ZZZS Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Iskanje: Slo Eng
  www.zzzs.si   Finančni načrt
 
Elektronska Gradiva

 
Podlage za objavo in posodobitev
  Hide details for [<span style='color: #008040; font-weight: bold;'>Pravne</span>]Pravne
  70. člen Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, 13., 51. in 54. člen Statuta Zavoda Uradni list RS, št. Uradni list RS, št. Uradni list RS, št. 20-872/2004, 87-4452/2001
Na podlagi 70. člena zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. list RS 9/92, 13/93, 9/96, 29/98, 6/99), 13. in 51. člena statuta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju Zavod), je Skupščina Zavoda na 2. seji, dne 13.01.2006 sprejela

FINANČNI NAČRT ZAVODA ZA LETO 2006


I.

S tem načrtom se določajo prihodki in odhodki ter prejemki in izdatki Zavoda za leto 2006 za financiranje programov zdravstvenih dejavnosti in uresničevanje ostalih pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.

II.

Izkaz prihodkov in odhodkov, izkaz finančnih terjatev in naložb ter izkaz financiranja, izraženi v tekočih cenah, izkazujejo po tem finančnem načrtu v letu 2006 naslednje vrednosti:
           v tisoč SIT
           LETO 2006
           A. Izkaz prihodkov in odhodkov:
           Prihodki
           444.487.733
           Odhodki
           443.279.834
           Presežek
           1.207.899
           B. Izkaz finančnih terjatev in naložb:
           Prejeta vračila danih posojil
           7.216
           Dana posojila
           0
           Prejeta minus dana posojila
           7.216
           C. Izkaz financiranja:
           Zadolževanje
           0
           Odplačila dolga
           0
           Neto zadolževanje
           0
           POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
           1.215.115

Natančnejši pregled prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja je prikazan v prilogi 1 in 2, ki sta sestavni del tega finančnega načrta.

III.

Za načrtovani presežek prihodkov nad odhodki v višini 1.207.899 tisoč tolarjev se ob zaključnem računu za leto 2006 poveča splošni sklad Zavoda, si čimer se zagotavlja vir za financiranje odprave nesorazmerij v osnovnih plačah v javnem sektorju na osnovi zakona o sistemu plač v javnem sektorju, v letu, ko se bodo plače začele obračunavati po zakonu o sistemu plač v javnem sektorju. Tako vzpostavljeni načrtovani namenski vir za odpravo nesorazmerij plač v javnem sektorju se porabi izključno za ta namen.
Namenska sredstva za odpravo nesorazmerij plač, načrtovana s tem finančnim načrtom, Zavod izloči in zbira na posebnem podračunu v skladu z Navodilom za izračun višine namenskih sredstev za odpravo nesorazmerij v plačah za obdobje julij 2004 – december 2005 (Ur. list RS 60/05).

IV.

V primeru, da se načrtovana sredstva za dodatni program za leto 2005 po sklepu Vlade št. 47300-2/2005/2 z dne 12.5.2005 ne bodo v celoti porabila v letu 2005, se neporabljena sredstva prenesejo v leto 2006 za isti namen. Načrtovani odhodki Zavoda v letu 2006 se lahko na tej osnovi povečajo za nerealiziran dodatni program v letu 2005, vir financiranja teh odhodkov pa bo presežek prihodkov nad odhodki v letu 2005, ki povečuje splošni sklad Zavoda, iz katerega se brez zadolževanja zagotavlja pokrivanje teh dodatnih odhodkov.

Ko bodo znane vrednosti nerealiziranih enkratnih dodatnih programov iz leta 2005, ki se po sklepu Vlade RS prenašajo v leto 2006, se Skupščini Zavoda predloži rebalans finančnega načrta Zavoda za leto 2006, pripravljen v skladu z zahtevami, navedenimi v prvem odstavku te točke tega sklepa.
V.

V kolikor bodo finančni učinki sprememb zakona o obveznih zavarovanjih v prometu (regresni zahtevki) nižji od načrtovanih v finančnem načrtu za leto 2006 se zaradi zmanjšanja načrtovanih prihodkov ustrezno zmanjšajo tudi načrtovani odhodki.

Ko bodo znani učinki iz prvega odstavka te točke tega sklepa se Skupščini Zavoda predloži rebalans finančnega načrta Zavoda za leto 2006, s katerim se vzpostavi uravnoteženost med prihodki in odhodki za leto 2006.
VI.

Ta finančni načrt velja za obračunsko in poslovno leto 2006 in začne veljati, ko da nanj soglasje Vlada RS.


Številka: 0201-2/5-2006
Datum: 13.01.2006
Predsednica Skupščine Zavoda
Pavlina Svetič


Obrazložitev Finančnega načrta Zavoda za leto 2006

fn 06.doc

Priloga 1: Finančni načrt Zavoda za leto 2006 po ekonomski klasifikaciji

fn2006-1.xls

Priloga 2: Finančni načrt Zavoda za leto 2006 po interni klasifikaciji

FN2006-1-INTERNO.xls
Domov Centralna baza zdravil Dobavitelji medicinskih pripomočkov Čakalne dobe in ordinacijski časi Mednarodno zdravstveno zavarovanje in naročanje evropske kartice zdravstvenega zavarovanja
Elektronska gradiva ZZZS Javna naročila ZZZS Zaposlitve Povezave na sorodne strani Informacije o delovanju ON-LINE ZZ Prijava suma goljufij Za svoje zdravje
 
©2008 ZZZS Vse pravice pridržane