6. seja Upravnega odbora ZZZS z dne 27.2.2018

Predlog dnevnega reda 6. seje Upravnega odbora ZZZS z dne 27.2.2018 ob 8.30 uri

  1. Popis premoženja ZZZS po stanju na dan 31. 12. 2017
    (Mija Ankele Kokalj, dipl. ekon.).
  2. Poslovno poročilo ZZZS za leto 2017 in predlog potrditve letnega poročila – zaključnega računa ZZZS za leto 2017 (Marjan Sušelj, univ. dipl. psih. s sodelavci).
  3. Letno poročilo Sektorja za notranje revidiranje za leto 2017
    (mag. Mirjana Pustatičnik).
  4. Dolgoročni in letni načrt Sektorja za notranje revidiranje (mag. Mirjana Pustatičnik).
  5. Imenovanje predstavnikov uporabnikov v svet javnega zdravstvenega zavoda: Svet zavoda Nacionalni inštitut za javno zdravje (mag. Suzana Jarc).
  6. Pobude, vprašanja, informacije.


Predsednica Upravnega odbora
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije
Tatjana Čerin, l. r.