ZZZS Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Iskanje: Slo Eng
  www.zzzs.si   Pravni akti - Splošni dogovor
 
Elektronska Gradiva

 
Začetek veljavnosti:
Začetek uporabe:

Podlage za objavo in posodobitev
  Hide details for [<span style='color: #008040; font-weight: bold;'>Pravne</span>]Pravne
  Splošni dogovor za pogodbeno leto 2004
Na podlagi določil 58. člena Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2004 (v nadaljnjem besedilu: Dogovor 2004) je arbitraža, sestavljena iz predstavnikov Ministrstva za zdravje, Zdravniške zbornice Slovenije, Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije, Lekarniške zbornice Slovenije, Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč, Skupnosti socialnih zavodov Slovenije, Skupnosti organizacij za usposabljanje Slovenije in Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: partnerji), na narokih dne 08.07.2004 in 15.07.2004 odločila o spornih vprašanjih in s tem določila besedilo:


ANEKS ŠT. 1
K SPLOŠNEMU DOGOVORU ZA POGODBENO LETO 2004


1. člen
  V 2. členu Dogovora 2004 se doda nova 19. točka, ki glasi:
  19. Ob povečevanju načrtovanega obsega bolnišničnih programov, za katere se v zdraviliščih izvaja nadaljevanje zdravljenja, je potrebno zagotoviti tudi povečanje programa zdraviliškega zdravljenja.
  2. člen
   V 3. točki 3. člena Dogovora 2004 se doda nova 3.3. točka, ki glasi:
   3.3. Program prevozov s helikopterjem bo ostal na ravni plana iz pogodb 2003. Zdravstveno ekipo v primeru prevozov s helikopterjem zagotavlja Klinični center Ljubljana, helikopter pa Ministrstvo za notranje zadeve ali Ministrstvo za obrambo.

   Ostale točke se preštevilčijo.

   V 3.4. točki 3. člena se na koncu stavka ..”bo ostal na ravni plana iz pogodb 2003” doda stavek:
   Zdravstveno ekipo za helikoptersko enoto nujne medicinske pomoči zagotavlja Osnovno zdravstvo Gorenjske, helikopter pa Ministrstvo za notranje zadeve ali Ministrstvo za obrambo.
   3. člen

   11. točka 3. člena se spremeni tako, da glasi:
   11. Dejavnost zavodov za zdravstveno varstvo (v nadaljnjem besedilu: ZZV):
   11.1 Program izvajanja zdravstvenih storitev:
   - ugotavljanje nalezljivih bolezni, za katere je z zakonom določeno prijavljanje,
     ki vključuje epidemiološko poizvedovanje zaradi odkrivanja virov okužbe in poti širjenja nalezljivih bolezni ter mikrobiološko laboratorijsko diagnostiko povzročiteljev;
     - izvajanje usmerjenih ukrepov za preprečevanje širjenja ob pojavu posameznih nalezljivih bolezni, izbruhih in epidemijah;
     - zdravstveni nadzor oseb v skladu z epidemiološkimi indikacijami ali odločbo zdravstvene inšpekcije;
     - varstvo pred steklino in izvajanje določenih cepljenj in zaščite z zdravili skladno z letnim programom;
   - zgodnje zaznavanje prisotnosti povzročiteljev nalezljivih bolezni in njihove
   antibiotične odpornosti;
   Program bo v globalu ostal na ravni plana iz pogodbe za leto 2003.

   Doda se nova 12. točka, ki glasi:
   12. Dejavnost Inštituta za varovanje zdravja (v nadaljnjem IVZ):
   12.1. Subspecialne laboratorijske storitve za zgodnje zaznavanje prisotnosti in
   značilnosti povzročiteljev nalezljivih bolezni ter sledenje odpornosti za antibiotike.
   12.2. Zagotavljanje neprekinjene preskrbe s cepivi in imunoglobulini: načrtovanje
   potreb, vrednotenje podatkov v povezavi z epidemiološkimi razmerami in sledenjem imunosti/občutljivosti, vodenje evidenc o zalogah, razdeljenih zdravilih in njihovi uporabi, skrb za varno uporabo cepiv, vključevanje v mednarodni sistem na področju varnega cepljenja, povezave s SZO in sprotno uvajanje novosti v program obveznih in neobveznih cepljenj, vodenje registra neželenih škodljivih učinkov po cepljenju in koordinacija nacionalne strokovne skupine za vrednotenje teh podatkov; vključitev v mednarodno izmenjavo podatkov, ki zadevajo podatke o farmakovigilanci.
   12.3. Koordinacija programa preventivnega reproduktivnega zdravstvenega varstva.
   12.4. Nabava imunoloških zdravil v skladu s sprejetim letnim programom
   imunoprofilakse in kemoprofilakse.

   Dejavnosti pod točkami 12.1., 12.2. in 12.3. se opredeli kot terciarno raven, ki se v globalu povečajo v primerjavi s planom za leto 2003.

   Ostale točke se preštevilčijo.

   V drugem odstaveku 3. člena Dogovora 2004 se prvi stavek popravi, tako da glasi:
   (2) Programe iz 1., 2., 5. in 7. točke tretjega odstavka tega člena bodo izvajalci načrtovali ločeno po strokah iz šifranta 2 (Navodilo o beleženju in obračunavanju zdravstvenih storitev; Priročnik št. 3), razen v dejavnostih odraslega in mladinskega zobozdravstva, kjer bodo izvajalci načrtovali program zdravljenja in protetike skupaj, ter v dejavnosti nege in patronaže, kjer bodo izvajalci načrtovali obe dejavnosti skupaj.
   4. člen

   Za 3. členom Dogovora 2004 se doda nov 3.a člen, ki glasi:
   (1) Obseg in finančna sredstva za program zdravstvenega letovanja otrok in obnovitvene rehabilitacije se določita v finančnem načrtu Zavoda in posebnem sklepu, ki ga sprejme Upravni odbor Zavoda. Za program zdravstvenega letovanja otrok in obnovitvene rehabilitacije Zavod objavi razpis po sprejemu ustreznega sklepa na Upravnem odboru Zavoda.
   (2) Za programe (npr. preskrba s kisikom na domu, paranteralna prehrana in ostale) za katere v Dogovoru 2004 ali področnih dogovorih ni posebej opredeljenega obsega programa ali elementov za oblikovanje cen zdravstvenih storitev, se o le-teh dogovorita Zavod in izvajalec s pogodbo.
   5. člen

   V 11. členu Dogovora 2004 se v prvem odstavku, v tabeli, kot predzadnjo alineo doda:
   - za nemedicinski oskrbni dan v zdraviliški zdravstveni dejavnosti 12,5%
   6. člen

   V 14. členu Dogovora 2004 se doda nov 3. odstavek, ki glasi:
   (3) Pokrivanje materialnih stroškov v ceni lekarniške storitve se poveča za 10 miljonov SIT.

   Ostali odstavki se preštevilčijo.

   V 5. odstavku se prvi stavek spremeni tako, da se glasi:
   (5) V kalkulirane materialne stroške v socialnovarstvenih zavodih se v letu 2004 vključijo tudi sredstva za predloge in hlačne predloge (plenice) za inkotinentne varovance v višini 676 milijonov SIT (v tekočih cenah 2004) na letni ravni, od 1.10.2004.

   Drugi stavek 5. odstavka se črta.
   7. člen

   Zadnji stavek 20. člena Dogovora 2004 se spremeni tako, da se glasi:
   Obseg sredstev za izvajanje dežurne in urgentne službe bo ostal realno enak višini, ki je bila načrtovana v cenah decembra 2003, razen za lekarniško dejavnost, kjer se sredstva povišajo za dodatke, ki izhajajo iz zakonov, kolektivne pogodbe in drugih veljavnih predpisov.
   8.člen
    2. alinea 1. točke 22. člena se spremeni tako, da glasi:
    - pavšal za splošno ambulanto v socialnovarstvenem zavodu in druge programe, ki jih opredelijo partnerji v področnih dogovorih,    Spremeni se besedilo 1. stavka, 3. alinee, 3. točke, ki glasi:
    - nenujne reševalne prevoze: cena za kilometer za prevoze bolnikov na in z dialize bo določena v višini 56% samopostrežne cene 95 oktanskega neosvinčenega bencina.

    V 3. točki 22. člena se za 3. alineo doda nova 4. alinea, ki glasi:
    - uro letenja s helikopterjem skladno s sklepom, ki ga sprejme Vlada R Slovenije.
    9. člen

    Prvi in drugi odstavek 25. člena se spremenita tako, da glasita:
    (1) Okvirna vrednost celotnega dogovorjenega programa (obvezno zdravstveno zavarovanje in doplačila), brez nabavne vrednosti zdravil v lekarnah, znaša v tekočih cenah 306.975.100 tisoč SIT. Ta sredstva se razporedijo po tipih izvajalcev:

    v tisoč SIT
    tekoče (povp.) cene 2004
    1
    zdravstveni domovi
    62.661.325
    od tega:
    program NMP
    2.321.290
    program odvisnosti od drog
    518.221
    2
    bolnišnice skupaj
    176.792.559
    od tega:
    sekundarna raven
    150.185.550
    terciarna raven
    26.659.259
    3
    lekarne
    7.659.493
    4
    zdravilišča
    7.153.505
    5
    domovi za starejše občane
    15.530.432
    6
    PSZ
    5.093.587
    7
    IVZ in ZZV
    1.526.606
    od tega:
    IVZ
    nabava cepiv
    890.362
    terciarna raven
    364.304
    ZZV skupaj
    271.940
    8
    zasebniki skupaj
    26.906.627
    od tega:
    osnovna zdr.dej.
    19.358.961
    spec.amb.dej.
    7.547.666
    9
    ostali zasebniki na primarni ravni
    1.627.391
    10
    specializacije zdravnikov
    1.971.325
    SKUPAJ
    306.975.100 SIT

    (2) Okvirna vrednost celotnega dogovorjenega programa (obvezno zdravstveno zavarovanje in doplačila) se razporedi po posameznih dejavnostih na naslednji način:
    v tisoč SIT
    tekoče (povp.) cene 2004
    1
    osnovna zdr.dej.
    85.107.954
    2
    sec.amb.dej. in bol.sek.in ter.dej.
    187.992.632
    3
    zdraviliška zdr.dej.
    5.732.377
    4
    lekarniška dej.
    7.659.493
    5
    dej. socvar. zavodov
    20.482.644
    SKUPAJ
    306.975.100

    V 25. členu se za 2. odstavkom doda novi 3. odstavek, ki glasi:
    (3) Planska vrednost programov zdravstvenih storitev opredeljena v 1. in 2. odstavku tega člena ne vključuje vrednosti programov iz 3.a člena.

    Ostali odstavki 25. člena se preštevilčijo.

    V 7. točki 5. odstavka 25. člena: nadaljnja uporaba zdravila Remicade, se znesek na letni ravni iz 97,75 spremeni v 150,00 in znesek od 1.4.2004 dalje iz 73,30 v 112,5 miljonov SIT (tekoče cene 2004).

    18. točka 5. odstavka 25. člena se črta in nadomesti z naslednjim besedilom:
    18.1 posodobitev računalniških programov v lekarnah zaradi uvedbe projekta najvišjih priznanih vrednosti; načrtovanega sočasnega pošiljanja podatkov za avtomatsko obdelavo receptov in zahtevkov za plačilo Zavodu 13,33 mio SIT
    18.2 dodatne zaposlitve v lekarniški dejavnosti 85 mio SIT
    18.3 dodatne zaposlitve bolnišničnih farmacevtov (10) 45 mio SIT.


    5. odstavek 25. člena se dopolni z novimi točkami, ki glasijo (zneski so na letni ravni, v tekočih cenah):

    v milijonih tolarjev (tekoče cene 2004)
    znesek na letni ravni
    znesek od 1.4.2004
    25.zdravljenje Fabryeve bolezni v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec
    5,6
    4,2
    26.program zdravljenja spastičnosti z baklofensko črpalko v IRI Ljubljana
    2,6
    1,95
    27.ambulantna fizioterapija v zdraviliščih
    135
    101,25
    28.izvajalcu, ki ima z Zavodom za zdravstveno zavarovanje pogodbo za 0,5 tima alergologije, se za omenjeni tim prizna standard kadra iz standarda za pediatrijo (specialistična ambulanta)
    1,54
    1,15
    29.vzpostavitev organiziranega presejanja za raka dojk (Onkološki inštitut)
    20
    15
    30.povečanje materialnih stroškov v lekarnah
    10
    7,5
    31.sredstva za dodatke v dežurni službi v lekarnah
    10,022
    7,52
    32. povečanje materialnih stroškov v socialnovarstvenih zavodih
    676
    507
    SKUPAJ (vključno s 7. in 18. točko)
    923,01
    692,27

    Za 5 odstavkom 25. člena se dodata dva nova odstavka, ki glasita:
    (6) Za zdravljenje raka na oddelku urologije Kliničnega centra Ljubljana se v koledarskem letu 2004 v celoti zagotovijo sredstva v višini 72 milijonov SIT (Priloga 1).

    (7) Delitev sredstev med območnimi ZZV se izvede na osnovi kriterijev, ki jih določita Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije in Ministrstvo za zdravje. Terciarno dejavnost, ki jo opravlja IVZ se vrednoti po metodi za vrednotenje terciarne dejavnosti (Priloga 5 k Področnemu dogovoru za bolnišnice za pogodbeno leto 2004).

    Ostali odstavki se preštevilčijo.

    10. člen

    3. točka 29. člena se dopolni z besedilom:
    ... in medicinsko tehničnih pripomočkov.
    11. člen
     3. odstavek 32. člena se popravi in glasi :
     ..... in pogodbo o koncesiji do konca roka opredeljenega v razpisu ter pričeti z delom....
     12. člen

     Za 56. členom se doda nov 57. člen, ki glasi:
     (1) Zdravstveni dom Tolmin bo ob potresu v Posočju zagotovil psihiatrično - psihološko podporo prebivalcem na potresnem območju. Za obdobje 3 mesecev bo zagotovil podvojitev (200%), za nadaljne 3 mesece pa 50% dodatek (150%) predvidenega psihiatrično - psihološkega tima za zdravljenje duševnih motenj v okviru psihohigienskega dispanzerja oziroma ambulanti splošne ali družinske medicine. Na podlagi tega se v ZD Tolmin za prebivalce na območju Posočja 3 krat tedensko izvaja psihiatrična podpora v okviru psihiatričnega tima. Finančna sredstva za ta začasni program v višini 5,64 milijonov tolarjev, se opredelijo v pogodbi med ZD Tolmin in Zavodom.

     Ostali členi se preštevilčijo.
     13. člen
      V 58. členu se doda stavek, ki glasi:
      Pogodbe z novimi socialnovarstvenimi zavodi, za katere so načrtovana dodatna sredstva v tem Dogovoru, pričnejo veljati z dnem, ki ga v pogodbi dogovorita izvajalec in Zavod.
      14. člen

      Za 58. členom se doda nov 59. člen, ki glasi:
      V primeru, da zaradi ugodnejših trendov poslovanja Zavod lahko zagotovi v okviru finančnega načrta večji obseg sredstev za programe zdravstvenih storitev, kot so opredeljeni v 4 odstavku (novi 5. odstavek) 25. člena Dogovora 2004, lahko Zavod, po predhodnem soglasju partnerjev, dogovori z izvajalci večji obseg dodatnih programov, po kriterijih sprejetih v področnih dogovorih za leto 2004 in arbitraži za Aneks št. 1 k Dogovoru 2004.

      Zavod v okviru finančnega načrta namenja enkratna dodatna sredstva v višini 1.571.475.573 SIT za naslednje dodatne programe iz 4. odstavka 25. člena:


      - operacije sive mrene 337.475.573 SIT
       - ortopedske operacije 377.100.000 SIT
       - operacije na odprtem srcu 423.000.000 SIT
       - program za interventne srčno žilne posege 300.000.000 SIT
       - preiskave z magnetno resonanco 92.000.000 SIT
      - zdraviliško zdravljenje 41.900.000 SIT

      Razdelitev sredstev po izvajalcih je v prilogi I tega aneksa.
      15. člen

      Aneks št. 1 k Dogovoru 2004 velja od 01.04.2004 dalje, razen 8. člena aneksa, ki se nanaša na 3. alineo 3. točke 22. člena Dogovora 2004. Ta se uporablja od 01.08.2004 dalje. Sredstva iz 6 odstavka 9. člena in 14. člena aneksa so enkratna in se zagotovijo za programe v koledarskem letu 2004 (od 01.01.2004 do 31.12.2004).


      Številka: 5102/2004-01
      Datum: 15.07.2004      Ministrstvo za zdravje

      Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

      Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije

      Zdravniška zbornica Slovenije

      Lekarniška zbornica Slovenije

      Skupnost slovenskih naravnih zdravilišč

      Skupnost socialnih zavodov Slovenije

      Skupnost organizacij za usposabljanje
      Priloga I - Razdelitev sredstev iz dodatnega razpisa po izvajalcih PRIL1-A1.XLS      Domov Centralna baza zdravil Dobavitelji medicinskih pripomočkov Čakalne dobe in ordinacijski časi Mednarodno zdravstveno zavarovanje in naročanje evropske kartice zdravstvenega zavarovanja
      Elektronska gradiva ZZZS Javna naročila ZZZS Zaposlitve Povezave na sorodne strani Informacije o delovanju ON-LINE ZZ Prijava suma goljufij Za svoje zdravje
       
      ©2008 ZZZS Vse pravice pridržane