ZZZS Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Iskanje: Slo Eng
  www.zzzs.si   Pravni akti - Navodilo
 
Elektronska Gradiva

 
Začetek veljavnosti: 01.04.2007
Začetek uporabe:

Podlage za objavo in posodobitev
  Hide details for [<span style='color: #008040; font-weight: bold;'>Pravne</span>]Pravne
  - ZZVZZ;
  - Pravila OZZ;
  - Pravilnik o obrazcih in listinah za uresničevanje OZZ Uradni list RS, št. - Ur.l. RS št. 72/06 - UPB-3;
  - Ur.l. RS št. 30/03 - prečiščeno besedilo, 35/03, 78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 90/06;
  - Ur.l. RS št. 129/04, 132/04, 21/05, 34/05, 98/06, 138/06;
NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE LISTINE »ORTODONTSKO ZDRAVLJENJE« (Obrazec ORT)


I. UVOD
S tem navodilom se natančneje opredeljuje izvajanje določb Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS št. 30/03 – prečiščeno besedilo, 35/03, 78/03, 84/04, 44/05, 86/06 in 90/06), ki se nanašajo na pravice zavarovanih oseb do ortodontskega zdravljenja v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja. Z navodili se določa tudi uporaba in način izpolnjevanja listine »ORTODONTSKO ZDRAVLJENJE« (Obrazec ORT), ki jo je založil Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Listina »ORTODONTSKO ZDRAVLJENJE« je uvedena s Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS št. 138/06).


II. NAČIN IZPOLNJEVANJA LISTINE

Splošno

»ORTODONTSKO ZDRAVLJENJE« (Obrazec ORT) je javna listina, s katero specialist zobne in čeljustne ortopedije (v nadaljevanju ortodont), seznani zavarovano osebo z njenimi pravicami in dolžnostmi v okviru ortodontskega zdravljenja, in je hkrati podlaga za uveljavljanje pravic pri posamezni zavarovani osebi.

Listina »ORTODONTSKO ZDRAVLJENJE« se izpolnjuje v dveh izvodih. En izpolnjen izvod ortodont obdrži, drugega pa izroči zavarovani osebi.A) Podatki, ki jih izpolni specialist zobne in čeljustne ortopedije


1 – IZVAJALEC
— ŠTEVILKA IN NAZIV IZVAJALCA
Vpiše se 5-mestna številka iz baze podatkov o izvajalcih zdravstvene dejavnosti (v nadaljevanju BPI) in naziv izvajalca, kjer dela ortodont, ki izpolnjuje listino »ORTODONTSKO ZDRAVLJENJE«.

— ŠIFRA ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI
Kot šifro zdravstvene dejavnosti je potrebno vpisati 6-mestno številko iz Šifranta 2, ki je kot Priloga 1 sestavni del Navodil o beleženju in obračunavanju zdravstvenih storitev (gre za šifro 102012).


2 – SPECIALIST ORTODONT
— ŠTEVILKA ORTODONTA
Vpiše se 5-mestna številka specialista čeljustne in zobne ortopedije iz BPI, ki izpolnjuje listino »ORTODONTSKO ZDRAVLJENJE«.

— IMENSKI ŽIG
Odtisne se imenski žig ortodonta, ki izpolnjuje listino. Če ortodont nima imenskega žiga, se čitljivo in z velikimi črkami vpiše njegovo ime in priimek.


3 – ZAVAROVANA OSEBA
— ŠTEVILKA ZAVAROVANE OSEBE
Vpiše se 9-mestna številka zavarovane osebe, ki je zapisana na kartici zdravstvenega zavarovanja, (v nadaljevanju: KZZ), oziroma na Potrdilu o veljavnosti obveznega zdravstvenega zavarovanja. Za tuje zavarovane osebe, ki nimajo KZZ ali Potrdila o veljavnosti obveznega zdravstvenega zavarovanja, se vpiše:
1. Identifikacijska številka osebe:
- iz Evropske kartice zdravstvenega zavarovanja (v nadaljevanju: EU-KZZ);
- iz certifikata, ki začasno nadomešča EU-KZZ.
2. EMŠO osebe ali identifikacijska številka osebe iz Potrdila o pravici do zdravstvenih storitev za tujega zavarovanca in njegove družinske člane.

— DATUM ROJSTVA
Vpiše se datum rojstva zavarovane osebe. Podatek se vpiše v obliki DDMMLLLL. Dnevi in meseci do števila 10 se izpolnjujejo z vodilnimi ničlami, pri letnici pa se izpisuje cela letnica (npr. datum rojstva je 4. julij 1995 - vpiše se 04071995).

— ENOTA ZZZS ZAVAROVANJA / REGISTRSKA ŠTEVILKA
Za vse razloge obravnave se vpiše le prve štiri cifre registrske številke zavezanca za prispevek (prve štiri cifre pomenijo šifro enote oz. izpostave Zavoda, pri kateri je oseba zavarovana).
Za tuje zavarovane osebe, ki nimajo KZZ ali Potrdila o veljavnosti obveznega zdravstvenega zavarovanja, se za vse razloge obravnave vpiše šifra enote oz. izpostave Zavoda, kjer si je tuja zavarovana oseba uredila dokumente za uveljavljanje pravic do zdravstvenih storitev oziroma šifra enote oziroma izpostave Zavoda, v kateri ima sedež osebni zobozdravnik oz. pooblaščeni zobozdravnik - specialist.

— ZAVAROVALNA PODLAGA
Vpiše se 4-mestna šifra zavarovalne podlage, ki je vpisana na KZZ ali Potrdilu o veljavnosti obveznega zdravstvenega zavarovanja. Za tuje zavarovane osebe, ki nimajo KZZ ali Potrdila o veljavnosti obveznega zdravstvenega zavarovanja se vpiše zavarovalna podlaga 7777.

— PRIIMEK IN IME
Čitljivo in z velikimi tiskanimi črkami se vpiše priimek in ime zavarovane osebe, za katero se izpolnjuje listina »ORTODONTSKO ZDRAVLJENJE«.

— SPOL
Obkroži ali označi se z znakom “X” številka 1 ali 2, glede na to, ali je zavarovana oseba moškega ali ženskega spola.

— ULICA, POŠTNA ŠTEVILKA IN KRAJ
Vpiše se ulica, hišna številka, poštna številka in kraj prebivališča (stalnega oziroma začasnega) zavarovane osebe v Republiki Sloveniji.


4 – NAPOTNICA
Pogoj za izpolnjevanje te rubrike je, da je osebni zobozdravnik zavarovane osebe z napotnico pooblastil ortodonta za njeno zdravljenje.

— ŠTEVILKA NAPOTNICE
Prepiše se številka iz napotnice, na podlagi katere ima napotni ortodont pravico zavarovano osebo zdraviti.

— ŠTEVILKA ZOBOZDRAVNIKA
Iz napotnice se prepiše 5-mestna šifra zobozdravnika iz BPI, ki je za napotnega ortodonta izdal napotnico.


5 – IZDELOVALEC ORTODONTSKEGA APARATA
— ŠIFRA IN NAZIV LABORATORIJA
Vpiše se 5-mestna številka iz BPI in naziv laboratorija v katerem dela inženir zobne protetike ali zobotehnik, ki bo ortodontski aparat izdelal. Če gre za laboratorij, ki spada pod javni zdravstveni zavod, se kot šifro laboratorija vpiše 5-mestno številko iz BPI, ki jo ima javni zdravstveni zavod.

— ŠTEVILKA IN IME IZDELOVALCA NADOMESTKA
Vpiše se 5-mestna številka iz BPI in ime inženirja zobne protetike ali zobotehnika, ki je aparat izdelal.

Zahtevani podatek se vpiše le v primeru, ko gre za snemni ortodontski aparat. V primeru, da zavarovani osebi v času izdaje listine izdelovalec aparata ni znan, se ta podatek lahko naknadno vpiše v izvod listine, ki ga hrani ortodont.KRAJ, DATUM, ŽIG, PODPIS ORTODONTA
Vpiše se kraj in datum izpolnitve »ORTODONTSKEGA ZDRAVLJENJA« in vtisne žig izvajalca. Ortodont, ki izpolni listino »ORTODONTSKO ZDRAVLJENJE« se nanjo obvezno lastnoročno podpiše.
B) Podatek, ki ga izpolni zavarovana oseba

— KRAJ, DATUM, PODPIS ZAVAROVANE OSEBE, STARŠA ALI SKRBNIKA IN IME IN PRIIMEK STARŠA ALI SKRBNIKA
Ko ortodont v celoti izpolni »ORTODONTSKO ZDRAVLJENJE« in se zavarovana oseba seznani s pravicami in obveznostmi v okviru ortodontskega zdravljenja ter Dogovorom o ortodontskem zdravljenju, vpiše zavarovana oseba kraj in datum ter se podpiše. V primeru, da gre pri zavarovani osebi za osebo, ki je mlajša od 18. let in ni na podlagi veljavnih predpisov pridobila popolne poslovne sposobnosti, na listino vpiše svoje ime in priimek ter listino podpiše starš ali skrbnik zavarovane osebe. S podpisom zavarovana oseba oziroma njen strarš ali skrbnik izjavi, da soglaša z »ORTODONTSKIM ZDRAVLJENJEM«.III. OBRAČUN ZOBNOPROTETIČNIH STORITEV

Izvajalec zaračuna Zavodu le tiste storitve ortodontskega zdravljenja, ki so pravica zavarovanih oseb po Pravilih obveznega zdravstvenega zavarovanja.
Obračun storitev se opravi na način, kot ga določa Navodilo o beleženju in obračunavanju zdravstvenih storitev ter Splošni in področni dogovori.


IV. DRUGA NAVODILA

Listina ortodontsko zdravljenje ima dve prilogi in sicer:
Priloga I - Ortodontija in njene posebnosti (osnovna informacija za otroke in starše)
Informacija o ortodontskem zdravljenju_priloga I_februar 2007.pdf
Priloga II- Dogovor o ortodontskem zdravljenju
Dogovor o ortodontskem zdravljenju_priloga II_februar 2007.pdf
Listina »ORTODONTSKO ZDRAVLJENJE« (Obr. ORT) se prične uporabljati s 01.04.2007.

Listino »ORTODONTSKO ZDRAVLJENJE« (Obr. ORT) izvajalci naročajo neposredno pri Cetis d.d., Čopova 24, 3000 Celje.

To navodilo se prične uporabljati s 01.04.2007


Številka: 0072-3/2007-DI/1

Datum: 15.02.2007 Generalni direktor
Borut Miklavčič
Dodatek: Vprašanja in odgovori v zvezi z ortodontskim zdravljenjem (Okrožnica št. 20)
Okrožnica št. 20.doc
Domov Centralna baza zdravil Dobavitelji medicinskih pripomočkov Čakalne dobe in ordinacijski časi Mednarodno zdravstveno zavarovanje in naročanje evropske kartice zdravstvenega zavarovanja
Elektronska gradiva ZZZS Javna naročila ZZZS Zaposlitve Povezave na sorodne strani Informacije o delovanju ON-LINE ZZ Prijava suma goljufij Za svoje zdravje
 
©2008 ZZZS Vse pravice pridržane