ZZZS Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Iskanje: Slo Eng
  www.zzzs.si   Okrožnice OZZ za MP
 
Elektronska Gradiva

 
Podlage za objavo in posodobitev
VSEM IZVAJALCEM ZDRAVSTVENIH STORITEV 0072-14/2020-DI/7
DOBAVITELJEM MP
25. maj 2020


ZADEVA: Okrožnica MP št. 3/2020, Spremembe kontrol v sistemu On-line od 1. 6. 2020 dalje

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS) je o Spremembah in dopolnitvah Pravil obveznega zdravstvnenega zavarovanja (v nadaljevanju: novela Pravil OZZ) in novem Sklepu o zdravstvenih stanjih in drugih pogojih za upravičenost do medicinskih pripomočkov iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (v nadaljevanju: Sklep o ZS in drugih pogojih) obvestil vse izvajalce zdravstvenih storitev in dobavitelje medicinskih pripomočkov (v nadaljevanju: MP) z obvestilom, št. 0072-5/2020-DI/1, z dne 12. 2. 2020, in z Okrožnico MP št. 2/2020, z dne 4. 5. 2020. Spremembe, ki jih prinaša novela Pravil OZZ na področju pravic do MP in Sklep o ZS in drugih pogojih se začneta uporabljati s 1. 6. 2020.

Z Okrožnico MP št. 3/2020 ZZZS izvajalce zdravstvenih storitev in dobavitelje MP seznanja še s spremembami in dopolnitvami kontrol, ki se izvajajo v sistemu On-line.

V sistemu On-line se MP do vključno 31. 5. 2020:
 • predpisuje v skladu z navodili, ki veljajo do 31. 5. 2020,
 • izdajajo pri dobaviteljih tako, kot so predpisani (ne spreminja, se predpisanih količin ali dob trajanja).

Za vse MP se dobe trajanja določijo tako, kot veljajo ob predpisu MP, to je glede na trajnostno dobo, obdobje in količino, ki jo določajo Pravila OZZ ali obdobje in količino, ki jo določi pooblaščeni zdravnik. Dobe trajanja MP predpisanih do 31. 5. 2020 določajo Pravila OZZ, ki veljajo do tega datuma, od vključno 1. 6. 2020 veljajo dobe trajanja v skladu z novelo Pravil OZZ.

Z novelo Pravil je omogočen predpis in izdaja dodatne količine MP pri inkontinenci v primeru, ko je bila naročilnica izdana do vključno 31. 5. 2020 in doba trajanja teh MP ni iztekla. Zavarovanim osebam, ki bodo uveljavljale pravico do dodatne količine MP pri inkontinenci in jim obdobje na izdani prvotni naročilici še ni izteklo, se glede na zdravstveno stanje lahko izda novo naročilnico s predpisom dodatnih količin (enega ali dveh kosov na dan). Dodatna količina se določi za obdobje od datuma izdaje naročilnice do datuma izteka obdobja predhodno prejetih MP pri inkontinenci. Zapis v sistem on-line se omogoči z oznako »Predpis pred iztekom obdobja predhodnega prejema«.

Spremembe in dopolnitve kontrol, ki jih izvaja sistem On-line in jih navajamo v nadaljevanju, se nanašajo na predpisovanje in izdajo:
 • predlog, hlačnih predlog (plenic), posteljnih predlog in mobilnih neprepustnih hlačk (v nadaljevanju: MP za inkontinenco – plenice),
 • senzorjev za kontinuirano merjenje glukoze v medceličnini in
 • senzorjev za spremljanje glukoze v medceličnini.

1. Predpisovanje MP za inkontinenco – plenice
 • Maksimalna predpisana količina MP za inkontinenco – plenice je po novem na mesečno zbirno naročilnico 120 kosov na mesec in 360 kosov na tri mesece za osebe, ki bivajo doma. Če je predpisana količina presežena, sistem On-line javi zavrnitveno napako NMTZ040.
 • Maksimalna predpisana količina za osebe s pridruženimi težkimi stanji, je v primeru, ko je podana oznaka »Zavarovana oseba je upravičena do največ 150 kosov plenic na mesec.« na mesečni zbirni naročilnici do 150 kosov na mesec in 450 kosov na tri mesece za osebe, ki bivajo doma. Če je količina presežena, sistem On-line javi zavrnitveno napako NMTZ502.
 • Oznako maksimalne količine 150 kosov za zavarovane osebe s pridruženimi težkimi stanji »Zavarovana oseba je upravičena do največ 150 kosov plenic na mesec.« je dovoljeno podati za dnevne in nočne plenice, predloge in posteljne predloge. Te oznake ni dovoljeno podati za mobilne neprepustne hlačke, sistem On-line javi zavrnitveno napako NMTZ501.
 • Pri predpisu pripomočka Mobilne neprepustne hlačke – obseg pasu do 65 cm (šifra 1112) za otroka starega med tremi in štirimi leti, sistem On-line javi opozorilo, da je treba preveriti zdravstveno stanje, ker so do tega pripomočka upravičeni otroci z inkontinenco v okviru celostnega razvojnega zaostanka od tretjega leta dalje. Sistem On-line vrača evidenčno napako NMTE503. Kontrola bo uvedena do 1. julija 2020.
 • Kontrolo na skupno predpisano količino mobilnih neprepustnih hlačk se izvaja pri predpisu različnih vrst mobilnih neprepustnih hlačk. V primeru, da količina na mesečni zbirni naročilnici preseže 30 kosov ali na naročilnici za osebe, ki bivajo doma 90 kosov, sistem On-line javi napako NMTZ504. Kontrola bo uvedena do 1. julija 2020.
 • Kontroli o predpisu MP za inkontinenco – plenice za drugo stopnjo inkontinence glede na predhodni predpis, sistem On-line ne bo izvajal več. Umikata se kontroli NMTE080 in NMTE081.
 • Umika se kontrola, ki ne dovoli izdaje obnovljive naročilnice, če gre za predpis MP za drugo stopnjo inkontinence, kot je bila predhodno predpisana in izdana. Umika se kontrola NMTE084.
 • V primeru, da je bila predhodno izdana naročilnica obnovljiva in se predpisuje dodatna količina MP za inkontinenco-plenice, je treba predhodno obnovljivo naročilnco prekiniti. Nato se poda oznaka »Predpis pred iztekom obdobja predhodnega prejema« in omogoči predpis enkratni (ne obnovljivi) naročilnici. Dopolnjen je opis napake NMTZ086.

2. Predpisovanje Senzorjev za kontinuirano merjenje glukoze v medceličnini (šifra 1247) in Senzorjev za spremljanje glukoze v medceličnini (šifra 1253)
 • Če je naročilnica izdana do vključno 31. 5. 2020, doba trajanja in kontrole na dobo trajanja Senzorjev za kontinuirano merjenje glukoze v medceličnini (šifra 1247), ostanejo ne spremenjene.
 • Po 1. 6. 2020 se lahko z oznako »Predpis pred iztekom obdobja predhodnega prejema« za največ 3 mesece predpiše dodatna količina Senzorjev za kontinuirano merjenje glukoze v medceličnini (šifra 1247).
 • Kontrola na predpisano količino Senzorjev za kontinuirano merjenje glukoze v medceličnini (šifra 1247) in Senzorjev za spremljanje glukoze v medceličnini (šifra 1253) od 1. 6. 2020 dalje upošteva splošna pravila predpisovanja, to je, da se lahko MP predpiše na običajno ali obnovljivo naročilnico za največ 90 dni. Doba trajanja senzorjev za kontinuirano merjenje glukoze v medceličnini je 7 dni (trimesečna količina je največ 13 kosov), senzorjev za spremljanje glukoze v medceličnini pa 14 dni (trimesečna količina je največ 7 kosov). Te kontrole na dobe trajanja in predpisano količino se ne spreminjajo.
  3. Izdaja medicinskih pripomočkov po 1. 6. 2020 pri dobavitelju
  • Za naročilnice izdane do vključno 31. 5. 2020, se kontrole na Senzorje za kontinuirano merjenje glukoze v krvi (šifra 1247), to so: kontrola NMTZ164 na izdano količino in postopno izdajo, kontrola NMTZ201 na zapis naročilnice v sistemu On-line pri dobavitelju in kontrola NMTZ213 na izkoriščenosti obnovljive naročilnice, izvajajo še naprej.
  • Umika se kontrola NMTZ220, da izdaja posteljnih predlog brez prejema predlog, hlačnih predlog (plenic) ni dovoljena.
  • Druge kontrole so sistematično dopolnjene tako, da upoštevajo nove dobe trajanja pri MP, kjer se te spreminjajo in ostajajo v veljavi.
  • Pri izdaji mobilnih neprepustnih hlačk, ko naročilnico v sistem On-line zapisuje dobavitelj, se izvaja kontrola na količino. Če je skupna predpisana količina mobilnih neprepustnih hlačk na mesečno zbirno naročilnico več kot 30 kosov, na naročilnico za osebe, ki bivajo doma, pa 90 kosov, sistem On-line javi zavrnitveno napako NMTZ230. Kontrola bo uvedena do 1. julija 2020.

  4. Dopolnjene kontrole v sistemu On-line so vključene v Tehnično navodilo za uporabo sistema on-line zdravstvenega zavarovanja in objavljene na spletni strani https://www.zzzs.si/zzzs/info/egradiva.nsf/o/2D0677D06D32F618C1257C92002763DF?OpenDocument .

  Lepo pozdravljeni.

  Pripravila:
  Alenka Franko Hren mag. Ana Vodičar
  vodja-direktorica področja I
  področje za odločanje o pravicah
  in za medicinske pripomočke


  Okrožnica MP št. 3/2020: Spremembe kontrol v sistemu On-line od 1. 6. 2020 dalje

  Okrožnica MP št. 3-2020 Spremembe v On-line_1.6.2020.pdfOkrožnica MP št. 3-2020 Spremembe v On-line_1.6.2020.pdf

  Okrožnica MP št. 3-2020 Spremembe v On-line_1.6.2020.docxOkrožnica MP št. 3-2020 Spremembe v On-line_1.6.2020.docx  Domov Centralna baza zdravil Dobavitelji medicinskih pripomočkov Čakalne dobe in ordinacijski časi Mednarodno zdravstveno zavarovanje in naročanje evropske kartice zdravstvenega zavarovanja
  Elektronska gradiva ZZZS Javna naročila ZZZS Zaposlitve Povezave na sorodne strani Informacije o delovanju ON-LINE ZZ Prijava suma goljufij Za svoje zdravje
   
  ©2008 ZZZS Vse pravice pridržane