3. redna seja z dne 12.4.2018 in z dne 15. 6. 2018

Predlog dnevnega reda 3. seje Skupščine ZZZS z dne 12.4.2018

 1. Zapisnik 2. redne in 1. izredne seje in poročilo o realizaciji sklepov (mag. Suzana Jarc). 
 2. Informacija o poslovanju ZZZS v letu 2017 (Marjan Sušelj, univ. dipl. psih.).
 3. Določitev območij območnih enot in izpostav ZZZS (Marjan Sušelj, univ. dipl. psih.).
 4. Predstavitev Strategije dolgožive družbe (mag. Boštjan Vasle, v. d. direktorja UMAR).
 5. Analiza bolniške odsotnosti z dela po posameznih vzrokih s predlogom ukrepov za njihovo obvladovanje – realizacija sklepa (dr. Ticijana Prijon, dr. med., spec. druž. med.).
 6. Načrt posodabljanja standardov in normativov zdravstvenih storitev – realizacija sklepa (Anka Bolka, univ. dipl. mat.).
 7. Poročilo o delu Upravnega odbora ZZZS od predhodne seje Skupščine (Tatjana Čerin, predsednica Upravnega odbora ZZZS).
 8. Pobude, vprašanja, informacije.

Predsednica Skupščine
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Lučka Böhm, l. r.
 

Nadaljevanje prekinjene 3. redne seje Skupščine ZZZS z dne 15.6.2018

 1. obravnava 6. točke dnevnega reda »Načrt posodabljanja standardov in normativov zdravstvenih storitev – realizacija sklepa«,
 2. obravnava 7. točke dnevnega reda »Poročilo o delu Upravnega odbora od predhodne seje Skupščine«
 3. obravnava 8. točke dnevnega reda »Pobude, vprašanja, informacije«, pod katero bo opravljena tudi razprava o realizaciji sklepov
 4. vrnitev na 3. točko dnevnega reda "Določitev območja območnih enot in izpostav - stališče službe Zavoda.


Predsednica Skupščine
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Lučka Böhm, l. r.