8. seja Upravnega odbora ZZZS z dne 18.4.2018

Predlog dnevnega reda 8. seje Upravnega odbora ZZZS z dne 18.4.2018 ob 12.00 uri

 1. Izterjava prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje (predstavnice FURS).
 2. Zapisnik 7. redne seje Upravnega odbora ter poročilo o realizaciji sklepov
 3. Predlog Statuta ZZZS (Borut Bogataj, univ. dipl. prav.).
  (mag. Suzana Jarc).
 4. Predlog sprememb in dopolnitev Sklepa o določitvi zdravstvenih stanj za upravičenost do posameznih medicinskih pripomočkov (Drago Perkič, univ. dipl. ekon.).
 5. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o KZZ, profesionalni kartici in pooblastilih za branje in zapisovanje podatkov v zalednem sistemu
  (Martina Zorko Kodelja, univ. dipl. ekon.).
 6. Seznam pooblaščenih zdravnikov za predpisovanje medicinskih pripomočkov – spremembe in dopolnitve (Drago Perkič, univ. dipl. ekon.).
 7. Poročilo predstavnikov uporabnikov v svetih javnih zdravstvenih zavodov za leto 2017 (mag. Suzana Jarc).
 8. Pravilnik o imenovanju predstavnikov v organe upravljanja javnih zavodov
  (mag. Suzana Jarc).
 9. Imenovanje predstavnice zavarovancev v svet javnega zdravstvenega zavoda: Svet zavoda Nacionalnega inštituta za otroške srčne bolezni (mag. Suzana Jarc).
 10. Pooblastilo za odobritev potnih nalogov generalnega direktorja
  (Marjan Sušelj, univ. dipl. psih.).
 11. Imenovanje zdravnice (Laura Praprotnik, univ. dipl. prav.).
 12. Pobude, vprašanja, informacije.

   

Tatjana Čerin, l. r.,
predsednica Upravnega odbora
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije