ZZZS Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Iskanje: Slo Eng
  www.zzzs.si   Finančni načrt
 
Elektronska Gradiva

 
Podlage za objavo in posodobitev
  Hide details for [<span style='color: #008040; font-weight: bold;'>Pravne</span>]Pravne
  3. alineja drugega odstavka 70. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS in 87/11) ter 4. točke 13. člena, 51. člena, 52. člena, 53. člena in 54. člena Statuta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 87/01 in 1/02-popr.),
Na podlagi 3. alinee drugega odstavka 70. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS in 87/11) ter 4. točke 13. člena, 51. člena, 52. člena, 53. člena in 54. člena Statuta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 87/01 in 1/02-popr.), je Skupščina Zavoda za zdravstvenega zavarovanja Slovenije na 11. redni seji, dne 7. 6. 2012 sprejela naslednji

s k l e p:


1. Skupščina Zavoda za zdravstvenega zavarovanja Slovenije (v nadaljevanju Zavod) določi finančni načrt Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za leto 2012 (v nadaljevanju finančni načrt), ki velja za koledarsko leto 2012, ki se začne s 1. januarjem 2012 in konča z 31. decembrom 2012.
  S finančnim načrtom se določajo prihodki in prejemki ter odhodki in izdatki Zavoda za leto 2012 za financiranje programov zdravstvenih dejavnosti in uresničevanje ostalih pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.


2. Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja, izraženi v tekočih cenah v evrih izkazujejo po finančnem načrtu v letu 2012 naslednje vrednosti:


  Natančnejši pregled bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja je prikazan v Prilogi 1 (po ekonomski klasifikaciji) in v Prilogi 2 (po interni namenski klasifikaciji), ki sta sestavni del finančnega načrta.

3. Načrtovani primanjkljaj iz prejšnje točke bo Zavod pokril iz lastnih virov, to je iz prostih sredstev na računu Zavoda, ustvarjenih s presežki prihodkov nad odhodki v preteklih letih. V ta namen se v celoti porabijo sredstva rezervnega sklada Zavoda, razlika pa zmanjšuje splošni sklad za drugo.
  4. Upravni odbor Zavoda predloži Skupščini Zavoda v sprejem rebalans finančnega načrta, ki mora temeljiti na uravnoteženosti finančnega poslovanja Zavoda do konca leta 2012 brez zadolževanja, zlasti v primeru, da bo med koledarskim letom prišlo do takšnih pogojev poslovanja:
   - ki ne bodo zagotavljali realizacijo načrtovanih prihodkov Zavoda, ali
   - ki bodo naložili Zavodu obveznosti, ki jih finančni načrt ne vključuje, ali
   - da učinki predvidenih ukrepov za uravnoteženje finančnega poslovanja Zavoda, vključeni v načrtovane odhodke Zavoda po finančnem načrtu ne bodo realizirani v načrtovani višini, ali
   - da bodo med letom spremenjeni elementi za oblikovanje cen programov oziroma storitev iz 66. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju glede na predvidene v finančnem načrtu in bodo povečali odhodke Zavoda nad načrtovane za leto 2012.

  5. Sprejet finančni načrt se pošlje v soglasje Vladi Republike Slovenije.  Prilogi:
  - Priloga 1 – Pregled bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja po ekonomski klasifikaciji
  - Priloga 2 - Pregled bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja po interni namenski klasifikaciji  Številka: 9000-2/2012-DI/6
  Datum: 7. 6. 2012

  Potrjen sklep Skupščine: Sklep Skupščine ZZZS - FN 2012.tif

  Sklep Vlade RS: Sklep .pdf

  Tabela, priloga 1: Ekonomska klasifikacija FN 2012.pdf

  Tabela, priloga 2: Interna klasifikacija FN 2012.pdf  Domov Centralna baza zdravil Dobavitelji medicinskih pripomočkov Čakalne dobe in ordinacijski časi Mednarodno zdravstveno zavarovanje in naročanje evropske kartice zdravstvenega zavarovanja
  Elektronska gradiva ZZZS Javna naročila ZZZS Zaposlitve Povezave na sorodne strani Informacije o delovanju ON-LINE ZZ Prijava suma goljufij Za svoje zdravje
   
  ©2008 ZZZS Vse pravice pridržane