38. redna seja Upravnega odbora ZZZS z dne 26.2.2021

 

Predlog dnevnega reda

1.    Zapisnik 37. redne in 5. izredne dopisne seje s poročilom o realizaciji sklepov (Suzana Jarc).
2.    Popis premoženja po stanju na dan 31. 12. 2020 (Mija Ankele Kokalj).
3.    Letno poročilo za leto 2020 in predlog potrditve letnega poročila - zaključnega računa za leto 2020 (Marjan Sušelj).
4.    Letno poročilo in planski dokumenti sektorja za notranje revidiranje – v seznanitev (Marjan Sušelj in Polona Pergar Guzaj, državna notranja revizorka).
5.    Predloga novele Pravil OZZ in Sklepa o pogojih za medicinske pripomočke iz OZZ (Snežana Marković, Drago Perkič).
6.    Predlog pravilnika o volitvah in sklepa o ustanovitvi območnih svetov (Suzana Jarc).
7.    Izbira organizatorjev obnovitvene rehabilitacije in letovanja otrok za leto 2021 (Darja Kušar).
8.    Kadrovske zadeve (Marjan Sušelj, Tanja Lovšin).
9.    Vprašanja, pobude, informacije.

Tatjana Čerin, l. r.
predsednica Upravnega odbora
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije

 

Gradivo za javnost s te seje