Elektronska gradiva

ZZZS omogoča vsem svojim strankam (zavarovanim osebam, izvajalcem zdravstvenih storitev, zavezancem za prispevek…) dostop do gradiv ZZZS tudi v elektronski obliki. Gre za gradiva, kot so pravni akti, zbirke podatkov, Občasnik Akti & Navodila, bilten Recept, okrožnice in navodila, zloženke, knjižice, priročniki in druga gradiva. Še zlasti pa je pomembno, da so izbrana gradiva objavljena tudi v obliki čistopisov na primer “Navodilo o beleženju in obračunavanju zdravstvenih storitev in izdanih materialov” s prilogami, lista zdravil, seznam medicinskih pripomočkov… Elektronska gradiva so praviloma objavljena v TEXT formatu ali v PDF formatu. Razvrščena in urejena so v seznamu elektronskih gradiv ZZZS. Izvajalcem zdravstvenih storitev in drugim strankam priporočamo, da se naročijo na brezplačno avtomatsko elektronsko obveščanje o vseh novostih v elektronskem založništvu ZZZS.

Predstavitev izbranih elektronskih gradiv ZZZS

Pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja

Pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja

Pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja je temeljna predstavitvena publikacija za zavarovane osebe, ki na enem mestu združuje vse ključne informacije o pravicah iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Zloženke

Zloženke so namenjene kratkemu in jedrnatemu informiranju posameznih skupin zavarovanih oseb ali opisu posameznih pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Plakati

Plakati so praviloma namenjeni informiranju zavarovanih oseb v prostorih izvajalcev zdravstvenih storitev o uresničevanju pravic do zdravstvenih storitev.

Kako do zdravnika in drugih zdravstvenih delavcev

Publikacija vsebuje informacije, kje si lahko poiščete zdravnika ali drugega zdravstvenega delavca, ko zbolite oziroma ko potrebujete zdravniško pomoč. Vsebuje osnovne podatke o izvajalcih zdravstvenih storitev oziroma seznam zdravstvenih in drugih zavodov ter zasebnikov, s katerimi je ZZZS sklenil pogodbo in predstavljajo mrežo javne zdravstvene službe. Vsebuje tudi seznamom pooblaščenih dobaviteljev, lekarn in izposojevalnic medicinskih pripomočkov, pri katerih si lahko v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja dobavite ali si izposodite medicinski pripomoček.

ZZZS se predstavi

ZZZS se predstavi

Kratka predstavitvena publikacija Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Letno poročilo ZZZS

Letno poročilo ZZZS obsega ključne podatke in informacije o izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja in poslovanju ZZZS v posameznem letu.

Podatki o obveznem zdravstvenem zavarovanju

Statistična publikacija, ki omogoča redno, obdobno spremljanje osnovnih statističnih oziroma analitičnih pokazateljev poslovanja ZZZS zlasti na treh ključnih področjih: izvajanje obveznega zdravstvenega zavarovanja, zdravstvena analitika in ekonomika ter finance in računovodstvo. Izhaja trimesečno (marca, junija, septembra in decembra).

Strateški razvojni program ZZZS

Strateški razvojni program ZZZS določa temeljne razvojne cilje v poslovanju ZZZS in ukrepe za njihovo uresničevanje v daljšem razvojnem obdobju.

Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja

Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja

Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja podrobneje urejajo vrste in obseg pravic, obveznosti zavezancev in zavarovanih oseb, pogoje in postopke za uresničevanje pravic, standarde zdravstvenih storitev in medicinskih pripomočkov, varstvo pravic zavarovanih oseb in nadzor uresničevanja pravic in obveznosti.

Navodila in okrožnice OZZ

Navodila in okrožnice OZZ podrobno urejajo način uresničevanja pravic zavarovanih oseb pri izvajalcih zdravstvenih storitev in dobaviteljih medicinskih pripomočkov.

Navodilo o beleženju in obračunavanju zdravstvenih storitev in izdanih materialov

Navodilo o beleženju in obračunavanju zdravstvenih storitev in izdanih materialov

Navodilo o beleženju in obračunavanju zdravstvenih storitev in izdanih materialov je namenjeno vsem izvajalcem zdravstvenih storitev in dobaviteljem medicinskih pripomočkov.

Okrožnice za obračun zdravstvenih storitev

Okrožnice za obračun zdravstvenih storitev so namenjene obveščanju izvajalcev zdravstvenih storitev in programskih hiš o novostih pri pravilih beleženja in obračunavanja zdravstvenih storitev ter o spremembah šifrantov za obračun.

Modri občasnik

Modri občasnik (Občasnik Akti & Navodila) je glasilo ZZZS namenjeno informiranju izvajalcev zdravstvenih storitev in dobaviteljev medicinskih pripomočkov ter drugih partnerjev ZZZS o aktih in izvedbenih navodilih za izvajanje programov zdravstvenih storitev ter aktualnih informacij in strokovnih poročil s področja obveznega zdravstvenega zavarovanja.

bilten "Recept"

Bilten "Recept" je namenjen zdravnikom pa tudi farmacevtom za njihovo celovito in ažurno obveščenost o politiki cen zdravil in živil, razvrščanju na listo zdravil in živil ter drugih vidikih zdravljenja z zdravil. Izhaja ob večjih poslovnih spremembah.