopolnitve Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja; Sklep o določitvi zdravstvenih stanja in drugih pogojev za upravičenost do posameznih medicinskih pripomočkov; Priloga: Zdravstvena stanja in drugi pogoji za upravičenost do medicinskih pripomočkov; Vodičar Ana, Franko Hren Alenka: Okrožnica MP št. 2/2018 z dne 11.10.2018: Spremembe in dopolnitve aktov, ki se nanašajo na zagotavljanje pravic do medicinskih pripomočkov; Vodičar Ana, Franko Hren Alenka: Okrožnica MP št. 3/2018 z dne 11.10.2018: Spremembe in dopolnitve Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanaj, ki se nanašajo na servisiranje medicinskih pripomočkov; Priloga: Vodičar Ana, Franko Hren Alenka: Navodilo o zagotavljanju servisiranja medicinskih pripomočkov v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja; Prilogi: Vloga za odobritev stroškov servisiranja medicinskega pripomočka; Potrdilo o upravičenosti do servisa medicinskega pripomočka; Novi predpisi in obvestila s področja obveznega zdravstvenega zavarovanja v obdobju od marca do 13. oktobra 2018; Javna objava aneksov k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2018 ter naslednjih dogovorov in pripadajočih aneksov samo v elektronski obliki; Spletni portal za izvajalce zdravstvenih storitev in dobavitelje medicinskih pripomočkov na naslovu https://partner.zzzs.si
Elektronsko dostopna številka

Letnik XXIV

št. 1: Kos Damjan: Podatki o izdatkih za zdravstvene storitve so zavarovanim osebam dostopni na spletnem portalu ZZZS; Gazvoda Zdenka, Marčun Tomaž: Elektronsko vlaganje refundacijskih zahtevkov za nadomestila plač; Kos Damjan: Uvedba novega programa presejanja diabetične retinopatije; Jelisavčić Sladjana, Eržen Jerneja: Okrožnica ZAE 56/16: Nova storitev E0627 "Presejanje diabetične retinopatije", številka 0072-1/2016-DI/43 z dne 22.11.2016; Mrak Jana, Kos Damjan: Uvedba novega programa farmacevtskega svetovanja od leta 2016 dalje; Jelisavčić Sladjana, Tomšič Maja: Okrožnica ZAE 17/16: Poročanje programa farmacevtskega svetovanja (VZD 302 001), številka 0072-1/2016-DI/18 z dne 17.3.2016; Novi predpisi in obvestila s področja obveznega zdravstvenega zavarovanja v obdobju od maja 2016 do aprila 2017; Javna objava Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2017 ter naslednjih dogovorov in pripadajočih aneksov samo v elektronski obliki; Pravilnik o nadzorih; Jelisavčić Sladjana, Osredkar Franc: Navodila določitve deleža obveznega zdravstvenega zavarovanja in vsebine obravnave z veljavnostjo od 1.7.2017 dalje (Okrožnica ZZZS, številka 0072-1/2017-DI/19 z dne 20.3.2017); Navodilo o uresničevanju pravice zavarovancev do začasne zadržanosti od dela in do nadomestila plače (neuradno prečiščeno besedilo št. 1); Jerše-Jan Uršula, Polutnik Maja: Okrožnica ZZZS št. 0072-20/2016-DI/2 z dne 15.11.2016: Navodilo o uresničevanju pravice zavarovancev do začasne zadržanosti od dela in do nadomestila plače ter Navodilo za uvedbo postopkov pri imenovanemu zdravniku Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije; Jerše-Jan Uršula, Raušl Andreja, Prijon Ticijana: Okrožnica ZZZS št. 0072-24/2016-DI/1 z dne 14. 11. 2016: Ugotavljanje začasne nezmožnosti za delo pri nosečnicah; Prijon Ticijana: Priloga: Analiza zdravstvenega absentizma nosečnic v letih 2014 in 2015; Fakin Samo: Okrožnica ZZZS št. 180-179/2014-DI/11 z dne 5.4.2016: Izvajanje 1. točke 25. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja; Štok Janko, Dimić Daniela: Finančno poslovanje Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije v letu 2016; Obvezno zdravstveno zavarovanje v letu 2016; Prijon Ticijana: Zdraviliško zdravljenje po spremembi Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja v letu 2014; Kos Damjan: Izdaja 2 zloženk ZZZS o zdraviliškem zdravljenju v obveznem zdravstvenem zavarovanju; Spletni portal za izvajalce zdravstvenih storitev in dobavitelje medicinskih pripomočkov na naslovu https://partner.zzzs.si.
Elektronsko dostopna številka

Letnik XXIII

Št. 1: Javno pismo poslankam in poslancem Državnega zbora Republike Slovenije; Javna objava Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2015 samo v elektronski obliki; Marčun Tomaž, Kos Damjan: Nov spletni portal za izvajalce zdravstvenih storitev in dobavitelje medicinskih pripomočkov na naslovu https://partner.zzzs.si; Priloga: kazalo spletnega portala na naslovu https://partner.zzzs.si; Navodilo za uporabo portala ZZZS za izvajalce in dobavitelje; Štirn Iva: Novi predpisi in obvestila s področja obveznega zdravstvenega zavarovanja v obdobju januar - maj 2015; Marković Snežana, Rutar Peter: Uveljavitev Sprememb in dopolnitev Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja dne 13.12.2014; Spremembe in dopolnitve Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja; Cerar Šrela, Perkič Drago, dr. Prijon Ticijana: Okrožnica ZZZS št. 180-105/2014-DI/54 z dne 11.12.2014: Spremembe in dopolnitve Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja; Fakin Samo; Pravilnik o nadzorih; Fakin Samo: Pravilnik o izvajanju nadzorov nad dobavitelji; Okrožnica ZAE 37/14 z dne 30.9.2014: Nov obračunski model patronažne službe in nege na domu; Priloga 1: seznam storitev 15.23: Storitve patronažne službe (510 029); Priloga 2: Seznam storitev 15.53: Storitve nege na domu (544 034); Dimić Daniela, Kos Damjan: Finančno poslovanje Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije v letu 2014; Kos Damjan: Ugotovitve in predlogi na podlagi nadzorov ZZZS nad vodenjem čakalnih seznamov in čakalnih dob pri izvajalcih specialistične bolnišnične zdravstvene dejavnosti ortopedije v letu 2014; Kos Damjan: Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letih 2015 in 2016; Priloga: Seznam izbranih vlog v razpisu po rangu in nosilcih (v primeru konzorcija je na prvem mestu naveden tisti vlagatelj, ki je oddal vlogo); Franko Hren Alenka, Kos Damjan: Uvedba obnovljive naročilnice za medicinske pripomočke od 1. oktobra 2014 dalje; Priloga: Seznam vrst medicinskih pripomočkov in zdravstvenih stanj zavarovanih oseb, pri katerih se medicinske pripomočke lahko predpiše na obnovljivo naročilnico.
Elektronsko dostopna številka

Letnik XXII

Št. 2: Strokovna izhodišča za reformo zdravstvenega sistema - zaključki posveta; Zdravstvena reforma: celovita in dolgoročna; Aneks št 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2014; Uveljavitev Sprememb in dopolnitev Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja dne 26.4.2014; Spremembe in dopolnitve Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja; Priloga: Seznam magistralnih zdravil na recept; Izvajanje določb Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja v zvezi s pravico do zdraviliškega zdravljenja; Pravilnik o določitvi izhodišč za cenovne standarde medicinskih pripomočkov (artiklov) iz obveznega zdravstvenega zavarovanja; Pravilnik o uvrščanju in izločitvi medicinskih pripomočkov na seznam medicinskih pripomočkov; Pravilnik o komisijah za medicinske pripomočke; Navodilo za Excipial podlage; Navodilo za uveljavljanje pravic do zdravstvenih storitev fizioterapije z delovnim nalogom v obveznem zdravstvenem zavarovanju; Priloga 1: Fizioterapija (FT)- Vrste obravnav glede na bolezenska stanja, zahtevnost in usposobljenost za izvajanje; Priloga 2: Fizioterapevtsko poročilo; Navodilo za uveljavljanje pravice zavarovanih oseb do prevoza z reševalnimi in drugimi vozili v obveznem zdravstvenem zavarovanju; Farmakoterapijski pregledi za bolj varno rabo zdravil odslej tudi v Zdravstvenem domu Ljubljana
Elektronsko dostopna številka


Št. 1/1.del: Splošni dogovor za pogodbeno leto 2014; Priloga I: Kalkulacije za planiranje in financiranje programov zdravstvenih storitev; Priloga I/a: Kalkulacije za diagnostične,terapevtske in rehabilitacijske postopke v bolnišnicah(funkcionalna diagnostika);
Priloga I/b: Kalkulacije za planiranje in financiranje programov zdravstvenih storitev v lekarniški dejavnosti in dejavnosti socialnovarstvenih zavodov in zavodov za usposabljanje; Priloga I/c: Cenik storitev; Priloga III/a: Cenik ločeno zaračunljivega materiala; Priloga III/b:
Priloga IV: Seznam izvajalcev, katerim Zavod plačuje UZ ščitnice; Priloga V: Skupne osnove za oblikovanje dogovora socialnovarstvenega zavoda in zavoda za usposabljanje z izvajalcem zdravljenja v socialnovarstvenem zavodu in zavodu za usposabljanje; Priloga VI: Osnovne plače; Priloga VII: Seznam izvajalcev, ki vodijo register bolnikov na nacionalni ravni za posamezna inovativna zdravila; Priloga VIII: Program zdravstvenih storitev za obsojence in pripornike na primarni ravni; Priloga IX/a: Navodila za pripravo bolnika v osnovnem zdravstvu za operativni poseg v splošni in področni anesteziji; Priloga IX/b: Obravnava bolnika pri izbranem zdravniku pred prvo nenujno napotitvijo k napotnemu zdravniku; Priloga IX/c: Laboratorijske preiskave pri izbranem osebnem zdravniku za nadzor bolnika zaradi vnetne revmatične bolezni med zdravljenjem z imunomodulirajočimi zdravili; Priloga X: Seznam zdravstvenih storitev za katere izvajalci poročajo podatke o čakalnih dobah
Elektronsko dostopna številka

Št 1/2 del: 

Priloga ZD ZAS II/a: Oblikovanje in financiranje programov na primarni ravni; Priloga ZD ZAS II/a-1:Število zdravstveno-vzgojnih delavnic in finančna sredstva; Priloga ZD ZAS II/a-2: Število timov po izpostavah Zavoda (stanje aplikacija Pogodbe 12. 2013);

Priloga ZD ZAS II/a-3: Nujna medicinska pomoč z dežurno službo in nujnimi reševalnimi prevozi; Priloga ZD ZAS II/a-4: Plan nenujnih reševalnih prevozov za pogodbeno leto 2014; Priloga ZD ZAS II/a-5: Izvajalci programa antikoagulantnega zdravljenja na primarni ravni; Priloga ZD ZAS II/a-6: Sredstva za podporo izvajanja Programa SVIT; Priloga ZD ZAS II/a-7a: Upravljanje Programa SVIT; Priloga ZD ZAS II/a-7b: vabljenje v Program SVIT; Priloga ZD ZAS II/a-7c: Izračun sredstev za nabavo testerjev in sredstva za čiščenje črevesa pred kolonoskopijo; Priloga ZD ZAS II/a-8a: Fizioterapija (FT) - vrste obravnav glede na bolezenska stanja, zahtevnosti in usposobljenost za izvajanje; Priloga ZD ZAS II/a-8b: Fizioterapevtsko poročilo; Priloga ZD ZAS II/a-9: Seznam laboratorijskih preiskav v referenčni ambulanti s pripadajočo splošno ambulanto; Priloga BOL II/b: Oblikovanje in financiranje programov na sekundarni in terciarni ravni; Priloga BOL II/b-1: Model plačevanja CT in MR preiskav; Priloga BOL II/b-1a: Klasifikacija in cene CT in MR preiskav; Priloga BOL II/b-2: Model načrtovanja in plačevanja akutne bolnišnične obravnave po metodologiji SPP; Priloga BOL II/b-2a: Seznam SPP z utežmi; Priloga BOL II/b-3: Prospektivni program akutne bolnišnične obravnave; Priloga BOL II/b-3a: Seznam posegov iz Klasifikacije terapevtskih in diagnostičnih postopkov za identificiranje prospektivnega programa; Priloga BOL II/b-4: Terciarna dejavnost; Priloga BOL II/b-5: Seznam meril in opomb za opredelitev ustreznosti sprejemov; Priloga BOL II/b-6: Kriteriji za uvrstitev na čakalni seznam; Priloga BOL II/b-6a: Strokovne indikacije za načrtovanje in obračunavanje operacij sivih mren v okviru akutne bolnišnične obravnave; Priloga BOL II/b-7: Kazalniki poslovne učinkovitosti; Priloga BOL II/b-8: Seznam kazalnikov kakovosti; Priloga BOL II/b-9: Model plačevanja radioterapevtskih storitev v specialistični zunajbolnišnični obravnavi; Priloga BOL II/b-9a: Klasifikacija in cene radioterapevtskih storitev; Priloga BOL II/b-10: Seznam storitev programa skupnostne psihiatrične obravnave na domu; Priloga LEK II/c: Oblikovanje in financiranje programov za lekarniško dejavnost; Priloga LEK II/c-1: Lekarniške storitve za obračun storitev z ZZZS; Priloga LEK II c-2: Obseg dežurstva v letnem merilu zaleto 2014(upoštevani vsi dodatki); Priloga ZDRAV II/d: Oblikovanje in financiranje programov za zdravstveno dejavnost naravnih zdravilišč; Priloga ZDRAV II/d-1: Standard tip 1 - standard tip 9; Priloga ZDRAV II/d-2: Razvrstitev izvajalcev po standardih, ki jih opravljajo; Priloga SVZII/e: Oblikovanje in financiranje programov za zdravstveno dejavnost socialnovarnostnih zavodov in zavodov za usposabljanje; Priloga SVZ II/e-1: Izvajalci v okviru Skupnosti socialnih zavodov Slovenije; Priloga SVZ ii/e-2: Normativ dela za storitev "dan zdravstvene nege" v domovih za starejše in posebni socialnovarstvenih zavodih (Tip A, B in C); Priloga SVZ II/e-3: Merila za razvrščanje oskrbovancev po zahtevnosti zdravstvene nege; Priloga SVZ II/e-4: Fizioterapevtske storitve, zagotovljene v storitvah zdravstvene nege v domovih za starejše in posebnih socialnovarstvenih zavodih; Priloga SVZ II/e-5a; Plan zdravstvenih storitev v oskrbovanih stanovanjih za leto 2014; Priloga SVZ/IIe-5b: Plan zdravstvenih storitev v dnevnih centrih za leto 2014; Priloga SVZ II/e-6: Seznam izvajalcev - zavodi za izobraževanje otrok in mladostnikov z motnjami v razvoju za leto 2014:
Elektronsko dostopna številka

Letnik XXI

Št. 2: Uveljavitev Sprememb in dopolnitev Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja z 12. januarjem 2013; Spremembe in dopolnitve Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja; Sklep o določitvi odstotkov vrednosti zdravstvenih storitev, ki se zagotavljajo v obveznem zdravstvenem zavarovanju; Priloga 1 k Sklepu: Seznam najzahtevnejših storitev (2. točka 23. člena zakona); Aneks št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2013; Aneks št. 2 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2013; Priloga ZD ZAS II/a-8b; Redakcijski popravki Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2013, objavljenega v Občasniku Akti & navodila št. 1/2.del z dne 24. 4. 2013- Priloga ZDRAV II/d-2; Finančno poslovanje Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije v letu 2013; Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je skupaj z izvajalci zdravstvenih storitev in dobavitelji medicinskih pripomočkov uspešno prenovil izmenjavo obračunskih podatkov; Uvedba novih klasifikacij bolezni in postopkov ter razvrščevalnika skupin primerljivih primerov (SPP) s 1. 1. 2013;
Preverimo urejenost svojega obveznega in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja na spletu ali z mobilnim telefonom!; Nov obračunski model v dejavnosti fizioterapije na primarnem nivoju po 1. 1. 2014; Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2013 in 2014
Elektronsko dostopna številka


Št. 1/1 del: Splošni dogovor za pogodbeno leto 2013; Priloga I: Kalkulacije za planiranje in financiranje programov zdravstvenih storitev; Priloga I/a: Kalkulacije za diagnostične, terapevtske in rehabilitacijske postopke v bolnišnicah (funkcionalna diagnostika); Priloga III/a: Cenik ločeno zaračunljivega materiala; Priloga IV: Seznam izvajalcev, katerim Zavod plačuje UZ ščitnice; Priloga V: Skupne osnove za oblikovanje dogovora socialnovarstvenega zavoda z izvajalcem zdravljenja v socialnovarnostnem zavodu; Priloga VI: Osnovne plače; Priloga VII: Seznam izvajalcev, ki vodijo register bolnikov na nacionalni ravni za posamezna inovativna zdravila; Priloga VIII: Program zdravstvenih storitev za obsojence in pripornike na primarni ravni; Priloga IX/a: Navodila za pripravo bolnika v osnovnem zdravstvu za operativni poseg v splošni in področni anesteziji; Priloga IX/b: Obravnava bolnika pri izbranem zdravniku pred prvo nenujno napotitvijo k napotnemu zdravniku; Priloga X: Seznam zdravstvenih storitev za katere izvajalci poročajo podatke o čakalnih dobah
Elektronsko dostopna številka

Št. 1/2 del: Priloga ZD ZAS II/a: Oblikovanje in financiranje programov na primarni ravni; Priloga ZD ZAS II/a-1: Število zdravstveno-vzgojnih delavnic in finančna sredstva; Priloga ZD ZAS II/a-2: Število timov po izpostavah zavoda (stanje aplikacija pogodbe 12.2012); Priloga ZD ZAS II/a-3: Nujna medicinska pomoč z dežurno službo in nujnimi reševalnimi prevozi; Priloga ZD ZAS II/a-4: Plan nenujnih reševalnih prevozov za pogodbeno leto 2013: Priloga ZD ZAS II/a-5: Izvajalci programa antikoagulantnega zdravljenja na primarni ravni; Priloga ZD ZAS II/a-6: Sredstva za podporo izvajanju Programa SVIT; Priloga ZD ZAS II/a-7 a: Upravljanje Programa SVIT; Priloga ZD ZAS II/a-7 b: Vabljenje v Program SVIT; Priloga ZD ZAS II/a -7 c: Izračun sredstev za nabavo testerjev in sredstva za čiščenje črevesa pred kolonoskopijo; Priloga BOL II/b: Oblikovanje in financiranje programov na sekundarni in terciarni ravni; Priloga BOL II/b-1: Model plačevanja CT in MR preiskav; Priloga BOL II/b-1a: Klasifikacija in cene CT preiskav; Priloga BOL II/b-2: Model načrtovanja in plačevanja akutne bolnišnične obravnave po metodologiji SPP; Priloga BOL II/b-2a: Seznam SPP z utežmi; Priloga BOL II/b-3: Prospektivni program akutne bolnišnične obravnave; Priloga BOL II/b-3a: Seznam posegov za prospektivne programe; Priloga BOL II/b-4: Terciarna dejavnost; Priloga BOL II/b-5: Seznam meril in opomb za opredelitev ustreznosti sprejemov; Priloga BOL II/b-6: Kriteriji za uvrstitev na čakalni seznam; Priloga BOL II/b-6a: Strokovne indikacije za načrtovanje in obračunavanje operacij sivih mren v okviru akutne bolnišnične obravnave; Priloga BOL II/b-7: Kazalniki poslovne učinkovitosti; Priloga BOL II/b-8: Seznam kazalnikov kakovosti; Priloga LEK II/c: Oblikovanje in financiranje programov za lekarniško dejavnost; Priloga LEK II/c-1: Lekarniške storitve za obračun storitev z ZZZS; Priloga LEK IIc-2: Obseg dežurstva v letnem merilu za leto 2013 (upoštevani vsi dodatki); Priloga ZDRAV II/d: Oblikovanje in financiranje programov za zdravstveno dejavnost naravnih zdravilišč; Priloga ZDRAV Ii/d-1: Zdraviliško zdravljenje; Priloga ZDRAV II/d-1a: Zdraviliško zdravljenje - NOD; Priloga ZDRAV II/d-2: Standard tip 1- vnete revmatske bolezni; Standard tip 2- degenerativni izvensklepni revmatizem; Standard tip 3 - stanja po poškodbah in operacijah na lokomotornem sistemu s funkcijsko prizadetostjo; Standard tip 4 - nevrološke bolezni, poškodbe in bolezni centralnega in perifernega živčnega sistema, vključno s cerebrovaskularnimi inzulti ter živčno-mišičnimi boleznimi; Standard tip 5- bolezni ter stanja po operacijah srca in ožilja; Standard tip 6- ginekološke bolezni, stanja po operativnih posegih v mali medenici, testisih in prsih; Standard tip 7 - kožne bolezni; Standard tip 8 - gastroenterološke in endokrine bolezni, stanja po operacijah; Standard tip 9 - obolenja dihal; Priloga Zdrav II/d-3: Razvrstitev zdravilišč po standardih, ki jih opravljajo; Priloga SVZ II/e: Oblikovanje in financiranje programov za zdravstveno dejavnost socialnovarstvenih zavodov in zavodov za usposabljanje; Priloga SVZ II/e-1: Plan zdravstvenih storitev v letu 2013: Izvajalci v okviru Skupnosti socialnih zavodov Slovenije; Izvajalci v okviru Skupnosti organizacij za usposabljanje Slovenije; Priloga SVZ II/e-2a: Normativ dela za storitev "dan zdravstvene nege" v domovih za starejše in posebnih socialnovarstvenih zavodih (tip A, B in C); Priloga SVZ II/e-2b: Kalkulativne podlage za izračun povprečnih cen storitev zdravstvene nege za 100 postelj za leto 2013; Priloga SVZ II/e-2c: Kalkulativne podlage za izračun cene točke za programe logopedske, defektološke in avdiološke dejavnosti za leto 2013; Prilogaq SVZ II/e-2d: Kalkulativne podlage za izračun cene za dneve za podaljšani program bolnišnične rehabilitacije za starejše zavarovane osebe v DSO Polde Eberl-Jamski Izlake za leto 2013; Priloga SVZ II/e-2e: Kalkulativne podlage za izračun cene za dan rehabilitacije po poškodbi glave za leto 2013; Priloga SVZ II/e-3: Merila za razvrščanje oskrbovancev po zahtevnosti zdravstvene nege; Priloga SVZ II/e-4: Fizioterapevtske storitve, zagotovljene v storitvah zdravstvene nege v domovih za starejše in posebnih socialnovarstvenih zavodih; Priloga SVZ II/e-5a: Plan zdravstvenih storitev v oskrbovanih stanovanjih za leto 2013; Priloga SVZ II/e-5b: Plan zdravstvenih storitev v dnevnih centrih za leto 2013; Priloga SVZ II/e-6: Seznam izvajalcev - zavodi za izobraževanje otrok in mladostnikov z motnjami v razvoju za leto 2013
Elektronsko dostopna številka

Letnik XX

Št. 3: Zakon za uravnoteženje javnih financ: informacija o spremembah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakona o obveznih zavarovanjih v prometu in Zakona o urejanju trga dela; Uveljavitev sprememb in dopolnitev Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja 12. 7. 2012; Spremembe in dopolnitve Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja; Aneks št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2012; Okrožnica ZAE 14/12 z dne 12.7.2012: Spremembe, ki jih uvaja Aneks št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2012; Nova šifra spremljanja storitev 0420 v dejavnosti 201 034 okulistika za storitve opravljene od 1.7.2012 dalje; Nove šifre 0421 in 0422 v dejavnosti 201 036 onkologija za storitve opravljene od 1.7.2012 dalje; Nova šifra spremljanja storitev 0423 v 202 066 transplantacijska dejavnost za storitve opravljene od 1.7.2012 dalje; Novi lekarniški storitvi 70018 in 71012 za storitve opravljene od 1.5.2012 dalje; Nove šifre LZM Q0100 - Q0107 zdravila za ambulantno zdravljenje tuberkuloze za storitve opravljene od 1.7.2012 dalje; Spremenjeno beleženje materiala pri pripravi zdravil za nadomestno zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog za storitve opravljene od 1.7.2012 dalje; Uvedba nove šifre LZM Q0118 rhophylac insprememba opisa šifer LZM Q0068 in Q0069 rhesonativ za storitve opravljene od 1.7.2012 dalje; Sprememba naziva šifre 0336 - tolmač za gluhe za storitve opravljene od 1.9.2012 dalje; Sprememba naziva šifre 0300- amniocinteza za storitve opravljene od 1.9. 2012 dalje; Črtanje storitve 94711- celotna ročna masaža iz zdraviliških standardnih tipov 1,2,3,4 in 8 za storitve opravljene od 1.2.2012 dalje; Nova šifra spremljanja storitev 0424 v 202 037 psihiatrija za storitve opravljene od 1.7.2012 dalje; Dopolnitev računalniške izmenjave podatkov za specialistično bolnišnično dejavnost (RIP SBD) zaradi uvedbe evidentiranja, poročanja in obračunavanja primerov kirurškega zdravljenja rakavih bolezni ter zaradi spremembe evidentiranja, poročanja in obračunavanja prospektivnega programa za storitve opravljene od 1.9.2012 dalje; Poročanje bolnišničnih zdravil v RIP DBZ za učinkovine: cisplatin, docetaksel, gemcitabin, irinotekan, oksaliplatin, paklitaksel, topotekan, vinorelbin porabljenih od 1.1. 2012 dalje; Spremenjen način izračuna zneska pri izstavljenih specifikacijah (informativnih izračunih) zavarovanim osebam za storitve, ki se obračunavajo v primerih od 1.1. 2013; Priloga OKR ZAE 14-12: Vsebinska in tehnična navodila glede evidentiranja in poročanja primerov kirurškega zdravljenja rakavih bolezni in prospektivnega programa; Okrožnica ZAE 15/12 z dne 10.8.2012: Dopolnitev Okrožnice ZAE 14/12- beleženje materiala pri pripravi zdravil za nadomestno zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog; Dopolnitev Okrožnice 14/12- beleženje materiala pri pripravi zdravil za nadomestno zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog za storitve opravljene od 1.7.2012 dalje; Priloga 1: Vzorec zahtevka za plačiloza zdravila za nadomestno zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog (lekarniška dejavnost)- obvezno zavarovanje; Priloga 2: Vzorec specifikacije zahtevka za plačilo za zdravila za nadomestno zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog; Okrožnica MP št. 36 z dne 31.5.2012: Spremembe vrednosti medicinskih pripomočkov ob uveljavitvi Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF); Seznam sprememb cenovnih standardov, veljavnih od vključno 31. 5. 2012; Ukinitev pravice do nadomestila plače za brezposelne osebe; Finančno poslovanje Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije v letu 2012; S 1.1. 2013 prenovljen način elektronske izmenjave podatkov o opravljenih zdravstvenih storitvah in izdanih materialih v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja; Moje ime je Kartica. Profesionalna kartica. In imam dovoljenje za dostop do osebnih podatkov...; Spletna aplikacija Seznam dobaviteljev medicinsko-tehničnih pripomočkov; Marčun Tomaž: Poročilo iz konference eHealth Week, 7. - 9. 5. 2012 Bella center, Kopenhagen, Danska; Spletna aplikacija Seznam elektronskih gradiv ZZZS
Elektronsko dostopna številka

Št. 2/1 del: Splošni dogovor za pogodbeno leto 2012; Priloga I: Kalkulacije za planiranje in financiranje programov zdravstvenih storitev; Priloga I/a: Kalkulacije za diagnostične, terapevtske in rehabilitacijske postopke v bolnišnicah (funkcionalna diagnostika); Priloga ZD ZAS II/a: Oblikovanje in financiranje programov na primarni ravni; Priloga ZD ZAS II/a-1: Število zdravstveno-vzgojnih delavnic in finančna sredstva (z upoštevanjem 56. člena) Priloga ZD ZAS II/a-2: Število timov po izpostavah Zavoda (stanje aplikacije Pogodbe 1.12.2011); Priloga ZD ZAS II/a-3: nujna medicinska pomoč z dežurno službo in nujnimi reševalnimi prevozi (z upoštevanjem 56. člena Dogovora); Priloga ZD ZASII/a - 4: Plan nenujnih reševalnih prevozov za pogodbeno leto 2012; Priloga ZD ZAS II/a-5: Izvajalci programa antikoagulantnega zdravljenja na primarni ravni; Priloga ZD ZAS II/a-6: Sredstva za podporo izvajanju Programa SVIT (z upoštevanjem 56. člena Dogovora); Priloga ZD ZAS II/a-7a: Upravljanje Programa SVIT; Priloga ZD ZAS II/a-7b: Vabljenje v Program SVIT; Testiranje na prikrito krvavitev v blatu; Priloga ZD ZAS II/a-7c: Izračun sredstev za nabavo testerjev in sredstva za čiščenje črevesa pred kolonoskopijo
Elektronsko dostopna številka

Št. 2/2 del: Priloga BOL II/b: Oblikovanje in financiranje programov na sekundarni in terciarni ravni; Priloga BOL II/b-1: Model plačevanja CT in MR preiskav; Priloga BOL II/b-1a: Klasifikacija in cene CT preiskav; Klasifikacija in cene MR preiskav; Priloga BOL II/b-2: Model načrtovanja in plačevanja akutne bolnišnične obravnave po metodologiji SPP; Priloga BOL II/b-2a: Seznam SPP z utežmi; Priloga BOL II/b-3: Prospektivni programi; Priloga BOL II/b-3a: Seznam posegov za prospektivne programe; Priloga BOL II/b-4: Terciarna dejavnost; Priloga BOL II/b-5: Seznami zdravil v bolnišnični dejavnosti, za katere se poraba spremlja na nivoju bolnika; Priloga BOL II/b-6: Seznam meril in opomb za opredelitev ustreznosti sprejemov; Priloga BOL II/b-7: Kriteriji za uvrstitev na čakalni seznam; Priloga BOL II/b-8: Kazalniki poslovne učinkovitosti; Priloga BOL II/b-9: Seznam kazalnikov kakovosti; Priloga LEK II/c: Oblikovanje in financiranje programov za lekarniško dejavnost; Priloga LEK II/c-1: Lekarniške storitve za obračun storitev z ZZZS; Priloga LEK IIc-2: Obseg dežurstva v letnem merilu za leto 2012 (upoštevani vsi dodatki); Priloga ZDRAV II/d: Oblikovanje in financiranje programov za zdravstveno dejavnost naravnih zdravilišč; Priloga ZDRAV II/d-1: Zdraviliško zdravljenje; Priloga ZDRAV II/d-1a: Zdraviliško zdravljenje - NOD; Priloga ZDRAV II/d-2: Standard tip 1 - vnete revmatske bolezni; Standard tip 2- degenerativni izvensklepni revmatizem; Standard tip 3 -stanja po poškodbah in operacijah na lokomotornem sistemu s funkcijsko prizadetostjo; Standard tip 4 - nevrološke bolezni, poškodbe in bolezni centralnega in perifernega živčnega sistema, vključno s cerebrovaskularnimi inzulti ter živčno-mišičnimi boleznimi; Standard tip 5 - bolezni ter stanja po operacijah srca in ožilja; Standard tip 6 - ginekološke bolezni, stanja po operativnih posegih v mali medenici, testisih in prsih; Standard tip 7 - kožne bolezni; Standard tip 8- gastroenterološke in endokrine bolezni, stanja po operacijah; Standard tip 9 - obolenja dihal; Priloga Zdrav II/d-3: Razvrstitev zdravilišč po standardih, ki jih opravljajo; Priloga SVZ II/e: Oblikovanje in financiranje programov za zdravstveno dejavnost socialnovarstvenih zavodov in zavodov za usposabljanje; Priloga SVZ II/e-1: Plan zdravstvenih storitev v letu 2012: Izvajalci v okviru Skupnosti socialnih zavodov Slovenije; Izvajalci v okviru Skupnosti organizacij za usposabljanje Slovenije; Priloga SVZ II/e-2a: Normativ dela za storitev "Dan zdravstvene nege" v domovih za starejše in posebnih socialnovarstvenih zavodih (tip A, B in C); Priloga SVZ II/e-2b: Kalkulativne podlage za izračun povprečnih cen storitev zdravstvene nege za 100 postelj za leto 2012; Priloga SVZ II/e - 2c: Kalkulativne podlage za izračun cene točke za programe logopedske, defektološke in avdiološke dejavnosti v centrih za sluh in govor za leto 2012; Priloga SVZ II/e-2d: Kalkulativne podlage za izračun cene za dneve za podaljšani program bolnišnične rehabilitacije za starejše zavarovane osebe v DSO Polde Eberl-Jamski Izlake za leto 2012; Priloga SVZ II/e-2e: Kalkulativne podlage za izračun cene za dan rehabilitacije po poškodbi glave za leto 2012; Priloga SVZ II/e-3: Merila za razvrščanje oskrbovancev po zahtevnosti zdravstvene nege; Priloga SVZ II/e-4: Fizioterapevtske storitve, zagotovljene v storitvah zdravstvene nege v domovih za starejše in posebnih socialnovarstvenih zavodih; Priloga SVZ II/e-5a: Plan zdravstvenih storitev v oskrbovanih stanovanjih za leto 2012; Priloga SVZ II/e-5b: Plan zdravstevnih storitev v dnevnih centrih za leto 2012; Priloga SVZ II/e-6: Seznam izvajalcev - zavodi za izobraževanje otrok in mladostnikov z motnjami v razvoju za leto 2012; Priloga III/a: Cenik ločeno zaračunljivega materiala; Priloga III/b: Cenik ločeno zaračunljivega materiala za socialnovarstvene zavode in zavode za usposabljanje; Priloga IV: Seznam izvajalcev, katerim Zavod plačuje UZ ščitnice; Priloga V: Skupne osnove za oblikovanje dogovora socialnovarstvenega zavoda z izvajalcem zdravljenja v socialnovarstvenem zavodu; Priloga VI: Osnovne plače; Priloga VII: Seznam izvajalcev, ki vodijo register bolnikov na nacionalni ravni za posamezna inovativna zdravila; Priloga VIII: Program zdravstvenih storitev za obsojence in pripornike na primarni ravni; Priloga IX/a: Navodila za pripravo bolnika v osnovnem zdravstvu za operativni poseg v splošni in področni anesteziji; Priloga IX/b: Obravnava bolnika pri izbranem zdravniku pred prvo nenujno napotitvijo k napotnemu zdravniku; Priloga X: Seznam zdravstvenih storitev za katere izvajalci poročajo podatke o čakalnih dobah
Elektronsko dostopna številka

Št 1: Aneks št. 2 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2011; Aneks št. 3 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2011; Aneks št. 1 k Dogovoru o preskrbi z medicinskimi in tehničnimi pripomočki za obdobje 2009 - 2011; Navodilo o uresničevanju pravice zavarovancev do začasne zadržanosti od dela in do nadomestila plače; Spremembe in dopolnitve Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja; Finančno poslovanje Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije v letu 2011 in 2012; Rezultati nacionalnega razpisa za izbor najugodnejših ponudnikov za izvedbo 5 izbranih zdravstvenih programov za leto 2011; Prenova izmenjave podatkov o beleženju in obračunavanju zdravstvenih storitev in izdanih materialov; Začasna zadržanost od dela zaradi nege. Analiza dejavnikov in razlogov za porast absentizma zaradi nege
Elektronsko dostopna številka

Letnik XIX

Št. 2: Aneks št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2011; Uveljavitev sprememb in dopolnitev Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja; Spremembe in dopolnitve Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja; Pravilnik o nadzorih; Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o načrtovanju, beleženju in obračunavanju zdravstvenih storitev; Okrožnica ZAE 9/11 z dne 30. 5. 2011: Prenova izmenjave podatkov o beleženju in obračunavanju zdravstvenih storitev in izdanih materialov; Okrožnica ZAE 7/11 z dne 12. 5. 2011: spremembe, ki jih prinaša odprava krajevne pristojnosti za vlaganje prijav, odjav in sprememb za obvezna socialna zavarovanja; Sprememba zapisa šifre poklica; Obvladovanje zdravstvenega absentizma v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja; Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja v letih 2011 in 2012
Elektronsko dostopna številka

Št. 1: Splošni dogovor za pogodbeno leto 2011; Aneks št. 2 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2010; Od 1.1.2011 dalje v uporabi spremenjenio listini Napotnica in Mesečna zbirna naročilnica; Navodila za uveljavljanje pravic do zdravstvenih storitev z napotnico v obveznem zdravstvenem zavarovanju; Pravica do spremstva otroka na sistematični pregled; Podaljšanje veljavnosti Sklepa o spremembah Sklepa o določitvi odstotkov vrednosti zdravstvenih storitev, ki se zagotavljanjo v obveznem zdravstvenem zavarovanju, do 31.12.2011; Ocena finančnega poslovanja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije v letu 2010; Izboljšava dostopa do zdravljenja za ljudi s problemi povezanimi z alkoholom in drogami - projekt IATPAD
Elektronsko dostopna številka

Letnik XVIII

Št. 3: Aneks št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2010; Priloga BOL II/b-1a: Model plačevanja CT in MR preiskav; Priloga BOL II/b-1b: Klasifikacija in cene CT preiskav; Klasifikacija in cene MR preiskav; Priloga BOL II/b-7: Strokovne indikacije za izvajanje operacij sivih mren v okviru akutne bolnišnične obravnave; Priloga LEK IIc-2: Obseg dežurstva v letnem merilu (upoštevani vsi dodatki); Navodila za ravnanje v času začasne zadržanosti od dela - zapis v zdravstveni kartoteki - okrožnica ZZZS z dne 22.4.2010; Novosti na področju mednarodnega zdravstvenega zavarovanja; Priloga 1: Dopolnitve navodila o beleženju in obračunavanju zdravstvenih storitev z novostmi na področju mednarodnega zdravstvenega zavarovanja za storitve opravljene od 1.5. 2010 dalje; Finančno poslovanje ZZZS v letu 2010; Rezultati nacionalnega razpisa za izbor najugodnejših ponudnikov za izvedbo 10 izbranih zdravstvenih programov za leto 2010; Zagotavljanje medicinsko-tehničnih pripomočkov na podlagi sistemske spremembe in sklenjenih novih pogodb z dobavitelji od 1. marca 2010 dalje; Priloga: Seznam dobaviteljev medicinsko-tehničnih pripomočkov; Postopno ukinjanje potrjevanja kartic zdravstvenega zavarovanja na samopostrežnih terminalih; Varno in zanesljivo on-line izmenjevanje podatkov od julija 2010 dalje; Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja v letu 2010; Priloga: Seznam izbranih vlog v razpisu 2010 po področjih in nosilcih
Elektronsko dostopna številka

Št. 2/2. del: Priloga BOL II/b: Oblikovanje in financiranje programov v bolnišnicah; Priloga BOL II/b-1: Seznam preiskav z magnetno resonanco (MR) in računalniškim tomografom (CT); Priloga BOL II/b-2: Model plačevanja akutne bolnišnične obravnave po metodologiji SPP; Priloga BOL II/b-2a: Seznam SPP z utežmi; Priloga BOL II/b-3: Prospektivni programi; Priloga BOL II/b-3a: eznam posegov za prospektivne programe; Priloga BOL II/b-4: Terciarna dejavnost; Priloga BOL II/b-5: Seznam zdravil v bolnišnični dejavnosti, za katere se poraba spremlja na nivoju bolnika; Priloga BOL II/b-6: Seznam meril in opomb za opredelitev ustreznosti sprejemov; Priloga BOL II/b-7: Kriteriji za uvrstitev na nacionalno čakalno listo; Priloga BOL II/b-8: Kazalniki poslovne učinkovitosti; Priloga LEK II/c: Oblikovanje in financiranje programov za lekarniško dejavnost; Priloga LEK II/c-1: Lekarniške storitve za obračun storitev z ZZZS; Priloga LEK IIc-2: Obseg dežurstva v letnem merilu (upoštevani vsi dodatki); Priloga ZDRAV II/d: Oblikovanje in financiranje programov za zdravstveno dejavnost naravnih zdravilišč; Priloga ZDRAV II/d-1: Zdraviliško zdravljenje; Priloga ZDRAV II/d-2: Standard tip 1- vnete revmatske bolezni; Priloga ZDRAV II/d-3: Razvrstitev zdravilišč po standardih, ki jih opravljajo; Priloga SVZ II/e: Oblikovanje in financiranje programov za zdravstveno dejavnost socialnovarstvenih zavodov in zavodov za usposabljanje; Priloga SVZ II/e-1: Plan zdravstvenih storitev v letu 2010; Priloga SVZ II/e-2a: Normativ dela za storitev "Dan zdravstvene nege" v domovih za starejše in posebnih socialnovarstvenih zavodih (tip A, B in C); Priloga SVZ II/e-2b: Kalkulativne podlage za izračun povprečnih cen storitev zdravstvene nege za 100 postelj za leto 2010; Priloga SVZ II/e-2c: Kalkulativne podlage za izračun cene točke za programe logopedske, defektološke in avdiološke dejavnosti v centrih za sluh in govor za leto 2010; Priloga SVZ II/e-2d: Kalkulativne podlage za izračun cene za dneve za podaljšani program bolnišnične rehabilitacije za starejše zavarovane osebe v DSO Polde Eberl-Jamski Izlake za leto 2010; Priloga SVZ II/e-2e: Kalkulativne podlage za izračun cene za dan rehabilitacije po poškodbi glave za leto 2010; Priloga III: Merila za razvrščanje oskrbovancev po zahtevnosti zdravstvene nege; Priloga SVZ II/e-4: Fizioterapevtske storitve, zagotovljene v storitvah zdravstvene nege v domovih za starejše in posebnih socialnovarstvenih zavodih; Priloga SVZ II/e-5a: Plan zdravstvenih storitev v oskrbovanih stanovanjih za leto 2010; Priloga SVZ II/e-5b: Plan zdravstvenih storitev v dnevnih centrih za leto 2010; Priloga SVZ II/e-6: Seznam izvajalcev - zavodi za izobraževanje otrok in mladostnikov z motnjami v razvoju za leto 2010; Priloga III/a: Cenik ločeno zaračunljivega materiala; Priloga III/b: Cenik ločeno zaračunljivega materiala za socialnovarstvene zavode in zavode za usposabljanje; Priloga IV: Seznam izvajalcev, katerim Zavod plačuje UZ ščitnice; Priloga V: Skupne osnove za oblikovanje dogovora socialnovarstvenega zavoda z izvajalcem zdravljenja v socialnovarstvenem zavodu; Priloga VI: Osnovne plače; Priloga VII: Seznam izvajalcev, ki vodijo register bolnikov na nacionalni ravni za posamezna inovativna zdravila; Priloga VIII: Program zdravstvenih storitev za obsojence in pripornike na primarni ravni; Priloga IX/a: Navodila za pripravo bolnika v osnovnem zdravstvu za operativni poseg v splošni, področni ali lokalni anesteziji; Priloga IX/b: Obravnava bolnika pri izbranem zdravniku pred prvo nenujno napotitvijo k napotnemu zdravniku
Elektronsko dostopna številka

Št. 2/1. del: Splošni dogovor za pogodbeno leto 2010; Priloga I: Kalkulacije za planiranje in financiranje programov zdravstvenih storitev; Priloga I/a: Kalkulacije za diagnostične, terapevtske in rehabilitacijske postopke v bolnišnicah (funkcionalna diagnostika); Priloga ZD ZAS II/a: Oblikovanje in financiranje programov za zdravstvene domove in zasebno zdravniško dejavnost; Priloga ZD ZAS II/a-1: Število zdravstveno-vzgojnih delavnic in finančna sredstva (brez upoštevanja 58. člena); Priloga ZD ZAS II/a-2: Število timov po izpostavah Zavoda (stanje aplikacija Pogodbe 1.12.2009); Priloga ZD ZAS II/a-3: Nujna medicinska pomoč z dežurno službo in nujnimi reševalnimi prevozi (z upoštevanjem 58. člena Dogovora); Priloga ZD ZAS II/a-4: Plan nenujnih reševalnih prevozov za pogodbeno leto 2010, Priloga ZD ZAS II/a-5: Centri za kolonoskopijo v Programu Svit; Centri za histopatologijo v Programu Svit; PrilogaZD ZAS II/a-6: Izvajalci programa antikoagulacijskega zdravljenja na primarnem nivoju; Priloga ZD ZAS II/a-7: Sredstva za podporo izvajanju Programa Svit (brez upoštevanja 58. člena Dogovora)
Elektronsko dostopna številka

Št. 1: Aneks št. 2 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2009; Priloga X/a: Navodila za pripravo bolnika v osnovnem zdravstvu za operativni poseg v splošni, področni ali lokalni anesteziji; Priloga X/b: Obravnava bolnika pri izbranem zdravniku pred prvo nenujno napotitvijo k napotnemu zdravniku; Uveljavitev Sprememb in dopolnitev Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja z 20.11.2009; Ocena finančnega poslovanja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije v letu 2009; Finančno poslovanje Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije v letu 2010; Uvedba obrazca "Bela naročilnica" Inštituta za varovanje zdravja RS; Postopno ukinjanje potrjevanja kartic zdravstvenega zavarovanja na samopostrežnih terminalih od 22. februarja 2010 dalje; Nova kartica zdravstvenega zavarovanja - ključ za dostop do e- zdravja; Poročilo s Kongresa o kakovosti v zdravstvenem varstvu v Berlinu z dne 26. in 27. novembra 2009; Izid nove knjige v zbirki "Knjižnica Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije" - "Kratek pojmovnik za menedžerje v zdravstvu" avtorja dr. Marjana Česna in naročilnica
Elektronsko dostopna številka

Letnik XVII

Št. 4: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije s partnerskim pristopom ureja področje medicinsko-tehničnih pripomočkov; Priloga 1: Tabela: Število izdanih naročilnic in vrednost izdanih, izposojenih in servisiranih medicinsko-tehničnih pripomočkov iz naslova obveznega zavarovanja v obdobju januar - december 2008; Dogovor o preskrbi z medicinskimi in tehničnimi pripomočki za obdobje 2009 - 2011; Priloga 1: Seznam vrst MTP s cenami dnevnih izposojnin; Uveljavitev Sklepa o spremembah Sklepa o določitvi odstotkov vrednosti plačila zdravstvenih storitev, ki se zagotavljajo v obveznem zdravstvenem zavarovanju z 18.07.2009; Sklep o določitvi odstotkov vrednosti zdravstvenih storitev, ki se zagotavljajo v obveznem zdravstvenem zavarovanju; Aneks št. 1 k Splošnem dogovoru za pogodbeno leto 2009; Redakcijski popravki Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2009; 1. Priloga VIII/a-3 Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2009; 2. Priloga VIII/c-1 Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2009; Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije sprejela 2. sveženj ukrepov za zagotavljanje vzdržnosti sistema obveznega zdravstvenega zavarovanja; Rezultati nacionalnega razpisa ZZZS za izbor najugodnejših ponudnikov za izvedbo štirih izbranih zdravstvenih programov za leto 2009; Strateška delavnica "Skupine primerljivih primerov (SPP) in klinične poti - dosedanji razvoj in pogled naprej"; Učna delavnica "Usmeritve in vsebina nadzorov ZZZS pri izvajalcih zdravstvenih storitev v letu 2009"; Strateška delavnica "Plačevanje specialističnih ambulantnih storitev - pogled naprej" ; Strateški posvet in delavnica "Kazalniki kakovosti: dosedanji razvoj in pogled naprej"; Nadaljevanje nacionalne uvedbe neposrednega (on-line) dostopa do podatkov zdravstvenega zavarovanja; Odklepanje profesionalne kartice; Aktivno obvladovanje zdravstvenega absentizma; Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja v letu 2009; Priloga: Seznam izbranih vlog v razpisu 2009 po področjih in nosilcih
Elektronsko dostopna številka

Št. 3/2. del: Priloga VIII/b: Oblikovanje in financiranje programov v bolnišnicah; Priloga VIII/b-1: Seznam preiskav z magnetno resonanco (MR) in računalniškim tomografom (CT); Priloga VIII/b-2: Seznam SPP z utežmi; Priloga VIII/b-3: Prospektivni programi; Priloga VIII/b-3/a: Seznam posegov za prospektivne programe; Priloga VIII/b-4: Terciarna dejavnost: Merila za vrednotenje in obračun; Priloga VIII/b-5: Seznam zdravil v bolnišnični dejavnosti, za katere se poraba spremlja na nivoju bolnika; Priloga VIII/b-6: Seznam meril in opomb za opredelitev ustreznosti sprejemov; Priloga VIII/b-7: Kriteriji za uvrstitev na nacionalno čakalno listo; Priloga VIII/b-8: Kazalniki poslovne učinkovitosti; Priloga VIII/c: Oblikovanje in financiranje programov za lekarniško dejavnost za leto 2009; Priloga VIII/c-1: Lekarniške storitve za obračun storitev z ZZZS; Priloga VIIIc-2: Obseg dežurstva v letnem merilu (upoštevani vsi dodatki); Priloga VIII/d: Oblikovanje in financiranje programov za zdravstveno dejavnost naravnih zdravilišč; Priloga VIII/d-1: Zdraviliško zdravljenje; Priloga VIII/d-2: Seznam storitev po tipih standardov zdraviliškega zdravljenja; Priloga VIII/d-3: Razvrstitev zdravilišč po standardih, ki jih opravljajo; Priloga VIII/e: Oblikovanje in financiranje programov za zdravstveno dejavnost socialnovarstvenih zavodov in zavodov za usposabljanje; Priloga VIII/e-1: Plan zdravstvenih storitev za leto 2009; Priloga VIII/e-2a: Normativ dela za storitev "Dan zdravstvene nege" v domovih za starejše in posebnih socialnovarstvenih zavodih (tip A,B in C); Priloga VIII/e-2b: Kalkulativne podlage za izračun povprečnih cen storitev zdravstvene nege za 100 postelj za leto 2009; Priloga VIII/e-2c: Kalkulativne podlage za izračun cene točke za programe logopedske, defektološke in avdiološke dejavnosti za leto 2009; Priloga VIII/e-2d: Kalkulativne podlage za izračun cene za dneve za podaljšani program bolnišnične rehabilitacije za starejše zavarovane osebe v DSO Polde Eberl- Jamski Izlake za leto 2009; Priloga VIII/e-2e: Kalkulativne podlage za izračun cene za dan rehabilitacije po poškodbi glave za leto 2009; Priloga VIII/e-3: Merila za razvrščanje oskrbovancev po zahtevnosti zdravstvene nege; Priloga VIII/e-4: Fizioterapevtske storitve, zagotovljene v storitvah zdravstvene nege v domovih za starejše in posebnih socialnovarstvenih zavodih; Priloga VIII/e-5a: Plan zdravstvenih storitev v oskrbovanih stanovanjih za leto 2009; Priloga VIII/e-5b: Zdravstvene storitve v dnevnih centrih za leto 2009; Priloga VIII/e-6: Seznam izvajalcev - zavodi za izobraževanje otrok in mladostnikov z motnjami v razvoju za leto 2009; Priloga VIII/e-7: Osnovne plače; Priloga IX: Razdelitev timov po zdravstvenih domovih glede na dejansko število zapornikov in ordinacijski časi; Ugotovljene kršitve pri zagotavljanju medicinsko - tehničnih pripomočkov v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja
Elektronsko dostopna številka


Št. 3/1. del: Splošni dogovor za pogodbeno leto 2009 (prečiščeno besedilo); Priloga I: Standardi za planiranje in financiranje programov zdravstvenih storitev; Priloga I/a: Standardi za diagnostične, terapevtske in rehabilitacijske postopke v bolnišnicah (funkcionalna diagnostika); Priloga II: Seznam izvajalcev, ki vodijo register bolnikov na nacionalni ravni za posamezna inovativna zdravila; Priloga III/a: Cenik ločeno zaračunljivega materiala; Priloga III/b: Cenik ločeno zaračunljivega materiala za socialnovarstvene zavode in zavode za usposabljanje; Priloga IV: Seznam izvajalcev, katerim Zavod plačuje UZ ščitnice; Priloga V: Skupne osnove za oblikovanje dogovora socialnovarstvenega zavoda z izvajalcem zdravljenja v socialnovarstvenem zavodu; Priloga VI: Osnovne plače; Priloga VII: Model plačevanja akutne bolnišnične obravnave po metodologiji SPP; Priloga VII/a: Opredelitev nacionalne cene uteži za primer; Standard akutne bolnišnične obravnave; Priloga VII/a: Oblikovanje in financiranje programov za zdravstvene domove in zasebno zdravniško dejavnost: Merila za določanje zmogljivosti in oblikovanje programov; Priloga VIII/a-1: Število zdravstveno-vzgojnih delavnic in finančna sredstva (z upoštevanjem 57. člena Dogovora); Priloga VIII/a-2: Število timov po izpostavah Zavoda (stanje aplikacija Pogodbe 1.2.2009); Priloga VIII/a-3: Nujna medicinska pomoč z dežurno službo in nujnimi reševalnimi prevozi (z upoštevanjem 57. člena Dogovora); Priloga VIII/a-4: Plan nenujnih reševalnih prevozov za pogodbeno leto 2009; Priloga VIII/a-5: Merila za obračun zdravstvenih storitev za leto 2009; Priloga VIII/a-6: Centri za kolonoskopijo v Programu Svit; Priloga VIII/a-7: Izvajalci programa antikoagulacijskega zdravljenja na primarnem nivoju
Elektronsko dostopna številka


Št. 2/2009: Uveljavitev Sprememb in dopolnitev Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja 14. februarja 2009; Navodilo izvajalcem zdravstvene in lekarniške dejavnosti ob spremembi in dopolnitvi Pravil obveznega zdravstvenega zvarovanja na področju zdravil; Aneks št. 4 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2008; Priloga IX: Model plačevanja akutne bolnišnične obravnave po metodologiji SPP; PrilogaIX a: Opredelitev nacionalne cene uteži za primer; Aneks št. 6 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2008; Priloga: Razdelitev timov po zdravstvenih domovih glede na dejansko število zapornikov in ordinacijski časi; Aneks št. 2 k Področnemu dogovoru za zdravstveno dejavnost socialnovarstvenih zavodov in zavodov za usposabljanje za leto 2008; Priloga V/b (1): Zdravstvene storitve v dnevnih centrih Priloga V/c (1): Plan zdravstvenih storitev v oskrbovanih stanovanjih 2008; Aneks št. 3 k Področnemu dogovoru za zdravstveno dejavnost socialnovarstvenih zavodov in zavodov za usposabljanje za leto 2008; Aneks št. 1 k Področnemu dogovoru za zdravstvene domove in zasebno zdravniško dejavnost za pogodbeno leto 2008; Priloga I a; Priloga III: Število timov po izpostavah Zavoda; Priloga IV-A: Nujna medicinska pomoč z dežurno službo in nujnimi reševalnimi prevozi; Priloga VI: Merila za obračun zdravstvenih storitev za leto 2008; Priloga VIII: Seznam izvajalcev in število timov za antikoagulantno zdravljenje na primarnem nivoju; Aneks št. 3 k Področnemu dpgovoru za lekarniško dejavnost za pogodbeno leto 2008; Aneks št. 4 k Področnemu dogovoru za lekarniško dejavnost za pogodbeno leto 2008; Redakcijski popravek Aneksa št. 1 k Področnemu dogovoru za bolnišnice 2008; Število opredeljenih zavarovanih oseb za izbranega zdravnika na dan 30.11.2008; Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije o izvajanju ukrepov za zagotavljanje vzdržnosti sistema obveznega zdravstvenega zavarovanja; Sprememba financiranja zobozdravstvene dejavnosti; Priprave izvajalcev zdravstvenih storitev za vključitev v nacionalno uvedbo on-line sistema dostopa do podatkov zdravstvenega zavarovanja
Elektronsko dostopna številka


Št. 1/2009: Uveljavitev novele Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-K); Navodila za fakturiranje doplačil do polne vrednosti storitev za socialno ogrožene ter pripornike in obsojence; Priloga I: Vzorec dobropisa za doplačilo do polne vrednosti storitev za socialno ogrožene ter pripornike in obsojence; Priloga II: Vzorec papirnega seznama poslanih dokumentov (PZZ del) za doplačilo do polne vrednosti storitev za socialno ogrožene oz. pripornike in obsojence (seznama sta ločena); Priloga III: Vzorec računa za doplačilo do polne vrednosti storitev za socialno ogrožene ter pripornike in obsojence; Priloga IV: Vzorec specifikacije k zahtevku za plačilo za medicinsko tehnične pripomočke - za doplačilo do polne vrednosti storitev za socialno ogrožene ter pripornike in obsojence; Priloga V: Vzorec specifikacije - za doplačilo do polne vrednosti storitev za socialno ogrožene ter pripornike in obsojence; Priloga VI: Vzorec zahtevka za plačilo za medicinsko tehnične pripomočke - do polne vrednosti storitev za socialno ogrožene ter pripornike in obsojence; Priloga VII: Vzorec zahtevka za plačilo za lekarniško dejavnost (zdravila) - do polne vrednosti storitev za socialno ogrožene ter pripornike in obsojence; Priloga VIII: Dopolnitve RIP faktur, RIP prilog in RIP AOR so podrobno opisane v vsebinskih in tehničnih navodilih za posamezno RIP področje, ki so v okviru Rip priročnika v celoti objavljene na spletni strani ZZZS; Priloga IX: Navodilo za zajem in posredovanje podatkov o receptih, obračun in arhiviranje receptov (Obr.Rp/02 oz. Rp/03 in IVZ 1.1); Priloga X: Nove podlage zavarovanja za storitve opravljene od 1.1.2009 dalje; Aneks št 3 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2008; Aneks št. 5 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2008; Aneks št. 1 k Področnemu dogovoru za bolnišnice za pogodbeno leto 2008; Aneks št. 1 k področnemu dogovoru za zdravstveno dejavnost socialnovarstvenih zavodov in zavodov za usposabljanje za pogodbeno leto 2008; Aneks št. 1 k Področnemu dogovoru za lekarniško dejavnost za pogodbeno leto 2008; Aneks št. 2 k Področnemu dogovoru za lekarniško dejavnost za pogodbeno leto 2008; Število opredeljenih zavarovanih oseb za izbranega zdravnika na dan 31.08.2008; Finančno poslovanje Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije v letu 2009; Evalvacijsko poročilo o pilotni uvedbi neposrednega (on-line) dostopa do podatkov zdravstvenega zavarovanja in o prenovi sistema kartice zdravstvenega zavarovanja v Splošni bolnišnici dr. Franca Derganca od 15.10.2008 dalje; Izšla ponatisnjena zbirka 16 tematskih zloženk o pravicah in obveznostih zavarovanih oseb v obveznem zdravstvenem zavarovanju
Elektronsko dostopna številka

Letnik XVI

Št. 4/2008: Področni dogovor za bolnišnice za pogodbeno leto 2008; Priloga I// Standardi za ambulantno dejavnost; Priloga I/a// Standardi za transplantacije; Priloga I/b// Standard za dnevno obravnavo na psihiatriji in oskrbo v tuji družini; Priloga I/c// Standard za podaljšano bolnišnično zdravljenje ter za zdravstveno nego in paliativno oskrbo; Priloga I/d// Standard za doječe matere in spremljanje; Priloga I/e// Standard za nove zasebne izvajalce; Priloga I/f// Standard za paranteralno prehrano in oskrbo s kisikom; Priloga II// Aktna bolnišnična obravnava - SPP; Priloga II/a// Seznam SPP z utežmi; Priloga III// Terciarna dejavnost; Priloga IV// Seznam meril in opomb za opredelitev ustreznosti sprejemov; Priloga V// Seznam preiskav z magnetno resonanco (MR) in računalniškim tomografom (CT); Priloga VI// Kriteriji za uvrstitev na nacionalno čakalno listo; Priloga VII// Prospektivni programi; Priloga VII/a// Seznam posegov za prospektivne programe; Priloga VIII// Seznam zdravil v bolnišnični dejavnosti, za katere se poraba spremlja na ravni bolnika; Priloga IX// Kazalniki poslovne učinkovitosti; Priloga I/a// Standardi za transplatacije (veljavnost od 1. 10. 2008 dalje); 2. priloga I/b// Standard za dnevno obravnavo na psihiatriji in oskrbo v tuji družini
Elektronsko dostopna številka


Št. 3/2008: Aneks št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2008; Aneks št. 2 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2008; Redakcijski popravki Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2008; Področni dogovor za zdravstvene domove in zasebno zdravniško dejavnost za pogodbeno leto 2008; Področni dogovor za zdravstveno dejavnost naravnih zdravilišč za pogodbeno leto 2008; Področni dogovor za zdravstveno dejavnost socialnovarstvenih zavodov in zavodov za usposabljanje za pogodbeno leto 2008; Področni dogovor za lekarniško dejavnost za leto 2008; Število opredeljenih zavarovanih oseb za izbranega zdravnika na dan 31. 5. 2008; Kako povečati učinkovitost sistema zdravstvenega varstva?; Prenova sistema kartice zdravstvenega zvarovanja z uvajanjem neposrednega (on-line) dostopa do podatkov zdravstvenega zavarovanja, Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje projektov z apromocijo zdravja v letu 2008
Elektronsko dostopna številka


Št. 2/2008: Splošni dogovor za pogodbeno leto 2008; Aneks št. 4 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2007; Aneks št. 4 k Področnemu dogovoru za zdravstveneo dejavnost socialnovarstvenih zavodov in zavodov za usposabljanje za pogodbeno leto 2007; Navodilo o zagotavljanju predlog, hlačnih predlog (plenic), posteljnih predlog ali nepropustnih hlačk v socialnih in drugih zavodih na Mesečno zbirno naročilnico; Število opredeljenih zavarovanih oseb na dan 28.02.2008; Nov Strateški razvojni program ZZZS za obdobje od 2008 do 2013; ZZZS opozarja na zavajujoč in pristranski plakat Zdravniške zbornice Slovenije o pravicah do zobozdravstvenih storitev
Elektronsko dostopna številka

Št. 1/2008: Stališča Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije do razvojnih vprašanj zdravstvenega varstva v Sloveniji; Zaključki inštruktažne konference "Uvajanje sodobnega On-line elektronskega poslovanja v sistem zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja; Aneks št. 2 k Področnemu dogovoru za lekarniško dejavnost za pogodbeno leto 2007; Aneks št. 2 k Področnemu dogovoru za zdravstveneo dejavnost socialnovarstvenih zavodov in zavodov za usposabljanje za leto 2007; Aneks št. 3 k Področnemu dogovoru za zdravstveno dejavnost socialnovarstvenih zavodov in zavodov za usposabljanje za leto 2007; Popravek čistopisa št. 2 k Področnemu dogovoru za bolnišnice za pogodbeno leto 2007; Pravilnik o izvajanju nadzorov; Število opredeljenih zavarovanih oseb za izbranega zdravnika na dan 31.8.2007; Število opredeljenih zavarovanih oseb za izbranega zdravnika na dan 30.11.2007; Uveljavitev sprememb in dopolnitev Pravil obveznega zdravstevnega zavarovanja predvidoma konec meseca aprila 2008; Izšla plakat in zloženka o vodenju čakalne knjige in čakalnih dob za zdravstvene storitve v obveznem zdravstvenem zavarovanju; Nov čistopis vložnih listov "Navodilo o beleženju in obračunavanju zdravstvenih storitev"
Elektronsko dostopna številka

Letnik XV

Št.4/2007: Najava inštruktažne konference ZZZS o uvajanju sodobnega ON-LINE elektronskega poslovanja v sistem zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja; Zahteve za računalniško-komunikacijsko opremo izvajalcev zdravstvenih storitev za uporabo sistema on line zdravstvenega zavarovanja; Priporočila glede varnostnih ukrepov: priloga; Aneks št. 3 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2007; Aneks št. 1 k Področnemu dogovoru za zdravstvene domove in zasebno zdravniško dejavnost za pogodbeno leto 2007; Aneks št. 1 k Področnemu dogovoru za zdravstveno dejavnost socialnovarstvenih zavodov in zavodov za usposabljanje za leto 2007; Aneks št. 2 k Področnemu dogovoru za bolnišnice za pogodbeno leto 2007; Aneks št. 1 k Področnemu dogovoru za lekarniško dejavnost za pogodbeno leto 2007; Aneks št. 1 k Področnemu dogovoru za zdravstveno dejavnost naravnih zdravilišč za leto 2007; Število opredeljenih zavarovanih oseb za izbranega zdravnika na dan 31.5.2007; Uveljavitev sprememb in dopolnitev Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja s 31. 07.2007; Izid informativnih gradiv za promocijo sistemov naročanja za odpravljanje nepotrebnega čakanja pred ordinacijami osebnih zdravnikov; Poročilo o evropski konferenci "Health and social security in a life cycle" v organizaciji Wissenshafliches Institut der AOK (BV); Poročilo o evropskem forumu "The European way(s) back to work" v organizaciji Suva (Schweizerische Unfallversicherungsanstalt)
Elektronsko dostopna številka

Št. 3/2007: Poročilo s strokovnega posveta "Odpravljanje nepotrebnega čakanja pred ordinacijami osebnih zdravnikov" z zaključki; Aneks št.2 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2007; Področni dogovor za zdravstvene domove in zasebno zdravniško dejavnost za pogodbeno leto 2007; Področni dogovor za lekarniško dejavnost za leto 2007; Aneks št. 3 k Področnemu dogovoru za lekarniško dejavnost za pogodbeno leto 2006; Področni dogovor za zdravstveno dejavnost naravnih zdravilišč za leto 2007; Področni dogovor za zdravstveno dejavnost socialnovarstvenih zavodov in zavodov za usposabljanje za leto 2007; Aneks št. 1 k Področnemu dogovoru za bolnišnice za pogodbeno leto 2007; Število opredeljenih zavarovanih oseb za izbranega zdravnika na dan 28.02.2007; Poročilo o izvedbi javnega razpisa ZZZS za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja v letu 2007
Elektronsko dostopna številka

Št. 2/2007: Splošni dogovor za pogodbeno leto 2007; Aneks št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2007; Aneks št. 3 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2006; Področni dogovor za bolnišnice za pogodbeno leto 2007; Navodilo za izpolnjevanje listine "Ortodontsko zdravljenje" (Obrazec ORT); Navodilo za uveljavljanje pravice zavarovanih oseb do prevoza z reševalnimi in drugimi vozili; Število opredeljenih zavarovanih oseb za izbranega zdravnika na dan 30.11.2006; Stališče Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije do Sporočila Evropske komisije v zvezi s posvetovanjem glede ukrepov Skupnosti na področju zdravstvenih storitev; Poročilo s sestanka Sveta evropske zveze medicine v zavarovalništvu in socialnem zavarovanju; Skupščina ZZZS sprejela predlog sprememb in dopolnitev Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja
Elektronsko dostopna številka

Št. 1/2007: Aneks št.2 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2006; Aneks št. 1 k Področnemu dogovoru za bolnišnice za pogodbeno leto 2006; Aneks št. 2 k Področnemu dogovoru za bolnišnice za pogodbeno leto 2006; Aneks št. 1 k Področnemu dogovoru za zdravstveno dejavnost socialnovarstvenih zavodov in zavodov za usposabljanje za leto 2006; Aneks št. 1 k Področnemu dogovoru za lekarniško dejavnost za pogodbeno leto 2006; Aneks št. 2 k Področnemu dogovoru za lekarniško dejavnost za pogodbeno leto 2006; Aneks št. 2 k Področnemu dogovoru za zdravstvene domove in zasebno zdravniško dejavnost za pogodbeno leto 2006; Aneks št. 3 k Področnemu dogovoru za zdravstvene domove in zasebno zdravniško dejavnost za pogodbeno leto 2006; Redakcijski popravki Aneksa št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2006 in Področnega dogovora za zdravstveno dejavnost naravnih zdravilišč za leto 2006; Uveljavljanje pravic do zdravstvenih storitev tujih zavarovanih oseb iz držav Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in iz države Švice od 1.1. 2007 dalje; Število opredeljenih zavarovanih oseb za izbranega zdravnika na dan 31.8.2006; Informacija o uvedbi on-line sistema, neposrednega dostopa do podatkov in prenovi sistema kartice zdravstvenega zavarovanja; Informacija o prilagoditvi obrazcev in listin obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi uvedbe evra; Neupravičeno posojanje kartice zdravstvenega zavarovanja je kaznivo, nevarno in drago; Nepravilnosti pri predpisovanju zdravil na recept v Zdravstvenem domu Novo mesto; PredstavnikZavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije prejel prestižno mednarodno nagrado "Drops award 2007" za najvidnejše dosežke na področju uporabe kartic v zdravstvu; Izid nove knjige v zbirki "Knjižnica Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije"
Elektronsko dostopna številka

Letnik XIV

Št.4/2006: Področni dogovor za zdravstvene domove in zasebno zdravniško dejavnost za pogodbeno leto 2006; Aneks št. 1 k Področnemu dogovoru za zdravstvene domove in zasebno zdravniško dejavnost za pogodbeno leto 2006; Aneks št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2006; Navodila izvajalcem za vodenje čakalne knjige v bolnišnični in izvenbolnišnični dejavnosti; Navodila izvajalcem za obračunavanje zdravstvenih storitev pri uvedbi evra kot nacionalne valute; Število opredeljenih zavarovanih oseb za izbranega zdravnika na dan 28.2.2006 in 31.5.2006; Trendi predpisovanaj zdravil na recepte v breme OZZ; Upravni odbor ZZZS o problematiki oblikovanja cen zdravil; Začasna zadržanosz od dela v Sloveniji; Poročilo s 16. kongresa Evropske zveze medicine v zavarovalništvu in socialnem zavarovanju; Poročilo o izvedbi javnega razpisa ZZZS za sofinanciranje in donatorstvo programov in projektov v letu 2006; Prispevajmo k bolj varni in pravilni rabi zdravil; Izšla zbirka 16 tematskih zloženk in revidirana izdaja knjižice "Kako do zdravnika"; Informacija o prilagoditvi obrazcev in listin OZZ zaradi uvedbe evra
Elektronsko dostopna številka

Št. 3/2006: Področni dogovor za zdravstveno dejavnost socialnovarstvenih zavodov in zavodov za usposabljanje za leto 2006; Področni dogovor za lekarniško dejavnost za leto 2006; Področni dogovor za zdravstveno dejavnost naravnih zdravilišč za leto 2006; Aneks št. 2 k Področnemu dogovoru za zdravstveno dejavnost socialnovarstvenih zavodov in zavodov za usposabljanje za leto 2005; Aneks št. 1 k Področnemu dogovoru za zdravstveno dejavnost naravnih zdravilišč za leto 2005
Elektronsko dostopna številka

Št. 2/2006: Splošni dogovor za pogodbeno leto 2006; Področni dogovor za bolnišnice za leto 2006; Aneks št. 5 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2005; Aneks št. 6 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2005; Aneks št. 2 k Področnemu dogovoru za bolnišnice za pogodbeno leto 2005
Elektronsko dostopna številka

Št. 1/2006: Aneks št. 2 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2005; Aneks št. 3 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2005; Aneks št. 1 k Področnemu dogovoru za zdravstveno dejavnost socialnovarstvenih zavodov za usposabljanje za leto 2005; Aneks št. 1 k Področnemu dogovoru za bolnišnice za pogodbeno leto 2005; Aneks št. 1 k Področnemu dogovoru za lekarniško dejavnost za pogodbeno leto 2005; Napotki izvajalcem zdravstvenih storitev pri uporabi kartice zdravstvenega zavarovanja od 1. marca 2006 dalje po uveljavitvi sprememb v dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju; Število opredeljenih oseb za izbranega zdravnika na dan 30.11.2005; Informacija o uvedbi evra; Informacija o prilagoditvi obrazcev in listin OZZ zaradi uvedbe evra; Evropska kartica zdravstvenega zavarovanja uvedena že v vseh državah članicah EU, EGP in Švici; Spremembe na področju zagotavljanaj medicinsko - tehničnih pripomočkov; Revidirana izdaja plakatov o pravicah zavarovanih oseb v osnovni, specialistični ambulantni in zobozdravstveni dejavnosti; Ovrednotenje pilotne uvedbe zapisa izdanih zdravilna KZZ in nacionalna uvedba; Analiza opravljenih nadzorov ZZZS v zobozdravstveni dejavnosti na območju Slovenije v letu 2004
Elektronsko dostopna številka

Letnik XIII

Št. 5/2005: Aneks št. 1k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2005; Področni dogovor za zdravstveno dejavnost naravnih zdravilišč za leto 2005; Področni dogovor za lekarniško dejavnost za pogodbeno leto 2005; Aneks št. 1 k Področnemu dogovoru za zdravstvene domove in zasebno zdravniško dejavnost za leto 2005; Popravek priloge X Področnega dogovora za bolnišnice za pogodbeno leto 2005; Število opredeljenih zavarovanih oseb za izbranega zdravnika na dan 31.5.2005; Poročilo s konference o enoletnih izkušnjah pri uporabi evropske kartice zdravstvenega zavarovanja, Bruselj, 28 - 29. 6. 2005; Poročilo s konference o zavarovanju za poškodbe pri delu in poklicne bolezni v razširjeni Evropski uniji, Dunaj, 5 - 6. 9. 2005; Poročilo z mednarodne konference o ocenjevanju delovne zmožnosti ob upoštevanju delovnega mesta, London, 8 - 9. 9. 2005; Poročilo o izvedbi javnega razpisa ZZZS za sofinanciranje in donatorstvo programov ter projektov v letu 2005; Razstava "Sporočilo v steklenici" v Mariboru - akcija za manj tvegano pitje alkohola
Elektronsko dostopna številka

Posebna št. , oktober 2005: Popotnica za novo razvojno obdobje 2005-2009; Upravljanje in odločanje organov upravljanja Zavoda v mandatnem obdobju 2001-2005; Posebnosti upravljanja Zavoda; Seznam novoizvoljenih članov skupščine in območnih svetov Zavoda v letu 2005; Iz osebne izkaznice Zavoda; Strokovnost in razvojna naravnanost - predstavitev službe Zavoda
Elektronsko dostopna številka

Št.4/2005: Področni dogovor za bolnišnice za pogodbeno leto 2005
Elektronsko dostopna številka

Št.3/2005: Splošni dogovor za pogodbeno leto 2005; Področni dogovor za zdravstvene domove in zasebno zdravniško dejavnost za leto 2005; Področni dogovor za zdravstveno dejavnost socialnovarstvenih zavodov in zavodov za usposabljanje za leto 2005; Informacija o finančnem poslovanju Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije v obdobju januar - junij 2005
Elektronsko dostopna številka

Št.2/2005: Aneks št. 3 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2004; Aneks št. 3 k Področnemu dogovoru za zdravstveno dejavnost socialnovarstvenih zavodov in zavodov za usposabljanje za leto 2004; Aneks št. 3 k Področnemu dogovoru za bolnišnice za pogodbeno leto 2004; Novosti s področja medicinsko-tehničnih pripomočkov v obveznem zdravstvenem zavarovanju; Sklep o določitvi nazivov in šifer medicinsko-tehničnih pripomočkov in bolezni in zdravstvenih stanj zavarovanih oseb, pri katerih jim je zagotovljen posamezni medicinsko-tehnični pripomoček; Sklep o določitvi cenovnih standardov medicinsko-tehničnih pripomočkov; Navodilo o zagotavljanju predlog, plenic in posteljnih predlog za zavarovane osebe, ki so v domači oskrbi ali oskrbi v socialnem ali drugem zavodu; Število opredeljenih zavarovanih oseb za izbranega zdravnika na dan 28.2.2005; Zaključki in stališča udeležencev strateške konference o zdravstvenem absentizmu; Dobro je videti dobro! Donatorska akcija Nove Ljubljanske banke za izvedbo dodatnih 1.000 operacij sive mrene poteka uspešno
Elektronsko dostopna številka

Št. 1/2005: Strateško upravljanje in odločanje ZZZS v letu 2004; Aneks št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2004; Aneks št. 2 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2004; Aneks št. 1 k Področnemu dogovoru za bolnišnice za pogodbeno leto 2004; Aneks št. 2 k Področnemu dogovoru za bolnišnice za pogodbeno leto 2004; Aneks št. 1 k Področnemu dogovoru za zdravstveno dejavnost naravnih zdravilišč za leto 2004; Aneks št. 1 k Področnemu dogovoru za zdravstveno dejavnost socialnovarstvenih zavodov in zavodov za usposabljanje za leto 2004; Aneks št. 2 k Področnemu dogovoru za zdravstveno dejavnost socialnovarstvenih zavodov in zavodov za usposabljanje za leto 2004; Aneks št. 1 k Področnemu dogovoru za lekarniško dejavnost za pogodbeno leto 2004; Čistopis Navodila o zagotavljanju slušnih aparatov po 1.1.2005; Nujna medicinska pomoč, nujno zdravljenje, neodložljive storitve - pojasnilo k 101., 102., 103. in 158. členu Pravil; Število opredeljenih zavarovanih oseb za izbranega zdravnika na dan 30.11.2004; Evidentiranje in uveljavljanje povračil škod (regresni zahtevki) - pomemben vir prihodkov obveznega zdravstvenega zavarovanja; Projekt Netc@rds - korak k uvedbi elektronske evropske kartice zdravstvenega zavarovanja; Katalog informacij javnega značaja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije
Elektronsko dostopna številka

Letnik XII

Št. 6/2004: Ob zaključku poslovnega leta 2004; Aneks št. 4 k področnemu dogovoru za lekarniško dejavnost za pogodbeno leto 2003; Pravilnik o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja; Navodilo o uresničevanju pravice zavarovancev do začasne zadržanosti od dela in do nadomestila plače; Ukrepi za zmanjšanje tveganj nepravilne uporabe kartice zdravstvenega zavarovanja; Število opredeljenih zavarovanih oseb za izbranega zdravnika na dan 31.5.2004; Število opredeljenih zavarovanih oseb za izbranega zdravnika na dan 31.8.2004; Zagon nacionalnega projekta za promocijo varne in pravilne rabe zdravil; Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje in donatorstvo programov in projektov za promocijo pravilne in zdravju prijazne rabe zdravil.
Elektronsko dostopna številka

Št. 5/2004: Področni dogovor za bolnišnice za pogodbeno leto 2004 (Priloga: Seznam SPP z utežmi); Področni dogovor za lekarniško dejavnost za pogodbeno leto 2004; Začasna zadržanost od dela v Sloveniji v letu 2003.
Elektronsko dostopna številka

Št.4/2004: Predpisovanje zdravil za dopust; Novosti na področju zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja po 1.6.2004; Informacija o načinih in postopkih uveljavljanja zdravstvenih storitev v Republiki Sloveniji; Information About the Methods and Proceedings for Claiming Health Services in the Republic of Slovenia; Spremembe in dopolnitve navodila o beleženju in obračunavanju zdravstvenih storitev z veljavnostjo od 1.6.2004; Priloga III k Področnemu dogovoru za zdravstveno dejavnost naravnih zdravilišč za leto 2004; Število opredeljenih zavarovanih oseb za izbranega zdravnika na dan 28.2.2004; Zaključki strokovnega posveta "Partnerji za varno in pravilno rabo zdravil".
Elektronsko dostopna številka

Št.3/2004: Dogovor 2004; Splošni dogovor za pogodbeno leto 2004; Področni dogovor za zdravstvene domove in zasebno zdravniško dejavnost za pogodbeno leto 2004; Področni dogovor za zdravstveno dejavnost naravnih zdravilišč za leto 2004; Področni dogovor za zdravstveno dejavnost socialnovarstvenih zavodov in zavodov za usposabljanje za leto 2004.
Elektronsko dostopna številka

Št. 2/2004: Novosti na področju zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja po vstopu Slovenije v Evropsko unijo; Spremembe in dopolnitve navodil o beleženju in obračunavanju zdravstvenih storitev; Aneks št. 3 k Področnemu dogovoru za lekarniško dejavnost za pogodbeno leto 2003; Aneks št. 3 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2003; Posredovanje podatkov za povrnitev povzročene škode od zavarovalnic; Projekt Darovalec - začetek zbiranja pristopnih izjav v mariborski regiji; Informacije o zdravem načinu življenja na informativnih straneh samopostrežnih terminalov v območni enoti Ljubljana od 15.4.2004 dalje.
Elektronsko dostopna številka

Št.1/2004: Partnerska pogajanja in sklepanje pogodb z izvajalci zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2003 in 2004; Aneks št. 2 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2003; Aneks št. 3 k Področnemu dogovoru za zdravstvene domove in zasebno zdravniško dejavnost za leto 2003; Aneks št. 1 k Področnemu dogovoru za bolnišnice za pogodbeno leto 2003; Aneks št. 2 k Področnemu dogovoru za bolnišnice za pogodbeno leto 2003; Metodologija za načrtovanje SPP: Priloga 9; Seznam SPP in uteži po posameznih SPP: Priloga 9a; Aneks št. 1 k Področnemu dogovoru za zdravstveno dejavnost naravnih zdravilišč za pogodbeno leto 2003; Aneks št 1 k Področnemu dogovoru za zdravstveno dejavnost socialnovarstvenih zavodov in zavodov za usposabljanje za leto 2003; Število opredeljenih zavarovanih oseb za izbranega zdravnika na dan 30.11.2003; Spremembe na področju izvajanja pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja; Finančno poslovanje Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije v letu 2003; Zdravila, ki se predpisujejo na recept v letu 2003; Nadomestila plače za začasno zadržanost od dela v letu 2003.
Elektronsko dostopna številka

Letnik XI

Št. 5/2003: Področni dogovor za bolnišnice za pogodbeno leto2003; Aneks št. 2 k Področnemu dogovoru za zdravstvene domove in zasebno zdravniško dejavnost za leto 2003; Poslovnik komisije za razvrščanje zdravil na liste; Navodilo o prijavljanju podatkov za izdajo profesionalne kartice: Verzija 4.0; Poročilo o aktivnostih ob uvajanju najvišjih priznanih vrednosti zdravil; Poročilo o aktivnostih za skrajšanje čakalnih dob v letu 2003; Število opredeljenih zavarovanih oseb za izbranega zdravnika na dan 31.5.2003.
Elektronsko dostopna številka

Št. 4/2003: Dogovor 2003; Splošni dogovor za pogodbeno leto 2003; Aneks št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2003; Področni dogovor za zdravstvene domove in zasebno zdravniško dejavnost za pogodbeno leto 2003; Aneks št. 1 k Področnemu dogovoru za zdravstvene domove in zasebno zdravniško dejavnost za leto 2003; Področni dogovor za lekarniško dejavnost za pogodbeno leto 2003; Aneks št. 1 in Aneks št. 2 k Področnemu dogovoru za lekarniško dejavnost za pogodbeno leto 2003; Področni dogovor za zdravstveno dejavnost naravnih zdravilišč za leto 2003; Področni dogovor za zdravstveno dejavnost socialnovarstvenih zavodov in zavodov za usposabljanje za leto 2003; Veljavna lista zdravil in dopolnjeno navodilo za magistralna zdravila
Elektronsko dostopna številka

Št. 3/2003: Predpisovanje zdravil na recepte za prve tri mesece leta 2003 po metodologiji projekta STIRA; Absentizem v Sloveniji v prvem četrtletju leta 2003; Aneks št. 2 k Področnemu dogovoru za zdravstvene domove in zasebno zdravniško dejavnost za leto 2002; Aneks št. 1 k Področnemu dogovoru za lekarniško dejavnost za pogodbeno leto 2002; Aneks št. 1 k Področnemu dogovoru za zdravstveno dejavnost socialnovarstvenih zavodov in zavodov za usposabljanje za pogodbeno leto 2002; Pravilnik o nadzorih; Število opredeljenih zavarovanih oseb za izbranega zdravnika na dan 28.2.2003; Varno hranjenje profesionalne kartice; Informacija o postopku pogajanj med partnerji v zdravstvu; Dopolnjen finanlni načrt Zavoda za leto 2003
Elektronsko dostopna številka

Št.2/2003: Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (prečiščeno besedilo)
Elektronsko dostopna številka

Št.1/2003: Miklavčič, B.:Spoštovani partnerji! (uvodnik); Aneks št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2002; Osnovni kvalifikacijski količniki od 1.1. 2002 dalje: priloga 1; Dodatki v količniku od 1.1. 2002 dalje; Aneks št. 1 k Področnemu dogovoru za zdravstvene domove in zasebno zdravniško dejavnost za leto 2002; Standardi za delo ambulant XII 2001: Priloga 1A; Aneks št. 1 k Področnemu dogovoru za bolnišnice za pogodbeno leto 2002; Število opredeljenih zavarovanih oseb za izbranega zdravnika na dan 30.11.2002; Postopki za uveljavljanje pravice do medicinsko-tehničnih pripomočkov po spremembi in dopolnitvi Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (Ur.l. RS št. 18/03); Sklep o določitvi seznama zahtevnejših medicinsko-tehničnih pripomočkov, o upravičenosti katerih s sklepom odloča imenovani zdravnik Zavoda; Sklep o spremembah in dopolnitvah priloge sklepa o boleznih in zdravstvenih stanjih zavarovanih oseb ter nazivih in šifrah medicinsko-tehničnih pripomočkov; Sklep o višini nujnih stroškov pogreba in višini pogrebnine; Sklep o vsebini storitev, ki sodijo v nujne stroške pogreba; Poslovno poročilo Zavoda za leto 2002; Izbor izvajalcev za povečanje obsega rednih programov zdrasvtevnih storitev; Plan zdravstvenega letovanja otrok v letu 2003; Plan obnovitvene rehabilitacije za leto 2003; Od 8. marca 2003 dalje veljajo nove višine pogrebnin
Elektronsko dostopna številka

Letnik X

Št. 5/2002: Spremembe v obveznem zdravstvenem zavarovanju 1.1. 2003; Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja; Navodilo o uresničevanju pravice zavarovancev do začasne zadržanosti od dela in nadomestila plače; Navodilo za uvebo postopkov pri imenovanih zdravnikih Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije; Navodilo za uveljavljanje pravice zavarovanih oseb do potnih stroškov in spremstva; Navodilo za uresničevanje pravice zavarovanih oseb do pripomočkov za vid; Področni dogovor za zdravstveno dejavnost socialnovarstvenih zavodov in zavodov za usposabljanje za leto 2002; Število opredeljenih zavarovanih oseb za izbranega zdravnika na dan 31.8.2002; Medicinsko-tehnični pripomočki na kartici zdravstvenega zavarovanja; Finančno poslovanje Zavoda v letu 2002; 6. redna seja Skupščine Zavoda; Navodilo o načinu posodabljanja osnovnih podatkov o izvajalcih zdravstvenih storitev v bazah Zavoda in drugih uradnih bazah podatkov
Elektronsko dostopna številka

Št. 4/2002: Področni dogovor za bolnišnice za pogodbeno leto 2002; Področni dogovor za terciarno zdravstveno dejavnost za leto 2002; Področni dogovor za lekarniško dejavnost za pogodbeno leto 2002; Novosti na Zavodovih spletnih straneh: Seznam izvajalcev zdravstvenih storitev; Avtomatično obveščanje o novih elektronskih gradivih Zavoda; Uvedba avtomatskega telefonskega odzivnika Zavoda
Elektronsko dostopna številka

Št. 3/2002: Splošni dogovor za pogodbeno leto 2002; Področni dogovor za zdravstvene domove in zasebno zdravniško dejavnost za leto 2002; Področni dogovor za zdravstveno dejavnost naravnih zdravilišč za leto 2002; Aneks št. 2 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2001; Število opredeljenih zavarovanih oseb za izbranega zdravnika na dan 31.5.2002
Elektronsko dostopna številka

Št. 2/2002: Navodila pri obravnavi nerednih plačnikov prispevkov; Okrožnica izvajalcem zdravstvenih storitev o izvajanju 78.a člena zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju; Navodila v zvezi z listinami po uveljavitvi 78.a člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (za storitve opravljene oz. material izdan od 22.6.2002 dalje); Spremembe in dopolnitve Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja; Število opredeljenih zavarovanih oseb za izbranega zdravnika na dan 28.2.2002; Pomembnejša strokovna gradiva odslej tudi na internetu; Poslovanje Zavoda v letu 2001; Obisk Avstrijskega združenja bolniških blagajn v Sloveniji; Obisk slovaške delegacije informatikov v zdravstvu; Novi priročnik Zavoda
Elektronsko dostopna številka

Št.1/2002: Področni dogovor za bolnišnice za pogodbeno leto 2001; Področni dogovor za terciarno zdravstveno dejavnost za leto 2001; Aneks št. 1 k Področnemu dogovoru za zdravstveno dejavnost socialnovarstvenih zavodov in zavodov za usposabljanje za leto 2001, Aneks št. 1 k Področnemu dogovoru za zdravstvene domove in zasebno zdravniško dejavnost za leto 2001, Redakcijski popravke Področnega dogovora za zdravtveno dejavnost naravnih zdravilišč za leto 2001; Sklep o razvrščanju zdravil na liste; Pravilnik o postopku razvrščanja zdravil na liste; Sklep o spremembi in dopolnitvi liste zdravil na podlagi sklepa o razvrščanju zdravil na liste; Predpisovanje in izdajanje magistralnih zdravil v breme zdravstvenega zavarovanja; Število opredeljenih zavarovanih oseb za izbranega zdravnika na dan 30.11.2001; Predpisovanje zdravil v letu 2001; Poročilo o izvedbi ankete o zadovoljstvu izvajalcev zdravstvenih storitev 2001; Svečana seja Skupščine Zavoda ob 10. obletnici; Deklaracija za socialno pravičnost in ohranjanje načel solidarnosti v zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju; Medicinsko tehnični pripomočki na kartici zdravstvenega zavarovanja
Elektronsko dostopna številka

Letnik IX

Št. 4/2001: Informacija o zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju; Pravica do pogrebnine; Pravica do povračila potnih stroškov in pravica do reševalnih prevozov, ki niso nujni; Pravica do nadomestila plače v času takoimenovanega "administrativnega staleža"; Aneks št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2001; Informacija o Področnem dogovoru za lekarniško dejavnost za leto 2001; Redakcijski popravek Področnega dogovora za zdravstveno dejavnost socialnovarstvenih zavodov in zavodov za usposabljanje za leto 2001; Naročilnica; Število opredeljenih zavarovanih oseb za izbranega zdravnika na dan 31.8.2001; Kartica po enoletnih izkušnjah v slovenskem zdravstvu; Anketa o zadovoljstvu izvajalcev zdravstvenih storitev; Finančno poslovanje Zavoda v obdobju januar-november 2001
Elektronsko dostopna številka

Št. 3/2001 : Splošni dogovor za pogodbeno leto 2001; Področni dogovor za zdravstvene domove in zasebno zdravniško dejavnost za leto 2001; Področni dogovor za lekarniško dejavnost za leto 2001; Področni dogovor za zdravstveno dejavnost naravnih zdravilišč za leto 2001; Področni dogovor za zdravstveno dejavnost socialnovarstvenih zavodov in zavodov za usposabljanje za leto 2001

Št. 2/2001: Aneks št. 1 k Področnemu dogovoru za zdravstvenem domove in zasebno zdravniško dejavnost za leto 2000;
Aneks št. 2 k Področnemu dogovoru za zdravstvene domove in zasebno zdravniško dejavnost za leto 2000; Aneks št. 1 k področnemu dogovoru za bolnišnice za pogodbeno leto 2000; Enake storitve na vseh samopostrežnih terminalih; Konvencijska potrdila na samopostrežnih terminalih in internetu; Uveljavljanje pravic do zdravstvenih storitev tujih zavarovanih oseb; Poročilo o predpisovanju zdravil na recept od januarja do maja 2001; Širitev uporabe računalniškega izmenjevanja podatkov; Število opredeljenih zavarovanih oseb za izbranega zdravnika na dan 28.2. 2001 in na dan 31. 5. 2001; Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje in donatorstvo v letu 2001; Finančno poslovanje Zavoda v obdobju januar - junij 2001

Št. 1/2001 : Aneks št. 3 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2000; Aneks št. 4 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2000; Aneks št. 5 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2000; Sklep o načrtovanju, beleženju in obračunavanju zdravstvenih storitev; Naročanje konvencijskih potrdil na samopostrežnem terminalu; Pogajanja partnerjev za splošni dogovor; Poslovanje - rebalans finančnega načrta Zavoda; Pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja

Posebna številka oktober 2001: Kovačič Miloš: Poslanica novi skupščini: tretje redne volitve Zavoda za novo razvojno obdobje; Demokratičnost in transparentnost: tretje redne volitve v organe upravljanja Zavoda; Izvoljeni člani: rezultati volitev v organe upravljanja; [Žunič Vesna]: Zavarovanci želijo stabilno poslovanje zdravstvene blagajne: intervju z Francem Koširjem, generalnim direktorjem ZZZS; Kakovostne storitve, vrhunski kadri, sodobna oprema... in novi razvojni izzivi: iz osebne izkaznice Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Letnik VIII

Št. 4/2000 : Področni dogovor za terciarno zdravstveno dejavnost za leto 2000; Aneks št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2000; Zakaj morajo izvajalci izdati začasne račune za zadnje trimesečje leta 2000; Spremembe in dopolnitve Navodil - Navodila o uresničevanju pravice zavarovancev do začasne zadržanosti od dela in do nadomestila plače, - navodila za uvedbo postopkov pri zdravniških komisijah Zavoda; Vprašanja in odgovori o Pravilih obveznega zdravstvenega zavarovanja; Število opredeljenih zavarovanih oseb za izbranega zdravnika na dan 31.8.2000; Seja Skupščine Zavoda; Razvoj telemedicine v Sloveniji; Vzajemna: uspešno po prvem letu poslovanja; Začasna zadržanost od dela v letu 1999; Javni razpis za sofinanciranje in donatorstvo v letu 2000

Št. 3/2000 : Področni dogovor za bolnišnice za pogodbeno leto 2000; Področni dogovor za terciar za pogodbeno leto 2000; Poročilo z Razvojne konference o financiranju bolnišnic v funkciji obvladovanja izdatkov; Razumna poraba zdravil

Št. 2/2000 : Spremembe in dopolnitve Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja z obrazložitvijo; Sklep o določitvi standardne cene nemedicinskega dela oskrbnega dne pri zdraviliškem zdravljenju; Število opredeljenih oseb na dan 28. 2. 2000; Sprememba navodil za uveljavljanje pravic do zdravstvenih storitev z obrazložitvijo; Uvedba kartice zdravstvenega zavarovanja se približuje koncu; Področni dogovor za bolnišnice za leto 2000; Poročilo o delu organov upravljanja v obdobju od januarja do junija 2000

Št. 1/2000 : Splošni dogovor za pogodbeno leto 2000; Področni dogovor za zdravstvene domove in zasebno zdravniško dejavnost za leto 2000; Področni dogovor za lekarniško dejavnost za leto 2000; Področni dogovor za zdravstveno dejavnost naravnih zdravilišč za leto 2000; Področni dogovor za zdravstveno dejavnost socialnovarstvenih zavodov in zavodov za usposabljanje za leto 2000

Letnik VII

Št. 5/99 : Pravilnik o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja z obrazložitvijo, navodilo za zajem in posredovanje podatkov o receptih, obračun in arhiviranje receptov, Sklep o višini pogrebnine, Sklep o uvedbi novega obračunskega sistema v ginekologiji na primarni ravni z obrazložitvijo, Aneks št. 2 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 1999, Aneks št. 2 k Področnemu dogovoru za zdravstvene domove in zasebno zdravniško dejavnost za leto 1999, Aneks št. 1 k Področnemu dogovoru za lekarniško dejavnost za pogodbeno leto 1999, Aneks št. 1 k področnemu dogovoru za zdravstveno dejavnost naravnih zdravilišč za pogodbeno leto 1999, Število opredeljenih zavarovanih oseb za izbranega zdravnika na dan 31.8.1999, Kartica ob prehodu v novo tisočletje, S 1.11.1999 ustanovljena Vzajemna, Nova knjiga v knjižni zbirki Zavoda

Št. 4/99 : Aneks št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 1999, Pravilnik o postopku razvrščanja zdravil na liste, Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o kartici zdravstvenega zavarovanja, Pravilnik o nadzoru nad izvajanjem programov zdravstvenih storitev in uresničevanjem pogodb, Sprememba Navodil o planiranju, evidentiranju in obračunavanju zdravstvenih storitev na področju prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja, Poročilo komisije o obravnavi vlog iz javnega razpisa za sofinanciranje, sponzoriranje in donatorstvo

Št. 3/99: Obrazci za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja in navodila za njihovo izpolnjevanje: Navodilo za uveljavljanje pravic do zdravstvenih storitev z DELOVNIM NALOGOM; Navodilo za uresničevanje pravice zavarovanih oseb do pripomočkov za vid;
Spremembe obrazcev za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja oziroma navodil za njihovo izpolnjevanje glede na leto 2000 in drugih zahtev; Navodilo za prijavo-odjavo zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni

Št. 2/99: Splošni dogovor za pogodbeno leto 1999; Področni dogovori za leto 1999

Št. 1/99 : Aneks št. 3 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 1998, Aneks št. 1 k Področnemu dogovoru za bolnišnice za leto 1998, Aneks št. 1 k Področnemu dogovoru za terciarno zdravstveno dejavnost za leto 1998

Posebna številka, maj 99: Izstopiti iz povprečja (vzpostavitev nove vzajemne zdravstvene zavarovalnice), "Vzajemna bo omogočila dosegljivo in trajno zdravstveno varnost Slovencev" (intervju Marjete T. Vesel z generalnim direktorjem ZZZS)

Posebna številka, marec 99: S kartico zdravstvenega zavarovanja v tretje tisočletje in v Evropo

Letnik VI

Št. 5/98 : Aneks št. 2 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 1998, Aneks št. 1 k Področnemu dogovoru za zdravstvene domove in zasebno zdravniško dejavnost za leto 1998, Aneks št. 1 k Področnemu dogovoru za zdravstveno dejavnost naravnih zdravilišč za leto 1998, Spremembe in dopolnitve Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja,
Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o razvstitvi zdravil na liste

Št. 4/98 : Začasni seznami specialistično ambulantnih storitev za obračun obveznemu zdravstvenemu zavarovanju

Št. 3/98 : Področni dogovor za bolnišnice in terciarno zdravstveno dejavnost za pogodbeno leto 1998

Št. 2/98 : Dogovor 98 - pravna osnova za pripravo ponudb in sklepanje pogodb

Št. 1/98 : Spremembe in dopolnitve Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja

Posebna številka, junij 1998: Vstopamo v novo obdobje informacijskega sistema zdravstvenega varstva in zavarovanja (mednarodno strokovno srečanje v Čatežu)

Posebna številka, maj1998: Vse kartice v Posavju so razdeljene!

Letnik V

Št. 5/97 : Novi obrazci za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja in navodila za njihovo izpolnjevanje

Št. 4/97 : Aneks št. 1 k Področnemu dogovoru za zdravstvene domove za leto 1996; Spremembe in dopolnitve Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja; Čakalna knjiga za preglede in preiskave v specialistično ambulantni dejavnosti in dispanzerjih

Št. 3/97 : Dogovor 97 - pravna osnova za pripravo ponudb in sklepanje pogodb

Št. 2/97 : Splošni pogoji za Prostovoljna zdravstvena zavarovanja za doplačila (SPO-97) s pojasnilom

Št. 1/97 : Navodila o planiranju, evidentiranju in obračunavanju zdravstvenih storitev

Posebne regionalne številkedecember 1997 : Pot do kakovostnih storitev

Posebna številkadecember 1997 : Slovenski projekt kartice zdravstvenega zavarovanja

Posebna številka, marec 1997 : Peta obletnica Zavoda

Letnik IV

Št. 6/96 : Spremembe in dopolnitve Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja

Št. 5/96 : Dogovor 96 - pravna osnova za pripravo ponudb in sklepanje pogodb

Št. 4/96 : Nova lista zdravil, ki se predpisujejo na račun obveznega zdravstvenega zavarovanja in seznam zdravil, razvrščenih na liste

Št. 3/96 : Izvajanje Projekta kartice zdravstvenega zavarovanja ( vsebinska predstavitev projekta KZZ )

Št. 2/96 : Navodilo o uresničevanju pravice zavarovancev do začasne zadržanosti od dela in do nadomestila plače ter Navodilo za uveljavljanje pravic do zdravstvenih storitev z napotnico v obveznem zdravstvenem zavarovanju

Št. 1/96 : Poročilo o sklepanju pogodb z izvajalci zdravstvenih dejavnosti za leto 1995

Letnik III

Št. 6/95 : Spremembe in dopolnitve Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja

Št. 5/95 : Sklep o določitvi odstotkov prednosti zdravstvenih storitev, ki se zagotavljajo v obveznem zdravstvenem zavarovanju

Št. 4/95 : Dogovor 95 - pravna osnova za pripravo ponudb in sklepanje pogodb

Št. 3/95 : Pravilnik o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja ( ULRS št. 32/95 )

Št. 2/95 : Izvajanje pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja

Št. 1/95 : Splošni pogoji za prostovoljna zdravstvena zavarovanja za doplačila do polne vrednosti storitev

Letnik II

Št. 7/94 : Spremembe in dopolnitve navodila o evidentiranju in fakturiranju zdravstvenih storitev

Št. 6/94 : Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja

Št. 5/94 : Novosti v zdravstvenem zavarovanju in financiranju v letu 1995

Št. 4/94 : Fizioterapija v letu 1994

Št. 3/94 : Dogovor 1994 - osnova za ponudbe za izvajanje programov

Št. 2/94 : Začasno strokovno navodilo o napotitvah zavarovanih oseb na zdraviliško zdravljenje

Št. 1/94 : Sklep o določitvi cenovnih standardov tehničnih pripomočkov

Letnik I

Št. 3/93 : Izvedbeno navodilo o evidentiranju in fakturiranju zdravstvenih storitev

Št. 2/93 : Sprememba sklepa o obračunavanju zdravstvenih storitev

Št. 1/93 :Začasni pravilnik (objavljen v ULRS št. 14/93) o pravicah do ortopeda, ortetičnih, očesnih, slušnih, zobnoprotetičnih in drugih pripomočkov

Naročanje in informacije:

Uredništvo izdaj, Miklošičeva cesta 24, 1507 Ljubljana
tel. 01/30 -77-541