ZZZS Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Iskanje: Slo Eng
  www.zzzs.si   Navodila MP
 
Elektronska Gradiva

 
Podlage za objavo in posodobitev
  Hide details for [<span style='color: #008040; font-weight: bold;'>Pravne</span>]Pravne
  - Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS 30/03 – prečiščeno besedilo, (35/03 – popr.), 78/03, 84/04, 44/05, 84/06, (90/06 – popr.), 64/07, 33/08, 7/09, 88/09, 30/11, 49/12, 106/12, 99/13 – ZSVarPre-C, 25/14 - odl. US,, 25/14 in 85/14)
  - Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 63/13 – ZIUPTDSV, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT)

Februar 2020
NAVODILO O IZDAJI NAROČILNICE ZA MEDICINSKI PRIPOMOČEK IN REVERZA ZA MEDICINSKI PRIPOMOČEK


I. UVOD
S tem navodilom se natančneje določa predpisovanje medicinskih pripomočkov v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja ter uporaba in izpolnjevanje listin - NAROČILNICA ZA MEDICINSKI PRIPOMOČEK (Obr. NAR -1) in REVERZ ZA MEDICINSKI PRIPOMOČEK (Obr. REV), ki ju je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: Zavod) izdal v skladu s Pravilnikom o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja.


II. PREDPISOVANJE MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV

II.1. SPLOŠNO
V breme obveznega zdravstvenega zavarovanja so zavarovani osebi zagotovljeni medicinski pripomočki (v nadaljevanju: MP), ki so kot pravica zavarovanih oseb opredeljeni v določilih Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (v nadaljevanju: Pravila OZZ). Pooblaščeni zdravnik zavarovani osebi predpiše MP s šifro in imenom, kot sta določena v šifrantu MP, če gre pri zavarovani osebi za zdravstveno stanje in druge pogoje, ki so določeni za posamezno vrsto MP.

Ob predpisu MP zdravnik upošteva podatke o predpisanih (še ne prejetih) in prejetih MP v Zavodovi evidenci, do katerih dostopa v sistemu On line in podatke, ki jih vodi v lastni evidenci. Zdravnik v zdravstveno dokumentacijo zavarovane osebe vpiše zdravstvene razloge o upravičenosti, datum predpisa, ime in šifro vrste predpisanega MP.

II.2. POOBLASTILA ZA PREDPISOVANJE IN PRISTOJNOST ZA IZDAJO NAROČILNICE ZA MP
Za izdajo Naročilnice za medicinski pripomoček (v nadaljevanju: naročilnica) so pooblaščeni osebni zdravniki in napotni zdravniki sekundarne ter terciarne ravni zdravstvenega varstva s svojega delovnega področja (v nadaljevanju: pooblaščeni zdravnik). Za določene vrste MP so s posebnim sklepom generalnega direktorja Zavoda imenovani posamezni zdravniki, ki lahko predpisujejo te MP. Pooblaščeni zdravnik izda naročilnico za MP tudi v primeru potrebne prilagoditve MP, ki ga zavarovana oseba že uporablja.

Šifre in vrste MP, ki so pravica iz OZZ, pooblastila za predpisovanje MP, dobe trajanja, cenovne standarde in druge cene, ali gre za MP, ki se izposojajo, vzdržujejo, popravljajo, prilagajajo in druge podatke, ki se nanašajo na MP (v nadaljevanju: Seznam vrst MP z ostalimi podatki), Zavod sproti objavlja na spletni strani z naslovom
http://www.zzzs.si/zzzs/info/egradiva.nsf/o/DFDC914987E44E2AC1257353003EC73A .

Pristojnost za izdajo naročilnice je dana:
- osebnemu zdravniku, če ugotovi potrebo po MP, za katerega predpis ali prilagoditev je pristojen ali
- napotnemu zdravnik.
Kadar osebni zdravnik oceni, da je zavarovana oseba upravičena do MP, za katerega predpisovanje je pristojen napotni zdravnik, zavarovano osebo zaradi predpisa ali prilagoditve MP napoti k zdravniku sekundarne ali terciarne ravni z napotnico. Posreduje mu tudi vse podatke o zdravstvenem stanju osebe, ki jih ima v svoji dokumentaciji in za katere ocenjuje, da utemeljujejo predpis MP. Če napotni zdravnik oceni, da predlog osebnega zdravnika ni utemeljen, ali da za predpis MP ni pooblaščen, naročilnice ne izda. Svoje ugotovite in predloge navede v izvidu zavarovane osebe.
Napotni zdravnik lahko predpiše zavarovani osebi MP za katere je sicer pooblaščen osebni zdravnik, če mu je ta takšna pooblastila dodelil z napotnico.

II.3. DOBE TRAJANJA MP
Zdravnik pri upravičenosti zavarovanih oseb do novega MP oziroma nove količine iste vrste upošteva dobe trajanja, ki jih urejajo Pravila OZZ. Doba trajanja MP je določena s Pravil OZZ in je skupni izraz za:
  1. trajnostno dobo MP (115. člen Pravil OZZ),
  2. obdobje in količino, ki jo določajo Pravila OZZ(116. člen Pravil OZZ) in
  3. obdobje in količino, ki jo določi pooblaščeni zdravnik (117. člen Pravil OZZ)
  4. enkratno pravico do MP (118. člen Pravil OZZ),
Doba trajanja (od 1. do 4. točke) za posamezno vrsto MP je razvidna iz Seznama vrst MP z ostalimi podatki, ki je objavljen na spletni strani Zavoda. Doba trajanja MP prične teči z dnem, ko je zavarovana oseba prevzela MP v lekarni ali specializirani prodajalni (v nadaljevanju dobavitelj).

MP za katere je določena trajnostna doba
Če postane MP neustrezen pred iztekom trajnostne dobe, določene s Pravili OZZ, pooblaščeni zdravnik lahko posreduje Zavodu predlog za odobritev prilagoditve MP. Pooblaščeni zdravnik posreduje imenovanemu zdravniku Zavoda predlog za nov MP pred iztekom trajnostne dobe, če je predhodno prejeti postal funkcionalno neustrezen zaradi anatomskih ali funkcionalnih sprememb pri zavarovani osebi. Zavarovana oseba pa ima pravico do novega MP pred iztekom trajnostne dobe, če že prejetega MP ni mogoče popraviti niti prilagoditi.

MP za katere obdobje in količino določajo Pravila OZZ ali ju določi pooblaščeni zdravnik
Po izteku obdobja, ki ga določajo Pravila OZZ (npr. predloge oziroma hlačne predloge - plenice) ali obdobje in količino določi pooblaščeni zdravnik, pooblaščeni zdravniki lahko predpišejo nove količine MP. Predčasen predpis za navedene MP je možen brez predhodno izdane odločbe Zavoda ali morebitne druge predhodne odobritve Zavoda, če pride do spremembe zdravstvenega stanja pri zavarovanih osebi. V teh primerih pooblaščeni zdravnik v sistemu On line poda posebno oznako, to je »Predpis MP pred iztekom obdobja predhodnega prejema«.

V primeru, da je do neuporabnosti oziroma uničenja MP pred iztekom trajnostne dobe prišlo zaradi malomarnega ali neustreznega ravnanja zavarovane osebe, Zavod ne krije stroškov nabave novega MP, do izteka trajnostne dobe prejšnjemu.

II.4. IZDAJA NAROČILNICE
Pravila OZZ določajo koliko časa pred iztekom dobe trajanja, lahko pooblaščeni zdravnik izda zavarovani osebi novo naročilnico in ni potrebna izdaja odločbe Zavoda ali morebitna druga predhodna odobritev Zavoda.
Naročilnice za MP se lahko izdajo pred iztekom dobe trajanja na naslednji način:
  · do 10 pred iztekom za MP za katere:
    a. obdobje in količino, določajo Pravila OZZ,
    b. obdobje in količino določi pooblaščeni zdravnik;
   · do 30 dni pred iztekom za MP:
     a. za katere so določene trajnostne dobe,
     b. ki se lahko predpisujejo na obnovljivo naročilnico, če je predhodno prejeti MP predpisan na obnovljivo naročilnico in se izdaja nova obnovljiva naročilnica,
     c. ki se izposojajo, če gre za podaljšanje izposoje MP.

  Ob predpisu MP se v sistemu On-line iztek dobe trajanja MP pooblaščenemu zdravniku vrne kot tekoči datum, če je doba trajanja, (to je trajnostna doba ali obdobje in količina v skladu z določili Pravil OZZ) predhodno prejetega MP iztekla. Dobo trajanja istovrstnega MP sistem On-line vrača kot podatek »Datum možnega prejema od __________ dalje.«.

  »Datum možnega prejema od __________ dalje.« je datum od katerega dalje lahko dobavitelj zavarovani osebi izda nov MP. Pred »Datum možnega prejema od _______dalje.«, ki ga vrne sistem On-line in se izpiše na naročilnici, zavarovana oseba MP ne more prejeti pri dobavitelju. V primeru, da sistem on-line samodejno ne vrne »Datum možnega prejema od ______ dalje.« prejem MP na naročilnico pri dobavitelju ni dovoljen. Le v primeru, da gre za zahtevnejši MP ali predpis pred iztekom trajnostne dobe, bo prevzem MP dovoljen na podlagi odločbe imenovanega zdravnika Zavoda.

  Zavarovana oseba je naročilnico dolžna predložiti dobavitelju najkasneje v roku 30 dni od »Datum možnega prejema ________dalje.« zapisanega na naročilnici (ne od datuma izdaje naročilnice). Predpisane MP si nabavi pri dobavitelju, ki ima Zavodom sklenjeno pogodbo. Na podlagi izdane naročilnice, ima zavarovana oseba pravico do proste izbire dobavitelja, ki ima z Zavodom sklenjeno pogodbo. Dolžnost izvajalca zdravstvenih storitev je, da ob predpisu MP naročilnico izroči zavarovani osebi. V primerih, ko izvajalec zdravstvenih storitev zavarovani osebi ne izroči naročilnice (velja za vse vrste naročilnic, ki se uporabljajo pri predpisovanju MP), gre za omejevanje pri uveljavljanju pravic zavarovanih oseb, kar je v nasprotju s splošnim dogovorom za področje izvajanja zdravstvenih storitev.

  Večina MP, ki se predpisujejo na naročilnico, postane last zavarovane osebe. MP navedene v 97. členu Pravil OZZ si zavarovane osebe izposodijo. Te MP je zavarovana oseba zavezana vrniti dobavitelju:
   - ko izteče čas predvidene izposoje,
   - če ga ne potrebuje več,
   - če zavarovana oseba biva v socialno varstvenem zavodu, ki izvaja institucionalno varstvo in v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, ki izvajajo zdravstveno nego, ko je MP dolžan zagotoviti tak zavod,
   - če je postal funkcionalno neustrezen.

  II.5. UPORABA NAROČILNICE
  Naročilnico lahko izdajo zdravniki, kadar opravljajo zdravstvene storitve v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja pri izvajalcih zdravstvenih storitev, ki imajo z Zavodom sklenjeno pogodbo.

  Naročilnica je javna listina, s katero:
   - zavarovana oseba izkazuje pravico do MP in prilagoditve MP,
   - zdravnik naroča dobavitelju, naj se zavarovani osebi izda ali prilagodi MP,
   - dobavitelj Zavodu izkazuje pravico do plačila izdanega ali prilagojenega MP.

  II.6. NAROČILNICE NI DOVOLJENO UPORABLJATI
  Naročilnice ne smejo uporabljati:
   · zdravniki, kadar opravljajo zdravstvene storitve za izvajanje katerih nimajo sklenjene pogodbe z Zavodom,
   · zdravniki v zdravstvenih zavodih oziroma zasebniki, ki imajo z Zavodom sklenjeno pogodbo o izvajanju zdravstvenih storitev, vendar opravljajo zdravstvene storitve ugotavljanja zdravstvenega stanja na zahtevo druge osebe pravne ali fizične osebe (delodajalec, sodišče ali drugi),
   · zdravniki, ki zavarovanim osebam nudijo zdravstvene storitve v okviru samoplačniške ambulante.

  Naročilnica se ne uporablja za predpisovanje medicinskih pripomočkov za izboljšanje vida (očal, kontaktnih leč, lupe), zobno-protetičnih nadomestkov in v primerih inkontinenčnih MP, ko se zavarovana oseba strinja, da se ji ti zagotovijo na podlagi zbirne naročilnice. Za predpisovanje teh se uporabljajo posebne listine.

  Pravica do popravil in vzdrževanj MP se zagotavlja na podlagi pisne vloge zavarovane osebe v skladu s posebnim navodilom Zavoda.

  V času zdravljenja oziroma oskrbe so izvajalci zdravstvenih storitev (bolnišnica, zdravstveni dom, zdravilišče, domovi za starejše, posebni socialnovarstvenih zavodi in zavodi za usposabljanje) v skladu z določili Pravil OZZ dolžni zagotavljati določene MP iz svojih materialnih stroškov. V teh primerih zato ni dovoljeno izdajati naročilnice. Naročilnice ni dovoljeno izdati tudi za MP, ki jih izvajalci zdravstvenih storitev izdajo ali izposodijo v okviru nujnega ambulantnega zdravljenja.


  III. POSTOPKI PRI PREDPISOVANJU MP
  III.1. SPLOŠNO
  Naročilnica je razdeljena na več delov, namenjenih vpisu podatkov o izvajalcu zdravstvenih storitev zdravniku, ki MP predpisuje, zavarovani osebi, deležu doplačil, potrditvam imenovanega zdravnika, predpisovanju MP, potrditvam na Zavodu podatkom o garanciji in izdaji MP ter podpisu prejemnika MP. Naročilnica se izpolnjuje v enem izvodu.

  Vse šifrante, ki se uporabljajo pri predpisovanju MP na naročilnico, Zavod objavlja v Navodilu o beleženju in obračunavanju zdravstvenih storitev in izdanih materialih in jih elektronsko objavlja na spletnih straneh. Naslov povezave je: https://partner.zzzs.si/wps/portal/portali/aizv/sifranti/ .

  III.2. ODOBRITEV PREDLOGOV NA ZAVODU
  Imenovani zdravnik Zavod odloča o upravičenosti do:
   - zahtevnejših MP in
   - MP pred iztekom trajnostne dobe,
  tudi funkcionalno ustreznih MP, če je tako predlagano v primerih zahtevnejših MP in MP pred iztekom trajnostne dobe.

  Pristojne strokovne službe na območnih enotah Zavoda odločajo o upravičenosti do:
   - funkcionalno ustreznih MP,
   - prilagoditev MP,
   - drugih zahtevah zavarovanih oseb in odobrenih vrednostih najzahtevnejših vozičkov .

  III.2. 1. Odobritev zahtevnejših MP in MP pred iztekom trajnostne dobe
  O upravičenosti do zahtevnejših MP in MP pred iztekom trajnostne dobe odloča na predlog pooblaščenega zdravnika imenovani zdravnik Zavoda. Seznam MP za katere je določena trajnostna doba določajo Pravila OZZ. Seznam zahtevnejših MP je določen s sklepom Upravnega odbora Zavoda. Kateri MP so določeni kot zahtevnejši je razvidno iz Seznama vrst MP z ostalimi podatki. Za upravičenost zavarovane osebe do zahtevnejših MP in MP pred iztekom trajnostne dobe posreduje pooblaščeni zdravnik imenovanemu zdravniku predlog, ki vsebuje izpolnjeno naročilnico, listino predlog imenovanemu zdravniku in pisno utemeljitev predloga.

  Ko je za odločitev o upravičenosti do MP potrebna odločba imenovanega zdravnika in ta ugotovi, da je predlog utemeljen, v naročilnico vpiše številko in datum odločbe. En izvod odločbe in naročilnico vroči zavarovani osebi, drugi izvod odločbe pa zdravniku, ki je MP predlagal. V primeru, ko imenovani zdravnik odloča hkrati še o predlogu za funkcionalno ustrezen MP, se zavarovani osebi pošlje tudi predračune, ki jih je Zavod pridobil v postopku ugotavljanja upravičenosti do funkcionalno ustreznega MP. Pooblaščena oseba Zavoda na naročilnico vpiše znesek in datum odobritve, se podpiše in odtisne žig organizacijske enote Zavoda.

  V primeru, ko predlog ni utemeljen, imenovani zdravnik izda odločbo ter jo vroči zavarovani osebi in zdravniku, naročilnico in predlog arhivira.

  III.2. 2. Odobritev funkcionalno ustreznega MP
  Če MP za katerega je določen cenovni standard ali pogodbena cena glede na zdravstveno stanje zavarovane osebe ne zagotavlja funkcionalne ustreznosti, ima zavarovana oseba na podlagi predhodne odobritve zavoda pravico do MP z enakim namenom uporabe in podobnimi lastnostmi, ki je funkcionalno ustrezen in najcenejši. Funkcionalno ustrezne MP za katere je določena dnevna izposojnina zagotavlja dobavitelj MP v okviru vrednosti dnevne izposojnine.

  V primerih, ko zdravnik ali zavarovana oseba predlaga odobritev funkcionalno ustreznega MP, katerega vrednost je višja od cenovnega standarda ali pogodbene cene, je potrebna predhodna odobritev Zavoda. Zavod odloči o upravičenosti vloge z odločbo. Če je predlog utemeljen, na naročilnico vpiše znesek, datum odobritve, se podpiše in odtisne žig organizacijske enote Zavoda. Odločbo, kopije predračunov, ki jih je Zavod pridobil v postopku ugotavljanja upravičenosti do funkcionalno ustreznega MP, se skupaj z naročilnico pošlje zavarovani osebi.

  Če predlog ni utemeljen, Zavod izda odločbo, ki jo vroči zavarovani osebi in zdravniku. Originalno naročilnico skupaj z odločbo vroči zavarovani osebi, ki lahko uveljavi pravico do MP do cenovnega standarda ali pogodbene cene. Odločbo, kopijo naročilnice in priloge Zavod arhivira.

  III.2. 3. Odobritev prilagoditve MP
  Prilagoditev je s strani proizvajalca predviden poseg v MP. Zavarovana oseba je upravičena do prilagoditve, če je pri njej tekom uporabe MP prišlo do anatomskih in funkcionalnih sprememb, zaradi katerih je postal MP funkcionalno neustrezen.

  Pred iztekom trajnostne dobe MP ima zavarovana oseba pravico do prilagoditve MP, ki ga je nazadnje prejela kot pravico in sicer v skupni višini največ 50 % vrednosti prejetega MP, pri protezah udov pa največ 70 % vrednosti prejetega MP. V primerih prilagoditev , pooblaščeni zdravnik izda naročilnico za prilagoditev, na kateri poleg drugih potrebnih podatkov opiše potrebno prilagoditev oz. priloži pisno specifikacijo prilagoditve in pisni izvid o anatomskih in funkcionalnih spremembah pri zavarovani osebi, ki zahtevajo prilagoditev.

  V primeru prilagoditve MP, pri kateri je potrebna timska obravnava zavarovane osebe v skladu s Pravili OZZ, pooblaščeni zdravnik za predpis MP na naročilnici določi, ali bo ustreznost prilagoditve, ki jo je izvedel dobavitelj, ocenil s kontrolo pri zavarovani osebi, še preden bo prilagojeni MP prejela od dobavitelja. Po opravljeni prilagoditvi MP bo pooblaščeni zdravnik ustreznost prilagoditve potrdil s podpisom, žigom in datumom potrditve.

  Dobavitelj, ki je izdal MP za katerega je predlagana prilagoditev, na podlagi naročilnice in priložene specifikacije izda predračun.

  O upravičenosti do prilagoditve odloči območna enota Zavoda na podlagi naročilnice, pisne specifikacije, ki je priložena naročilnici, pisnega izvida zdravnika o anatomskih in funkcionalnih spremembah pri zavarovani osebi in predračuna dobavitelja, ki je MP izdal.

  V primeru odobritve pristojna oseba na naročilnico vpiše znesek in datum odobritve, se podpiše in odtisne žig organizacijske enote Zavoda. Zavarovani osebi pošlje odločitev, naročilnico, specifikacijo prilagoditve in predračun ter o odobritvi obvesti zdravnika in dobavitelja. Zavarovana oseba navedene dokumente, razen odločbe, preda dobavitelju za prilagoditev.

  Če predlog ni utemeljen, Zavod izda odločbo, ki jo vroči zavarovani osebi in zdravniku, ter obvesti dobavitelja, naročilnico in priloge arhivira.


  IV. RUBRIKE NA NAROČILNICI,
  IV.1. KI JIH IZPOLNI POOBLAŠČENI OSEBNI ALI NAPOTNI ZDRAVNIK
  V glavi listine je treba izpisati »Številka:_____________________« , ki jo dodeli sistem On-line Zavoda kot enolični komunikacijski znak med zdravnikom, dobaviteljem in Zavodom.
  IV.1.1. IZVAJALEC
  — ŠTEVILKA IN NAZIV IZVAJALCA
   Vpiše se 5-mestna številka in naziv izvajalca, kjer zdravstvene storitve opravlja zdravnik, ki predpisuje MP - iz baze podatkov o izvajalcih zdravstvene dejavnosti (v nadaljevanju: BPI).
  — ŠIFRA ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI
   Vpiše se 6-mestna šifra vrste zdravstvene dejavnosti iz šifranta 2, ki je priloga 1 k Navodilu o beleženju in obračunavanju zdravstvenih storitev in izdanih materialov.

  IV.1.2. ZDRAVNIK
  — ŠTEVILKA ZDRAVNIKA
   Vpiše se 5-mestna številka zdravnika iz BPI, ki MP predpisuje.
  — IME IN PRIIMEK, POKLICNA KVALIFIKACIJA
   Vpiše se ime in priimek zdravnika, ki predpisuje MP ali odtisne njegov imenski žig. Navede se tudi poklicna kvalifikacija tega zdravnika, to je vrsta specializacije zdravnika.

  IV. 1.3. ZAVAROVANA OSEBA
  — ŠTEVILKA ZAVAROVANE OSEBE
  Vpiše se 9-mestna ZZZS številka zavarovane osebe. Velja tudi za tuje zavarovane osebe, ki uveljavljajo pravico do zdravstvenih storitev na podlagi KZZ, Potrdila KZZ ali Potrdila MedZZ. Za tuje zavarovane osebe, ki uveljavljajo pravico do zdravstvenih storitev na podlagi EUKZZ, certifikata ali kartice Medicare, pa se vpiše 9-mestna ZZZS-TZO, ki jo dodeli On-line sistem izvajalcu zdravstvenih storitev.

  —DATUM ROJSTVA
   Podatek se zapiše v obliki DDMMLLLL. Dnevi in meseci do števila 10 se izpolnjujejo z vodilnimi ničlami, letnica rojstva pa v celoti (npr. datum rojstva je 4. julij 1973 - vpiše se 04071973).
  — PRIIMEK IN IME
   Izpiše se priimek in ime zavarovane osebe, ki se ji predpisuje MP.
  — NASLOV
   Vpiše se ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki, če ga ima, številka pošte in kraj pošte stalnega oziroma začasnega prebivališča zavarovane osebe v Sloveniji, na katerega zavarovana oseba želi, da se jo obvešča.

  IV. 1.4. RAZLOG OBRAVNAVE
  Označi se številka pred navedbo razloga, zaradi katerega se izdaja naročilnica, ali se ta številka vpiše v predvideno okence.

  IV. 1.5. NAČIN DOPLAČILA
  V predvideno okence se vpiše ustrezna šifra načina doplačila ali obkroži ustrezno šifro. Pri tem velja:

   – šifra 1 – brez doplačila se označi, ko obvezno zdravstveno zavarovanje zagotavlja pripomoček v celoti (ni kritja iz dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja).
   – šifra 2 – zavarovana oseba se označi, ko je MP krit iz obveznega zdravstvenega zavarovanja v odstotnem deležu, zavarovana oseba pa za razliko do polne vrednosti ni dopolnilno zavarovana.
   – šifra 3 – zavarovalnica se označi, ko je MP krit iz obveznega zdravstvenega zavarovanja v odstotnem deležu, zavarovana oseba pa je za razliko do polne vrednosti dopolnilno zavarovana.
  – šifra 4 se označi, ko je MP krit iz obveznega zdravstvenega zavarovanja v odstotnem deležu, razlika do polne vrednosti (delež dopolnilnega zavarovanja), pa je za zavarovano osebo krita iz državnega proračuna (za tip zavarovane osebe 18 in 19). Šifra 4-PRORAČUN se vpiše v predvideno okence.

  Sistem On-line izvaja kontrolo nad pravilnostjo določitve načina doplačila glede na tip zavarovane osebe in razlog obravnave, ko naročilnico v sistem On-line vpiše zdravnik, kot tudi v primeru, da je zdravnik ni vnesel, in jo vnese dobavitelj.

  V primeru, ko naročilnica nima On-line številke, in je način doplačila na papirnati naročilnici neustrezno označen glede na tip zavarovane osebe in razlog obravnave, dobavitelj podatek način doplačila popravi z uradnim zaznamkom na papirnati naročilnici in v On-line vnese pravilno oznako načina doplačila, če je:
   1. Pri tipu zavarovane osebe 11 ali 12 način doplačila različen od 1, dobavitelj popravi način doplačila na 1 - brez doplačila;
   2. Pri razlogu obravnave 3 ali 4 način doplačila različnem od 1, dobavitelj popravi način doplačila na 1 - brez doplačila;
   3. Pri tipu zavarovane osebe 18 ali 19 način doplačila 2, dobavitelj na naročilnici popravi način doplačila na 4- proračun;
   4. Pri tipu zavarovane osebe 18 ali 19 način doplačila 3, dobavitelj na naročilnici popravi način doplačila na 4- proračun.

  IV. 1.6. TUJI ZAVAROVANEC
  Vpiše se 3-mestna številka države iz šifranta 6, ki je priloga Navodila o beleženju in obračunavanju zdravstvenih storitev in izdanih materialov. Podatek se izpolnjuje le za osebo, ki se ji predpisuje MP v R Sloveniji in uveljavlja pravico po zakonodaji EU ali meddržavni pogodbi.

  IV. 1.7. PZZ
  Podatke se izpolni le, če je v rubriki 5 - NAČIN DOPLAČILA označena številka 3 - ZAVAROVALNICA. Vpiše se šifro zavarovalnice iz šifranta 8, ki je priloga Navodila o beleženju in obračunavanju zdravstvenih storitev in izdanih materialov, pri kateri je zavarovana oseba zdravstveno zavarovana za doplačila, šifro zavarovanja, številko police in datum, do katerega je veljavno zavarovanje.

  IV. 1.8. ODLOČBA
  Imenovani zdravnik oz. zdravstvena komisija v okencu označi ustreznega izdajatelja odločbe Zavoda, vpiše številko in datum izdaje odločbe, s katero je odobril zahtevnejši MP ali MP pred iztekom trajnostne dobe predhodno prejetega MP.

  IV. 1.9. KONTAKTNI PODATKI ZDRAVNIKA
  Vpiše se kontaktne podatke zdravnika, in sicer e-poštni naslov, telefonsko številko in naslov. Telefonsko številko se vpiše z mednarodno predpono Slovenije 00386 ali +386. Primer: 00 386 1 234 56 78.

  IV. 1.10. 78. a ČLEN
  Samo v primeru nujnega zdravljenja v osnovni zdravstveni dejavnosti je zavarovana oseba, ki je neredni plačnik prispevkov, upravičena do MP v celoti v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja. V tem primeru izvajalec na naročilnici označi rubriko 1-NUJNO.

  IV. 1.11. VELJAVNOST NAROČILNICE
  V ustreznem okencu se označi ali se izdaja enkratna ali obnovljiva naročilnica.

  IV. 1.12. PREDPISOVANJE MP
  V ustreznem okencu se z “X” označi »Zavarovani osebi naj se medicinski pripomoček:«
  IZDA, IZDA FUNKICONALNO USTREZEN,PRILAGODI,
  Pri tem se označi:
  - okence »IZDA«, kadar je zavarovana oseba upravičena do izdaje, izposoje ali izdelave MP;
  - okence »IZDA FUNKCIONALNO USTREZEN«, če MP za katerega je določen cenovni standard ali pogodbena cena glede na zdravstveno stanje ne zagotavlja funkcionalne ustreznosti, glejte točko III. 2. 2.;
  - okence »PRILAGODI«, če je pri zavarovani osebi prišlo do anatomskih in funkcionalnih sprememb zaradi katerih je MP postal neustrezen in je proizvajalec predvidel naknadne prilagoditve MP glejte točko III. 2. 3..

  NAZIV IN ŠIFRA PRIPOMOČKA, KOLIČINA, OBDOBJE
  Ime vrste in šifra vrste MP se uporabljata, kot ju je določil Zavod in sta razvidna iz Seznama vrst MP z ostalimi podatki (šifrant 15.40, ki je priloga Navodila o beleženju in obračunavanju zdravstvenih storitev in izdanih materialov).

  Na eno naročilnico se praviloma predpiše en MP, v primerih MP npr. pri zdravljenju sladkorne bolezni, MP pri inkontinenci in težavah z odvajanjem seča, ali MP, ki skupaj predstavljajo celoto (npr. negovalna postelja z dodatki) pa se lahko predpiše več MP iz iste skupine, pri čemer se upošteva, da imajo MP tudi enak režim izdaje (izdaja, izposoja), enak način doplačila in jih bo zavarovana oseba prevzela pri istem dobavitelju.

  Pri MP za katere obdobje in količino, določajo Pravila OZZ ali obdobje in količino določi pooblaščeni zdravnik, se obdobje in količino opredeli v skladu s strokovnimi smernicami in glede na zdravstveno stanje zavarovane osebe za največ tri mesece.

  DATUM MOŽNEGA PREJEMA OD __________ DALJE.
  »Datum možnega prejema od __________ dalje.« se izpiše iz sistema On-line, je datum od katerega lahko dobavitelj zavarovani osebi izda nov MP. Glejte zgoraj točko II.4. Izdaja naročilnice.

  OPOMBA
  Prostor je namenjen za vpis morebitnih posebnosti za:
   - serijsko izdelani MP se navede morebitne specifične lastnosti, ki naj jih ima MP,
   - individualno izdelani MP zdravnik opredeli posebnosti glede zdravstvenega stanja in drugih pogojev, ki se morajo upoštevati pri izdelavi MP, navede morebitne specifičnosti v izdelavi ali priloge, kjer so posebnosti določene,
   - prilagoditev, opredeli se vsebina prilagoditve. V primeru, da je vsebina prilagoditve določena v posebni prilogi, mora biti v rubriki »OPOMBE« navedeno, da je vsebina prilagoditev določena v prilogi. Zdravnik v rubriki »OPOMBA« opredeli tudi morebitno potrebno »KONTROLO«, če bo po opravljeni storitvi prilagoditve preveril ustreznost opravljene prilagoditve.
   - Izposoja v primeru upravičenosti zavarovane osebe do nadaljnje izposoje MP se v rubriko »OPOMBE« vpiše oznaka »Podaljšanje izposoje«.

  IZPOSOJA DO
  Če se predpisuje MP, ki se izposodi zavarovani osebi, se ob predpisu določi, do kdaj naj se MP izposodi. Na mesto “Izposodi do__________.” se vpiše predvideni čas izposoje z navedbo datuma, ko je treba MP vrniti. Če po preteku časa, za katerega je bila predvidena izposoja MP, zavarovana oseba MP še vedno potrebuje, mora utemeljenost nadaljnje izposoje izkazati z novo naročilnico z oznako »PODALJŠANJE IZPOSOJE« v »Opombe_________«.

  ZAVAROVANA OSEBA JE MP, ki je predmet prilagoditve, prejela dne__________
  Datum prejema MP, za katerega je predlagana prilagoditev, se izpiše iz sistema On-line.

  KRAJ, DATUM, ŽIG IZVAJALCA, PODPIS ZDRAVNIKA
  Zdravnik, ki predpisuje MP, vpiše kraj in datum izdaje naročilnice, odtisne žig izvajalca in se lastnoročno podpiše.

  IV.2. RUBRIKE NA HRBTNI STRANI NAROČILNICE
  IV. 2. 1. ZZZS ODOBRI PRILAGODITEV MP
  V primeru, ko Zavod odobri prilagoditev MP, se na naročilnico vpiše znesek celotne odobrene vrednosti (skupaj vrednost OZZ in vrednost doplačil do polne vrednosti) z DDV v EUR. Naročilnici se priloži predračun s specifikacijo, ki je priloga naročilnici. Vpiše se kraj, datum, odtisne žig OE Zavoda in pooblaščena oseba Zavoda se podpiše.

  IV. 2. 2. ZZZS ODOBRI FUNKCIONALNO USTREZEN MP
  V primeru, ko Zavod odobri funkcionalno ustrezen MP, se na naročilnico vpiše znesek celotne odobrene vrednosti (skupaj vrednost OZZ in vrednost doplačil do polne vrednosti) z DDV v EUR. Naročilnici se priloži predračun s specifikacijo, ki je priloga naročilnici in kopije ostalih predračunov. Vpiše se kraj, datum, odtisne žig OE Zavoda in pooblaščena oseba Zavoda se podpiše.

  IV. 2. 3. IZDAJA MP
  Dobavitelj zavarovani osebi izroči MP v skladu s pogodbo. Dobavitelj je dolžan ob izdaji MP dati zavarovani osebi ustrezna navodila o uporabi ter zanj izstaviti garancijski list, če gre za MP za katerega se izstavlja garancija. V primeru, ko MP za zavarovano osebo prevzame druga oseba, je dolžna s tiskanimi črkami vpisati svoje ime in priimek ter se podpisati. Ko je zaradi narave MP treba določiti velikost MP ali je MP treba naravnati ali opraviti določene prilagoditve, mora biti zavarovana oseba prisotna pri naročilu oz. prevzemu MP, če je treba tudi zaradi pomerjanja.

  V rubriko:
  -»GARANCIJA za izdani medicinski pripomoček velja do ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_____________.« se vpiše datum izteka garancijske dobe, ki jo je določil proizvajalec.
  -»NAROČILNICA je predložena dobavitelju dne____________.« se vpiše datum, ko zavarovana oseba naročilnico izroči dobavitelju.
  -»POTRJUJEM izdajo medicinskega pripomočka.« pooblaščeni delavec dobavitelja z vpisom kraja, datuma, odtisom žiga in podpisom potrdi, da je izdal predpisani/e MP, v predpisani količini, izdal garancijski list, če je potrebno in navedel točne podatke o datumu prejema naročilnice in izdaji MP.

  Izdajo MP dobavitelj evidentira in obračuna v skladu z navodili Zavoda. V primeru, da je zavarovana oseba zahtevala ali soglašala z doplačilom za nadstandardno izvedbo MP, je priloga naročilnice še podpisana izjava zavarovane osebe, v kateri je navedena tudi vrednost doplačila. Vzorec izjave je priloga pogodbe z dobaviteljem. Ta izjava se uporablja tudi v primerih drugih zahtev zavarovanih oseb za uveljavljanje pravice v višjem ali drugačnem standardu pri MP (nadstandardna izvedba vzdrževanja, popravila ali prilagoditev).

  V. 2. 4. POTRDILO O PREJEMU MP
  V rubriki »POTRJUJEM prejem medicinskega pripomočka.« zavarovana oseba z vpisom kraja, datuma in podpisom potrdi, da je prevzela:
   - predpisani MP,
   - v predpisani količini,
   - garancijsko listino, ter,
   - da je predložila naročilnico dobavitelju na dan, ki je zapisan v zgornji rubriki in
   - je MP prevzela v kraju in na dan, kot je zapisano na naročilnici.


  V. IZPOSOJA MP
  V. 1. SPLOŠNO
  Za MP, ki se v skladu s Pravili OZZ zavarovanim osebam dajejo v izposojo, se v naročilnici izpolnjujejo vsi podatki, razen podatka o garanciji. Ob prejemu MP v izposojo je zavarovana oseba ali drug prevzemnik dolžan podpisati obrazec Reverz za medicinski pripomoček. Ob izposoji MP dobavitelj zavarovani osebi izroči navodilo za uporabo MP, tudi če ni izposojen nov MP, pokaže in pojasni uporabo, izvede ustrezne nastavitve ter zavarovani osebi izroči telefonsko številko in elektronski naslov, na katerega se lahko zavarovana oseba obrne, če MP ne deluje v skladu z navodili proizvajalca.

  V.2. IZPOLNJEVANJE REVERZA ZA MEDICINSKI PRIPOMOČEK in POTRDILA O VRAČILU
  Reverz za medicinski pripomoček in potrdilo o vračilu se izpolnjujeta v dveh izvodih. Dobavitelj en izvod izroči prevzemniku, drugega pa shrani skupaj z naročilnico. Reverz za medicinski pripomoček in potrdilo o vračilu se lahko izdaja v računalniški obliki. V tem primeru morata imeti enako vsebino kot tiskani obrazec.

  Na reverz se vpiše številka reverza, ime, priimek in rojstni datum prevzemnika MP ter ime, priimek in ZZZS številko zavarovane osebe, ki ji je MP dan v izposojo. V praksi so pogosti primeri, ko to ni ista oseba.

  V rubriki »od pooblaščene pravne osebe« se vpiše polni naziv in naslov izdajnega mesta dobavitelja, ki je MP izdal in kamor je treba MP vrniti.

  Zdravnik je na naročilnici označil, do kdaj naj se MP izposodi. V ustrezno rubriko se vpiše ime vrste in šifre vrste MP, vpiše datum “izposoja do dne”, do katerega ga je treba MP vrniti dobavitelju. Navede se številka naročilnice s katero je bil MP predpisan in datum izdaje naročilnice. Navede se lahko, kdo bo pripomoček vrnil. Reverz za medicinski pripomoček morata podpisati pooblaščena oseba dobavitelja, ki vtisne tudi žig in vpiše zaporedno številko reverza iz evidence izdanih reverzov in prevzemnik, ki je zgoraj naveden.

  Podaljšanje izposoje MP po izteku časa, za katerega je bil izpolnjen reverz za medicinski pripomoček, je možno le na podlagi nove naročilnice. Ob podaljšanju izposoje se izpolni nov reverz z opombo v naslovu-PODALJŠANJE in le z naslednjimi podatki: ime in priimek ter ZZZS številko zavarovane osebe, čas trajanja izposoje, številka in datum naročilnice. Tako izpolnjen reverz za medicinski pripomoček in naročilnica se hranita skupaj s prvotno izdanim reverzom in naročilnico.

  Ko zavarovana ali druga oseba vrne MP, izda izposojevalec potrdilo o vračilu MP. Potrdilo o vračilu MP se izpiše v izvodu za zavarovano osebo in izvodu, ki ga hrani dobavitelj.


  VI. OBNOVLJIVA NAROČILNICA
  VI. 1. SPLOŠNO
  Seznam vrst MP in zdravstvenih stanj zavarovanih oseb ter drugih pogojev, pri katerih se MP lahko predpiše na obnovljivo naročilnico, vključuje:
  • Pripomočke pri umetno izpeljanem črevesju in urostomi, razen sistema za irigacijo;
  • Pripomočke pri težavah z odvajanjem seča, razen stalnih urinskih katetrov in urinskih vrečk ter plenic, predlog in hlačnih predlog za socialne zavode;
  • Pripomočke pri zdravljenju sladkorne bolezni, za katere obdobje in potrebno količino določi pooblaščeni zdravnik,
  • Obvezilne materiale - samo komprese, ki so namenjene oskrbi urostome, kolostome ali ileostome.

  Obnovljiva naročilnica je namenjena zavarovanim osebam s stabilnim kroničnim zdravstvenim stanjem, ki so upravičene do MP v skladu z določili Pravil OZZ in Sklepom o določitvi seznama vrst MP in zdravstvenih stanj zavarovanih oseb, pri katerih se MP lahko predpiše na obnovljivo naročilnico. Upravičenost do MP, ki se predpisuje na obnovljivo naročilnico, ugotovi pooblaščeni zdravnik. Na obnovljivo naročilnico zdravnik predpiše najmanjšo potrebno količino MP, predvideno za 90 dni. Zavarovana oseba na tako izdano obnovljivo naročilnico MP prejema eno leto (skupaj največ štirje prejemi), na vsake 90 dni. Obnovljiva naročilnica je enaka običajni (zeleni) naročilnici, vendar je na njej v rubriki 11-veljavnost naročilnice oznaka »2-Obnovljiva«.

  VI. 2. KAKO POTEKA PREDPIS NA OBNOVLJIVO NAROČILNICO
  Pooblaščeni zdravnik zavarovano osebo posebej obvestil o možnosti predpisa MP na obnovljivo naročilnico. Obnovljivo naročilnico v sistem On-line vedno zapiše pooblaščeni zdravnik, dobavitelj je v sistem On-line ne more vnesti.

  Pooblaščeni zdravnik lahko novo obnovljivo naročilnico izda največ 30 dni pred iztekom dobe trajanja predhodno prejete količine MP, ki je bila prav tako predpisana na obnovljivo naročilnico, sicer pa največ 10 dni pred iztekom dobe trajanja, za katero je bila prevzeta predhodna količina MP pri dobavitelju. Na naročilnico se bo iz sistema On-line izpisal datum v rubriko »Datum možnega prejema od ___________dalje.«. Če je doba trajanja za predhodno prejete količine MP iztekla ali gre za prvi predpis MP, se bo izpisal tekoči datum možnega prejema in zavarovana oseba bo predpisane MP lahko prejela na datum predpisa. Sistem On-line zdravniku in dobavitelju vrača tudi podatek o datumu naslednjega možnega prejema na obnovljivo naročilnico.

  V kolikor se pri zavarovani osebi zdravstveno stanje in drugi pogoji v obdobju veljavnosti obnovljive naročilnice spremenijo in zahtevajo drugačno količino ali vrsto predpisanih MP, bo zdravnik obstoječo obnovljivo naročilnico v informacijskem sistemu Zavoda prekinil. Izdal bo novo naročilnico, upoštevaje predhodno prejete MP in zdravstveno stanje ter druge pogoje zavarovane osebe. Obnovljivo naročilnico se lahko prekine tudi, če je treba zamenjati dobavitelja ali zaradi drugi razlogov, ki so posledica osebnih okoliščin zavarovane osebe.

  VI.3. KAKO POTEKA IZDAJA PRI DOBAVITELJU
  Ob prvem prejemu MP zavarovana oseba naročilnico izroči dobavitelju pri katerem bo opravila tudi vse nadaljnje prejeme MP. Drugi, tretji in četrti prejem lahko zavarovana oseba opravi tudi na drugem izdajnem mestu istega pogodbenega dobavitelja. Na obnovljivo naročilnico so predvidene štiri izdaje.

  Prvi prejem MP na obnovljivo naročilnico se opravi pri dobavitelju v 30 dneh od »Datum možnega prejema od ___________dalje.«, sicer naročilnica ni več veljavna. Dobavitelj bo ob prvi izdaji MP upošteval podatek iz naročilnice »Datum možnega prejema od ___________dalje.«. Drugi, tretji in četrti prejem MP pri dobavitelju se lahko opravi po 90 dneh od predhodnega prejema oziroma 10 dni prej. Najkrajši možni čas med prvo in drugo izdajo, med drugo in tretjo izdajo ter med tretjo in četrto izdajo je torej 80 dni. Zavarovana oseba lahko ob posameznih prejemih zamenjuje pripomočke (artikle) znotraj predpisane šifre vrste MP, vendar tiste, ki so navedeni v pogodbi z Zavodom. Naročilnica je veljavna 365 dni, vključno z datumom izdaje.

  Če se med posameznimi izdajami MP pojavijo daljši presledki (torej več kot 90 dni), ostaja veljavnost obnovljive naročilnice enaka, torej največ leto dni od izdaje naročilnice, ne glede na to, ali so bili izvedeni štirje prejemi ali manj.

  MP, ki so predpisani na obnovljivo naročilnico, zavarovana oseba prevzame v celoti, to je celotno količino in vse vrste MP, kot je na naročilnici opredelil zdravnik. Postopna izdaja količin ali vrst MP ni dovoljena. Sistem On-line bo ob vsakem prejemu dobavitelju vračal datum naslednjega prejema MP in preostalo količino MP. Ob zadnji izdaji MP dobavitelj zavarovano osebo opozori, da je vročanje MP na obnovljivo naročilnico poteklo in da je za nadaljevanje zdravljenja potrebna nova naročilnica.

  Prvi prejem MP zavarovana oseba potrdi s podpisom na naročilnici. Drugi, tretji in četrti prejem MP zavarovana oseba potrdi s podpisom na računu ali dobavnici, ki ga/jo izda dobavitelj zavarovani osebi. Na računu ali dobavnici, ki ga izda in v kopiji hrani dobavitelj, je razvidna vrsta in količina MP, ime in priimek zavarovane osebe, On-line št. naročilnice, podpis ter kraj in datum izdaje MP. Kopijo računa ali dobavnice je dobavitelj dolžan predložiti Zavodu v primeru nadzora.


  VII. DRUGA NAVODILA
   1. Dobavitelj posreduje Zavodu obračunske dokumente, podatke o izdanih, izposojenih in vrnjenih MP v skladu z veljavnimi Navodili in pogodbo.
   2. MP, ki z uveljavitvijo sprememb in dopolnitev Pravil OZZ niso več pravica zavarovanih oseb, lahko te uveljavljajo v breme obveznega zavarovanja le, če so bili predpisani do uveljavitve spremembe in prejeti oz. naročeni najkasneje v 30-ih dnevih od datuma v rubriki »Datum možnega prejema od __________ dalje.« na naročilnici.
   3. MP, ki so na podlagi uveljavljenih sprememb in dopolnitev Pravil na novo vključeni v pravice zavarovanih oseb, te lahko uveljavijo le, če so bili predpisani z naročilnico, izdano od datuma uveljavitve spremembe.
   4. Postopna izdaja medicinskega pripomočka 1247 Senzor za kontinuirano merjenje glukoze v medceličnini je dovoljena, če je obnovljiva naročilnica izdana do vključno 31. 5. 2020 neglede, da s tem navodilom v poglavju VI. OBNOVLJIVA NAROČILNICA, podpoglavju VI.3. Kako poteka izdaja pri dobavitelju to ni več posebej določeno.
   5. To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi na spletni strani Zavoda. Z dnem začetka veljavnosti tega navodila preneha veljati Navodilo o predpisovanju medicinskih pripomočkov na naročilnico za medicinski pripomoček, z dne 18. 12. 2017, št. 0072-3/2017-DI/3.
   6. Naročilnica in reverz za medicinski pripomoček sta prilogi Pravilnika o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja in objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije. Izvajalci naročajo obrazce direktno pri distributerju.


  Številka: 0072-3/2017-DI/5
  Datum: 10. februar 2020

  Pripravila:
  Alenka Franko Hren
  Drago Perkič


  Generalni direktor
  Marjan Sušelj, univ. dipl. psih.

  Navodilo o predpisovanju MP 2020.docxNavodilo o predpisovanju MP 2020.docx

  Navodilo o predpisovanju MP 2020.PDFNavodilo o predpisovanju MP 2020.PDF

  **********************************************************************************************************
  ZGODOVINA:


  Navodilo z dne 18. 12. 2017

  Navodilo o predpisovanju MP dec 2017 podpisano.PDF


  Navodilo z dne 28. 8. 2017

  - Navodilo o predpisovanju MP - čistopis.PDF - Navodilo o predpisovanju MP - sledi spremembam.PDF

  Popravek s čistopisom Navodila o predpisovanju MP na naročilnico.pdfPopravek s čistopisom Navodila o predpisovanju MP na naročilnico.pdf

  Navodilo z dne 23. 6. 2014, ki je bilo popravljeno 25. 8. 2014

  Navodilo o predpisovanju MP na naročilnico 1.10.2014.pdfNavodilo o predpisovanju MP na naročilnico 1.10.2014.pdf

  *********************************************************************************************************

  NAVODILO o predpisovanju MP na naročilnico-stara verzija.docxNAVODILO o predpisovanju MP na naročilnico-stara verzija.docx  Domov Centralna baza zdravil Dobavitelji medicinskih pripomočkov Čakalne dobe in ordinacijski časi Mednarodno zdravstveno zavarovanje in naročanje evropske kartice zdravstvenega zavarovanja
  Elektronska gradiva ZZZS Javna naročila ZZZS Zaposlitve Povezave na sorodne strani Informacije o delovanju ON-LINE ZZ Prijava suma goljufij Za svoje zdravje
   
  ©2008 ZZZS Vse pravice pridržane