5. seja Upravnega odbora ZZZS z dne 15.2.2018

Predlog dnevnega reda 5. seje Upravnega odbora ZZZS z dne 15.2.2018 ob 10.00 uri

 1. Reševanje problematike mreže izvajalcev ter učinkovita uporaba prostorov in opreme v bolnišnicah – realizacija pobude (mag. Mirko Stopar, v. d. generalnega direktorja Direktorata za zdravstveno ekonomiko pri Ministrstvu za zdravje).
 2. Zapisnik 4. redne in 1. izredne seje Upravnega odbora ter poročilo o realizaciji sklepov (mag. Suzana Jarc).
 3. Sofinanciranje programa skupinske obnovitvene rehabilitacije v letu 2018 - plan in razpis (Darja Kušar, univ. dipl. ekon.).
 4. Sofinanciranje programa zdravstvenega letovanja otrok in šolarjev v letu 2018 – plan in razpis (Darja Kušar, univ. dipl. ekon.).
 5. Analiza bolniške odsotnosti z dela po posameznih vzrokih z akcijskim načrtom za njeno obvladovanje – realizacija sklepa Skupščine (Nina Pirnat, dr. med., spec.)
 6. Poročilo o izvajanju določil 86. člena ZZVZZ – realizacija sklepa Skupščine
  (mag. Boštjan Savšek).
 7. Imenovanje predstavnikov uporabnikov v svet javnega zdravstvenega zavoda: Svet zavoda Onkološki inštitut Ljubljana (mag. Suzana Jarc).
 8. Pobude, vprašanja, informacije.
   

Predsednica Upravnega odbora
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije
Tatjana Čerin, l. r.